BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=ylva.nilsagard@regionorebrolan.se;RSVP=TRUE:mailto:ylva.nilsaga rd@regionorebrolan.se ATTENDEE;CN=kerstin.angergard@regionorebrolan.se;RSVP=TRUE:mailto:kerstin.a ngergard@regionorebrolan.se CLASS:PUBLIC CREATED:20211126T095252Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Implem enteringsstudie kring levnadsvanearbete i primärvården.\nUnder digitimme n medverkar Ylva Nilsagård\, docent\, forskningsledare nära vård\, Univ ersitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län och Kerstin Ang ergård\, verksamhetsutvecklare\, Utvecklingsenheten\, Hälso- och sjukvå rdens verksamhets- och ledningsstöd\, Region Örebro län. Ylva och Kerst in berättar om implementeringsforskning och arbetet med att ge chefer och medarbetare inom primärvården stöd för att kunna arbeta mer hälsofr ämjande. De kommer dels berätta om forskningsprojektet och dels om det s töd som verksamheterna får.\n________________________________\n\n \nAnsl ut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/87626470313?pwd= c2RpN0l2UGdQK2Nab1hsYUg1S1Q3QT09 \n \nMötes-ID: 876 2647 0313\nP assword: 440079\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0 017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +1 301 7 15 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n +1 6 46 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n \nMöte s-ID: 876 2647 0313\nPassword: 440079\nFind your local number: https://nat verken-se.zoom.us/u/kd0qYG35b7 \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoo m.us/skype/87626470313 \ n________________________________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkomman de digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och int resse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära o ch inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma omr åden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så br a som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra interne tuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på p lats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvik a störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skri v ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vä nlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofr ämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsi da: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220309T150000 DTSTAMP:20211112T100800Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220309T140000 LAST-MODIFIED:20211126T095252Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Implementeringsstudie kring levnadsvanea rbete i primärvården TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050B30CDEE8D6D701000000000000000 01000000093E9165017DD274EBBBA9776D9DEF286 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken till HFS digitimme: Implement eringsstudie kring levnadsvanearbete i primä\;rvå\;rden.

Under digitimmen medverkar Ylva Nilsagå\;rd\, docent\, fors kningsledare nä\;ra vå\;rd\, Universitetssjukvå\;rdens forsk ningscentrum Region Ö\;rebro lä\;n och Kerstin Angergå\;rd\, verksamhetsutvecklare\, Utvecklingsenheten\, Hä\;lso- och sjukvå\ ;rdens verksamhets- och ledningsstö\;d\, Region Ö\;rebro lä\;n . Ylva och Kerstin berä\;ttar om implementeringsforskning och arbetet med att ge chefer och medarbetare inom primä\;rvå\;rden stö\; d fö\;r att kunna arbeta mer hä\;lsofrä\;mjande. De kommer del s berä\;tta om forskningsprojektet och dels om det stö\;d som verk samheterna få\;r.


 \;

Anslut till mö\;tet via lä\;nk:

https://natverken-se .zoom.us/j/87626470313?pwd=c2RpN0l2UGdQK2Nab1hsYUg1S1Q3QT09

< o:p> \;

Mö\;tes-ID: 876 2647 0313

Password: 4 40079

 \;

Anslut till mö\;tet via mobil

 \; \; \; \; \; \; \; +46 8 5016 3827

 \; \; \; \; \;  \; \; \;+46 8 5050 0828

 \; \; \;  \; \; \; \; \;+46 8 5050 0829

&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \;+46 8 5052 00 17

 \; \; \; \; \; \; \; \;< /span>+46 850 539 728

 \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \;+46 8 4468 2488

 \; \;  \; \; \; \; \; \;+1 301 715 8592

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 312 626 6799

 \; \; \; \; \; \; \; \ ;+1 346 248 7799

 \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \;+1 646 558 8656

 \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \;+1 669 900 9128 < /span>

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 253 21 5 8782

  \;

M ö\;tes-ID: 876 2647 0313

Password: 440079

Find your local number: https://n atverken-se.zoom.us/u/kd0qYG35b7

 \;

Anslut till mö\;tet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skype/87626470313


 \;

Vad ä\;r en digitimme?
Å\;terkommande digitala mö\;ten\, m ed olika teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att dis kutera med ö\;vriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska l&a uml\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensamma områ\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

Fö\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\ ;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

·\; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Ha en så\; bra internetuppkoppling som m ö\;jligt. En lö\;sning om det svajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga program och kameran.

·\; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hin ner stä\;lla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid p&arin g\; plats 10 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill testa teknike n).

·\; \; \; \; \; \; \;  \; \; An vä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r a tt undvika stö\;rande bakgrundsljud.

·\; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; < b>Vill du ha ordet?

·\; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen s&ari ng\; delar samtalsledaren ut ordet.

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Wes terberg

Nä\;tverket hä\ ;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972< /span>

Webbsida: www.hfsnatverket.s e \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211112T100800Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR