BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lau malena";RSVP=TRUE:mailto:malena.lau@vgregion.se ATTENDEE;CN="Sofia Nilsson";RSVP=TRUE:mailto:sofia.ec.nilsson@vgregion.se CLASS:PUBLIC CREATED:20200615T131535Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Skypelänken för digitimmen: Riva hind er – Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet.\nMalena Lau och Sofia Nilsson\, Regionutvecklare från Väst ra Götalandsregionen medverkar. \nFörbered er gärna genom att läsa ige nom materialet Riva hinder\, som ni hittar på Västra Götalandsregionens webbplats. \n \nOm Riva Hinder:\nKunskapscentrum fö r jämlik vård och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götala ndsregionen har länge fått frågor och berättelser från medarbetare in om hälso- och sjukvården som beskriver kluriga möten\, svåra kommunika tionssituationer och hinder kring vårdmötet för både patienter och per sonal. Därför har de tagit fram Riva Hinder - ett verktyg för mer jäml ik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet. \n \nRiva hinder ä r ett metodmaterial som riktar sig till medarbetare som dagligen möter m änniskor med olika erfarenheter\, förutsättningar och förväntningar. Fokus i Riva Hinder är mötet med patienter och närstående med migratio nsbakgrund och hinder för jämlik vård. \nRiva hinder består av 14 fri stående kapitel som tar upp aktuella och vardagliga ämnen som: \n• Hur kan jag göra för att nå fram och få patientens förtroende? \n• Hur ska jag få till ett bra tolksamtal? \n• Vad behöver jag tänka på n är jag ska fråga om psykisk ohälsa? \n• Vad gäller egentligen för ”vård som inte kan anstå”? \n \nRiva Hinder ska vara ett stöd och i nspiration till kunskapspåfyllnad\, metoder och reflektion för medarbeta re och chefer som vill veta och förstå mer\, prata om det som fungerar b ra men också göra något åt det som kan bli bättre. Målet är dels en mer jämlik vård och hälsa\, dels en mer inkluderande och trygg arbetsm iljö. \n \n.............................................................. ......................................... ................................ ..\nAnslut till Skype-mötet \nAnslutningsproblem? Prova Skype Web App \nAnsl ut via telefon \n010-4992091 (Sweden) Svenska (Sverige) \nHitta ett lokalt nummer \n \nKonferens-ID: 928956906 \n Har du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp \n \n[! OC([041d])!]\n............................................................ .......................................................................... ...\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande möten över Skype\, med olik a teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö vriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, h itta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya s amarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt! Läs igenom n edan tips:\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud. Klicka på symbolen eller använd snabbko mmando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använ d headset\, ljudpuck eller liknande (fungerar med lurarna du använder til l telefonen) för att höras bra och slippa eko.\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösni ng om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype öppe n.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamer a och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet b örjar\, om du vill testa tekniken).\n· Sätt igång kameran geno m att klicka på kamerasymbolen och därefter ”starta min video”.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv din fråga kort i chattfunkti onen så delar samtalsledaren ut ordet. \n· Säg ditt namn (om du är med på telefon). \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-1 03 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200826T160000 DTSTAMP:20200615T131441Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200826T150000 LAST-MODIFIED:20200615T131535Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Riva hinder – Ett verktyg för mer jä mlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A02BF2A46D3ED601000000000000000 0100000003F5380BD546DDC49ABEDEF826DDA9FF4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Skypelä\;nken fö\;r digitimmen< /span>: Riva hinder –\; Et t verktyg fö\;r mer jä\;mlik vå\;rd och hä\;lsa genom &ou ml\;kad kulturell medvetenhet.

Malena Lau och Sofia Nilsson\, Reg ionutvecklare frå\;n Vä\;stra Gö\;talandsregionen medverkar.

Fö\;rbered er gä\;rna gen om att lä\;sa igenom materialet Riva hinder\, som ni hittar på\; Vä\;stra Gö\;talandsregionens webbpla ts.

