BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Karlsson Linda Ev";RSVP=TRUE:mailto:Linda.Ev.Karlsson@regionos tergotland.se ATTENDEE;CN="Annelie Johansson";RSVP=TRUE:mailto:annelie.e.johansson@sll.se ATTENDEE;CN="Risberg Elisabeth";RSVP=TRUE:mailto:Elisabeth.Risberg@skane.se CLASS:PUBLIC CREATED:20201006T062759Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken för digitimmen: Att hjäl pa befolkningen till ett rökfritt liv under Covid-19 pandemin.\nUnder Cov id-19 pandemin har antalet sökande för hjälp med att sluta röka ökat markant. Under digitimmen får vi lyssna till hur Sluta-röka-linjen har a rbetet under det ökade söktrycket. Vi får också ta del av ett par loka la exempel på insatser för att stötta upp när fler i befolkningen vill bli rökfria. Medverkar gör Annelie Johansson\, Hälsopedagog och dipl. Tobaksavvänjare\, driftansvarig Sluta-Röka-Linjen\, Region Stockholm\, L inda Karlsson\, Hälsoprocessledare\, Region Östergötland samt Elisabeth Risberg\, behandlare alkohol och tobak\, Region Skåne.\n________________ ________________\n\nAnslut till mötet via länk: \nhttps://natverken-se.z oom.us/j/89941790448?pwd=SDE0WlhKNjdEZ3cxWDk1TlgySDcvQT09 \nMötes-ID: 899 4179 0448 \nPassword: 742808 \nAnslut till mötet via Skype for Business \nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/89941790448 \n_______________________ _________\n\nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med ol ika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igeno m nedan tips:\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för a tt undvika störande bakgrundsljud. Klicka på mikrofonsymbolen eller anv änd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och sl ippa eko.\n· Sätt igång kameran genom att klicka på kamerasymb olen och därefter ”starta min video”.\n· Koppla upp dig i go d tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finn s alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken ).\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga s idor och bara ha Skype öppen\, samt stänga av kameran.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samt alsledaren ut ordet. \n \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofi e Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010 -103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201123T150000 DTSTAMP:20201006T062432Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201123T140000 LAST-MODIFIED:20201006T062759Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Att hjälpa befolkningen till ett rökfr itt liv under Covid-19 pandemin TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0856AED189BD601000000000000000 010000000A6ABD5E2A196F448A666E6923F9327D9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken f&ou ml\;r digitimmen: Att hjä\;lpa befolkningen till ett rö\;kfritt liv under Covid-19 pandemin.

Under Covid- 19 pandemin har antalet sö\;kande fö\;r hjä\;lp med att sluta rö\;ka ö\;kat markant. Under digitimmen få\;r vi lyssna till hur Sluta-rö\;ka- linjen har arbetet under det ö\;kade sö\;ktrycket. Vi få\;r o ckså\; ta del av ett par lokala exempel på\; insatser fö\;r att stö\;tta upp nä\;r fler i befolkningen vill bli rö\;kfria. Medverkar gö\;r Annelie Johansson\, Hä\;lsopedagog och dipl. Toba ksavvä\;njare\, driftansvarig \;Sluta-Rö\;ka-Linjen\, Region S tockholm\, Linda Karlsson\, Hä\;lsoprocessledare\, Region Ö\;sterg ö\;tland samt Elisabeth Risberg\, behandlare alkohol och tobak\, Regio n Skå\;ne.


Anslut till mö\;tet via lä\;nk:
https://natver ken-se.zoom.us/j/89941790448?pwd=SDE0WlhKNjdEZ3cxWDk1TlgySDcvQT09

M&oum l\;tes-ID: 899 4179 0448
Password: 742808

Anslut till mö\;tet via Skype for Bus iness
https://natverken-se.zoom. us/skype/89941790448


Vad ä\;r en digitimme?
Å\;terkommande digitala mö\;ten\, med olika teman bero ende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;v riga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspire ras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensamma omr&arin g\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

F&ou ml\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

& middot\; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\ ;r du inte talar fö\;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud. Klick a på\; mikrofonsymbolen eller anvä\;nd snabbkommando genom att tr ycka ned Windowsknappen och sen F4.

·\;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; Anvä\;nd h eadset\, ljudpuck eller liknande fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; Sä\;tt igå\;ng kameran genom att klic ka på\; kamerasymbolen och dä\;refter ”\;starta min video 221\;.

·\;< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hi nner stä\;lla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid p&ari ng\; plats 10 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill testa teknik en).

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; Ha en så\; bra internetuppkoppling som m& ouml\;jligt –\; helst en fast uppkoppling. En lö\;sning om det sv ajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga sidor och bara ha Skype &o uml\;ppen\, samt stä\;nga av kameran.

·\; \; \;  \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\; \; \; \;  \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen s&ar ing\; delar samtalsledaren ut ordet. \;

 \;

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tv erket hä\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 997 2

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20201006T062432Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR