Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Återrapporteringar

Bakgrund

Varje medlem i HFS-nätverket förnyar sitt medlemskap vart fjärde år. Detta sker genom ett signerande av Letter of Intent där man förbinder sig till att uppfylla vissa kriterier. Ett av kriterierna innebär att utveckla och utvärdera en handlingsplan för att stödja införandet av hälsofrämjande i hälso- och sjukvården under den fyraårsperiod som medlemskapet gäller. Utvärderingen ska sedan återrapporteras till HFS-sekretariatet (se mall nedan). Genom att följa upp sitt arbete kan medlemmarna själva utvecklas och dela med sig av sina erfarenheter genom att tydliggöra styrkor och brister i det egna arbetet. Det är därför ett viktigt inslag för att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Syfte

Syftet med nedanstående filer är att du som aktiv inom HFS-nätverket ska ta del av idéer och erfarenheter från andra medlemmar för att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Hur används verktyget

Sammanställningen är uppdelad utifrån perspektiv och arbetsområden för att få en tydlig överblick. I patientperspektivet finns projekt/aktiviteter som gynnar patientens hälsa medan det i medarbetarperspektivet fokuserar på medarbetarnas hälsa. För att lättare hitta står arbetsområdena i bokstavsordning.

För vidare information om projekten/aktiviteterna hänvisar vi till respektive organisations processledare. Processledaren kan sedan lotsa er vidare till lämplig kontaktperson.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)