BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lingfors Hans";RSVP=TRUE:mailto:hans.lingfors@rjl.se ATTENDEE;CN="Skogström Malin";RSVP=TRUE:mailto:Malin.Skogstrom@skane.se ATTENDEE;CN="Johansson Lisbeth";RSVP=TRUE:mailto:lisbeth.m.johansson@rjl.se CLASS:PUBLIC CREATED:20201001T140544Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken för digitimmen: Riktade h älsosamtal som ”motor” i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan de arbetet i primärvården.\nMedverkar gör Hans Lingfors MD\, leg. läka re specialist i allmänmedicin\, Malin Skogström leg. läkare specialist i allmänmedicin samt Lisbeth Johansson MSc distriktssköterska–forsknin gssjuksköterska.\n________________________________\n\nAnslut till mötet via länk: \nhttps://natverken-se.zoom.us/j/86700418619?pwd=bFRkc2lveEJYWm IzTlNqM0h1QVY0QT09 \nMötes-ID: 867 0041 8619 \nPassword: 402340 \nAnslut till mötet via Skype for Business \nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/86 700418619 \n________________________________\n\nVad är en digitimme?\nÅt erkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemens amma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bl i så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud. Kli cka på mikrofonsymbolen eller använd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använd headset\, ljudpuck eller l iknande för att höras bra och slippa eko.\n· Sätt igång kamer an genom att klicka på kamerasymbolen och därefter ”starta min video ”.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kam era och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Ha en så bra internetu ppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype öppen\, samt s tänga av kameran.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt n amn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämja nde hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: w ww.hfsnatverket.se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201208T150000 DTSTAMP:20201001T135229Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201208T140000 LAST-MODIFIED:20201001T140544Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Riktade hälsosamtal som ”motor” i d et hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0E06A5A4992D601000000000000000 010000000581E386624962B47BF424F0F782C62DD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken fö\;r digitimmen: Riktade hä\;lsosamtal som ”\;motor”\; i d et hä\;lsofrä\;mjande och sjukdomsfö\;rebyggande arbetet i pri mä\;rvå\;rden.
Medverkar gö\;r Hans Lingfors MD\, leg. lä\;kare specialist i a llmä\;nmedicin\, Malin Skogströ\;m leg. lä\;kare specialist i allmä\;nmedicin samt Lisbeth Johansson MSc distriktsskö\;terska 211\;forskningssjukskö\;terska.


Anslut till mö\;tet via lä\ ;nk:
https://natverken-se.zoom.us/j/86700418619?pwd=bFRkc2lveEJYWmIzTlNqM 0h1QVY0QT09

Mö\;tes-ID: 867 0041 8619
Password: 402340

Anslut till mö\;t et via Skype for Business
https: //natverken-se.zoom.us/skype/86700418619


Vad ä\;r en digitimme?
Å\;terkommande digitala mö\;ten\, med olika teman beroen de på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vri ga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspirera s av varandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensamma områ\ ;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;< /p>

Fö \;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\, lä\;s ig enom nedan tips:

&mi ddot\; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud. Klicka på\; mikrofonsymbolen eller anvä\;nd snabbkommando genom att tryc ka ned Windowsknappen och sen F4.

·\;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; Anvä\;nd hea dset\, ljudpuck eller liknande fö\;r att hö\;ras bra och slippa ek o.

·\; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; Sä\;tt igå\;ng kameran genom att klicka på\; kamerasymbolen och dä\;refter ”\;starta min video̶ 1\;.

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinn er stä\;lla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på \; plats 10 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill testa tekniken ).

·\; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; Ha en så\; bra internetuppkoppling som m&ou ml\;jligt –\; helst en fast uppkoppling. En lö\;sning om det svaj ar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga sidor och bara ha Skype &oum l\;ppen\, samt stä\;nga av kameran.

·\; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet? < /span>

& middot\; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen s&arin g\; delar samtalsledaren ut ordet. \; < /span>

 \;

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tverket hä\;lsofrä\;mjan de hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se  \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20201001T135229Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR