Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande primärvård (HFPV)

Temagruppens syfte

  • Temagruppens övergripande syfte är att utveckla och inspirera primärvården mot en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Bakgrund och nya möjligheter
LOV - Vårdval, lagen om vafrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Den lägger grunden för omfattande förändringar av svensk primärvård. LOV öppnar möjligheter för att utveckla primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande inriktning, men detta sker förstås inte av sig självt.

Landstingen formulerar primärvårdens uppdragshandlingar som t ex kallas regelböcker, kokböcker eller ackrediteringsvillkor. Dessa revideras årligen och olika modeller för ersättning tillämpas. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor gäller och olika lokala/regionala tillämpningar har tagits fram. Primärvården är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och berörs i hög grad av dessa riktlinjer. Vår önskan är att ge inspiration och stöd till de som jobbar med att utveckla den hälsofrämjande inriktningen.

Temagruppen ser som sin uppgift att inventera och följa utvecklingen av landstingens uppdrag till primärvården i regelböcker och ackrediteringsvillkor. Det ger möjligheter att sprida goda exempel och på så sätt främja och stödja hälsoinriktningen inom svensk primärvård.

Temagruppsordförande

Lena Lundh
Telefon:070 165 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till HFS-material där du hittar broschyren "Hälsofrämjande primärvård - Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården".

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)