Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ökat deltagande i cellprovtagning

Livmoderhalscancer (cervixcancer) är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. För att upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer kallas alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. De kvinnor som regelbundet deltar i screening för gynekologisk cellprovtagning sänker sin risk för livmoderhalscancer med cirka 90 procent. I Sverige insjuknar omkring 450 kvinnor i livmoderhalscancer varje år, varav cirka 150 dör. De kvinnor som riskerar att dö i livmoderhalscancer tillhör nästan uteslutande de kvinnor som inte tar sitt cellprov regelbundet.

Regionala Cancercentrum i Samverkan har formulerat nationella rekommendationer för de viktigaste åtgärderna för att förbättra det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer. Mer information om de nationella rekommendationerna (Nationell aktionsplan) >>>

Orsaker till att inte ta cellprov

Det finns många olika orsaker, och kombinationer av orsaker, till att kvinnor väljer att inte delta i cellprovtagning i samband med kallelse, till exempel:  

 • Kallelsen är otydlig
 • Kunskapsbrist om varför cellprovtagning är viktigt
 • Tiden passar inte och är svår att boka om
 • Kostnaden för provtagning
 • Rädsla för cancer/sjukvården
 • Kunskapsbrist om hur provtagningen går till 
 • Språksvårigheter 
 • Avsaknad av tradition av att delta i förebyggande vård/screening 
 • Kulturella/religiösa hinder

Nationellt kvalitetsregister för kartläggning av deltagande

Deltagandet i cellprovtagning varierar mellan olika län i Sverige, men också inom länen. Det Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) innehåller statistik över hur deltagandet i cellprovtagning ser ut i olika delar av Sverige. De landsting och regioner som är anslutna till registret kan hämta data på läns-, kommun- och församlingsnivå om bland annat deltagande, täckningsgrad, provtagning, och kallelser. Läs mer om NKCx >>>

Åtgärder som kan ha betydelse för ökat deltagande i cellprovtagning

 • Kartläggning av områden med låg täckningsgrad (som underlag för extra insatser) 
 • Möten med grupper som har lågt deltagande, exempelvis genom SFI/Komvux/familjecentraler/barnhälsovården
 • Doulor som språk- och kulturtolkar
 • Öka kunskapen om preventivt arbete
 • Sprida kunskap om cellprovtagning även till män med hjälp av imamer
 • Göra det enklare att boka om tider
 • Drop-in-tider på barnmorskemottagningar
 • Att vid varje möte med kvinnor på barnmorskemottagningen ta upp frågan
 • Öka barnmorskornas kunskap om cellprovtagning
 • Nationella kampanjer som cellprovtagningsvecka och buss för cellprovtagning

Det finns studier som visar att deltagandet i gynekologisk cellprovtagning är lägre bland utlandsfödda kvinnor, men att deltagandet varierar beroende på födelseland och ålder. Bristande språkkunskaper, okunskap om och avsaknad av tradition avseende preventiv vård, komplicerade bokningssystem samt svårigheter att få barnpassning är några av de anledningar som nämns i dessa studier.  

Läs mer om specifika insatser för att öka deltagandet i cellprovtagning i olika delar av landet under flikarna i menyn.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)