Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Befolkningsinriktat arbete

För att uppmärksamma och sprida kunskap om psykisk ohälsa anordnas på många ställen uppmärksamhetsveckor eller dagar. Dessa syftar till att på olika sätt belysa hur det kan vara att leva med psykisk sjukdom och att minska fördomar och stigmatisering av människor och grupper som lider av psykisk ohälsa. Det finns internationella uppmärksamhetsdagar under året, Suicidpreventiva dagen 10 september och World Mental Health Day 10 oktober.

Exempel på satsningar

Sedan år 2013 har Landstinget i Värmland genomfört ett antal kostnadsfria öppna föreläsningar om psykisk hälsa till allmänheten på kvällstid. Arrangemanget genomförs tillsammans med bland annat Hjärnkoll och andra frivilligorganisationer. Teman för föreläsningarna har varit:

  • Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 
  • Neuropsykiatri 
  • Missbruk 
  • Levnadsvanor 
  • Bipolär sjukdom 
  • Ätstörningar 
  • Posttraumatisk stress (PTSD) 
  • Psykossjukdomar 
  • Att vara närstående till en person med psykisk ohälsa

I Västerbotten anordnas årligen Psykeveckan veckan 45. Syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang. Psykeveckan är ett samarrangemang mellan en rad olika myndigheter och föreningar, bland annat Umeå kommun, Svenska kyrkan, Västerbottens läns landsting, ABF, Hjärnkoll, RSMH och Studieförbundet Vuxenskolan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)