Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande förhållningssätt (HFF)

Temagruppens syfte

  • Att sammanställa och sprida aktuella kunskaper och metoder om det personcentrerade och hälsofrämjande mötet i hälso- och sjukvården.

Mötet och samtalet med patienten är grunden för all hälso- och sjukvård. Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt skapar förutsättningar för en professionell och effektiv vård.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker patientens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. Patientens motivation och mål tydliggörs i samtalet som också kan ge kraft att tro på den egna förmågan och stärka känslan av sammanhang. Detta är viktigt för alla patienter, men särskilt viktigt när man har en kronisk sjukdom.

Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten alltid är en person med en unik livssituation med närstående och vardagsliv. I en personcentrerad vård erbjuds patienten att aktivt delta i sin vårdprocess. Genom dialog, respekt, partnerskap och överenskommelse mellan patient och vårdpersonal fattas beslut om bästa vård.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande och personcentrerade samtal. Förmåga att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl begränsad hälsolitteracitet, det vill säga svårigheter att uppfatta vad som kommer upp i ett samtal. Det kan bero på att man kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning.  Men det kan också bero på att man som patient upplever situationen stressfylld och som ett slags underläge. Att på olika sätt efterhöra hur patienten tänker och har uppfattat det som har sagts är därför av stor vikt. Det ligger till grund för respektfulla möten mellan den professionella experten och patienten, som är expert på sitt eget liv.

Temagruppsordförande

Inga-Lisa Apelman
Telefon: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Hälsofrämjande möten
Webbaserat läromaterial som avser att genom diskussioner och reflektioner väcka eftertanke och ge uppslag till utveckling. En utveckling som omfattar ditt och din enhets bemötande av patienter, närstående och medarbetare. Förhoppningen är att materialet bidrar till att möten i vården blir ännu bättre – oavsett patientgrupp, profession eller verksamhetsområde.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)