Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ett integrerat koncept för riktad hjärtkärlprevention

Sedan 1980-talet har ett flertal lokala och regionala program för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar (CVD) initierats i Sverige. Strategin kombinerar befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser med riktade hälsoundersökningar och hälsodialoger (specifika åldersgrupper och fokus på CVD-prevention), till stöd för individer att förändra levnadsvanor och därigenom minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. De individorienterade komponenterna fokuserar på mat- och motionsvanor samt rök- och alkoholvanor, samtidigt som individens biomedicinska riskfaktorer speglas.   

De olika programmen har i princip haft en gemensam målbild, men det praktiska genomförandet har varierat, såväl utifrån innehåll som målgrupp. Tack vare att programmen haft olika profil har de sammantaget för sig tillfört omfattande ny kunskap och nya erfarenheter. Programmen kan karaktäriseras som lågintensiva, vilket innebär att det tar betydande tid innan effekter kan uppnås. De långtidsuppföljningar som nu publicerats visar att den strategi som tillämpats ger påtagliga effekter i form av minskad mortalitet.    

Det finns i vårt land ett betydande intresse att beskriva nyckelkomponenter för riktad hjärtkärlprevention. Utifrån en analys av hittillsvarande erfarenheter från lokala och regionala program kan ett svenskt koncept för hjärtkärlprevention karaktäriseras av att det:

  • drivs integrerat i primärvården,
  • är befolkningsbaserat, d.v.s. samtliga i målgruppen erbjuds att delta vid sin hälsocentral, 
  • integrerar sjukdomsförebyggande låg-  och högriskstrategi utifrån principen proportionell universalism (dvs. alla ska erbjudas generella insatser, anpassade och utformade så att de motsvarar olika individers och gruppers behov), 
  • som central komponent har ett hälsosamtal, som utgår utifrån individens preferenser och möjligheter, enkätsvar ifråga om levnadsvanor och  levnadsförhållanden samt mätvärden för centrala kardiovaskulära riskfaktorer, 
  • att tillämpa ett strukturerat arbetssätt, med personcentrerad samtalsmetodik och ett hälsofrämjande förhållningssätt som fokuserar individens motivation och resurser,  
  • baseras på aktuell medicinsk evidens för hjärtkärlprevention, 
  • har utrymme för anpassning till lokala förutsättningar,
  • kvalitetssäkras av ett strukturerat och samordnat kompetens- och  metodstöd inom hälso- och sjukvården.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)