Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoekonomiska rapporter

Nya koncept för rökstopp

Projektets syfte var att utveckla och i klinisk praktik pröva nya koncept för att få rökande patienter att sluta röka, samt att bedöma koncepten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där den samhälleliga nyttan värderas i termer av kostnadseffektivitet. Ambitionen var även att resultatet och det material som tos fram skulle kunna användas för fortsatt tillämpning och utveckling.  Det praktiska arbetet har genomförts av i huvudsak tre samarbetande delprojekt fördelade mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Sörmland men där Region Örebro län (lung- och tobaksläkare från USÖ) bidragit med expertis och utbildningar. Allt kliniskt arbete har utförts under 2016.

Rapporten går här att läsa i sin helhet.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)