Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Statsbidrag psykisk hälsa

Enligt överenskommelsen mellan regering och SKL 2016 och 2017 ges Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Exempel på satsningar

Prioriterade områden i Värmland:

  • Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har stöd av socialpsykiatrin 
  • Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik, barn och unga 6 – 18 år 
  • Basutbildning psykisk hälsa 
  • Ökad mångkulturell kompetens för medarbetare 
  • Brukar- och närståendesamverkan

Landstinget Sörmland kommer under 2017 och 2018 att i samverkan med länets kommuner erbjuda en gemensam utbildningssatsning för alla som har behov av mer kunskap inom kris och trauma. Medverkar gör Kris- och Traumacentrum i Stockholm, Rädda Barnen och Transkulturellt centrum. Utbildningen sker i tre etapper. Den första etappen kräver inga förkunskaper och är kostnadsfri. De två efterföljande etapperna kräver förkunskaper i form av leg. psykolog eller leg. psykoterapeut.

Prioriterade områden i Blekinge:

  • Tillgång till adekvat information om vård och insatser avseende psykisk (o)hälsa genom studiecirklar, psykiatrivecka och förbättrade hemsidor.
  • Fungerande samverkan mellan kommun och landsting kring enskilda vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.
  • Personer med missbruk och beroende erbjuds rätt vård i gemensamma arbetsformer.
  • Den enskildes rätt till och behov av samordning tillgodoses.
  • Etablerade arbetsformer för gemensamt analysarbete.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)