Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Historik

2015

Hur vill vi att ett väntrum ska se ut?

Under HFS nationella konferens i Västerås den 19-20 mars anordnade Temagrupp hälsofrämjande vårdmiljö en interaktiv utställning kring olika väntrumsmiljöer. 

Syftet var att problematisera utformning och möjligheter, med hänsyn till senaste forskningsrön. Det gällde möblering och inredning, både konkret och i en workshop. Deltagandet i den interaktiva utställningen engagerade besökarna och manade till reflektion. 

Här kan du läsa mer om utställningen, vad besökarna fick göra, vad som diskuterades och vilka känslor som kom fram i de olika miljöerna.

2013

På grund av omstruktureringar i gruppen har fokus varit att bilda ett hållbart nätverk med goda kontaktytor till andra ämnesspecifika nätverk. Bearbetning av samlad evidens och erfarenheter att stödja en hälsofrämjande vårdmiljö har påbörjats och kommer att presenteras under 2014. Litteraturtips inom hälsofrämjande vårdmiljö – den inre och yttre miljön, kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

2012

Ny temagrupp skapades för att belysa betydelsen av inre och yttre miljö samt kul­tur i vården. Dessutom har miljöhän­syn och klimatsmarta vårdmiljöer som stöd i vårdprocesser och för att främja hälsa lyfts fram. Temagruppen har bidragit med texter till temanumret om hälsofrämjande vårdmiljöer i tidningen Främja hälsa (se webb). En checklista över vad man skall tänka på vid om- eller nybyggnation kommer att finnas tillgänglig på HFS webbsida i början av 2013. Listan kommer att kompletteras med kontaktvägar till nyckelpersoner som har särskilda kunskaper om olika vårdmiljöer.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)