 \;

Om Riva Hinder:
Kunskapscentrum fö\;r jä\;mlik vå\; rd och Lä\;randecentrum migration och hä\;lsa i Vä\;stra G&oum l\;talandsregionen har lä\;nge få\;tt frå\;gor och berä\ ;ttelser frå\;n medarbetare inom hä\;lso- och sjukvå\;rden s om beskriver kluriga mö\;ten\, svå\;ra kommunikationssituationer och hinder kring \;vå\;rdmö\;tet&nb sp\;fö\;r bå\;de patienter och personal. Dä\;rfö\;r har d e tagit fram Riva Hinder - ett verktyg fö\;r mer jä\;mlik vå\ ;rd och hä\;lsa genom ö\;kad kulturell medvetenhet. \;
< o:p>

& nbsp\;

Riva hinder ä\;r ett metodmaterial som riktar sig till me darbetare som dagligen mö\;ter mä\;nniskor med olika erfarenheter\ , fö\;rutsä\;ttningar och fö\;rvä\;ntningar. Fokus i Riva Hinder ä\;r mö\;tet med patienter och nä\;rstå\;ende med migrationsbakgrund och hinder fö\;r jä\;mlik vå\;rd. \;&n bsp\;

Riva hinder bestå\;r av 14 fristå\;ende kapitel som tar upp aktuella och vardagliga ä\;mnen som: \;< /p>

•\; Hur kan jag gö\;ra fö\;r att nå\; fram och få\; patientens fö\;rtroende? \;
•\; Hur ska jag få\; till ett bra to lksamtal? \;
•\; Vad behö\;ver jag tä\;nka på\; n ä\;r jag ska frå\;ga om psykisk ohä\;lsa? \;
•\; Vad gä\;ller egentligen fö\;r ”\;vå\;rd som inte kan ans tå\;”\;? \;

 \;

Riva Hinder ska vara ett st& ouml\;d och inspiration till kunskapspå\;fyllnad\, metoder och reflek tion fö\;r medarbetare och chefer som vill veta och fö\;rstå\ ; mer\, prata om det som fungerar bra men också\; gö\;ra nå\ ;got å\;t det som kan bli bä\;ttre. Må\;let ä\;r dels en mer jä\;mlik vå\;rd och hä\;lsa\, dels en mer inkluderande o ch trygg arbetsmiljö\;. \;

 \;

....... .......................................................................... ...................... ..................................

< !--[if supportFields]> Anslut till Skype-mö\;tet  \; \; \; \; \; \;

Anslutningsproblem? Prov a Skype Web App

Anslut via telefon< span style='font-size:13.0pt\;font-family:C?l?b?i\;mso-bidi-font-family:C? l?b?i\;color:#404040'>

010-4992091 (Sweden)  \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; Svenska (Sverige)  \; \; \;

Hitta ett lokalt nummer  \;

 \;

Konferens-ID: 928956906

 \;Har du glö\;mt din PIN-kod fö\;r uppringning?  \;|Hjä\;lp  \; \; \; \; \;

 \;

[!OC([041d])!]

....................................................................... ..................................................................< span style='font-family:C?l?b?i\;mso-bidi-font-family:C?l?b?i'>

 \;

Vad ä\;r en digitimme?
< /u>Å\;terkommande mö\; ten ö\;ver Skype\, med olika teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vriga medlemmar. < /b>

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kon takter\, upptä\;cka gemensamma områ\;den och kanske starta nya sa marbeten.

 \;

Fö\;r att mö\;tet ska bli s å\; bra som mö\;jligt! Lä\;s igenom nedan tips:

·\; \; \; \; \; \; \; \; \ ; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att u ndvika stö\;rande bakgrundsljud. Klicka på\; symbolen eller anv&a uml\;nd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. < o:p>

·\; \; \; \; \; \; \;  \; \; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande (funger ar med lurarna du anvä\;nder till telefonen) fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; Ha en så\; bra internetup pkoppling som mö\;jligt –\; helst en fast uppkoppling. En lö\ ;sning om det svajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga sidor och bara ha Skype ö\;ppen.

·\; \;  \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä\;lla in kamera och mikrofon (sekretariate t finns alltid på\; plats 10 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill testa tekniken).

·\; \; \;  \; \; \; \; \; \; Sä\;tt igå\;ng ka meran genom att klicka på\; kamerasymbolen och dä\;refter ”\ ;starta min video”\;.

· \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; Skriv din frå\;ga kort i chattfunktionen så \; delar samtalsledaren ut ordet.

< ![if !supportLists]>·\; \; \; \; \; \; \; \; \ ; Sä\;g ditt namn (om du ä\;r med på\; telefon).

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tverket hä\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå \;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072& nbsp\;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket. se \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200615T131441Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR