Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Inspirationsfilmer om levnadsvanor

Nedan finns inspirationfilmer om levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Filmerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder. Varje film är mellan 6 och 8 minuter långa. Filmerna introduceras av Margareta Kristenson, nationell koordinator för HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Inom varje levnadsvana medverkar en sakkunnig person som har funnits med i arbetet med de nationella riktlinjerna. Fakta och kunskap varvas med exempel på hur samtal kan utformas för varje rekommenderad rådgivningsnivå.

Upplägg för filmvisning
Varje film kan ses separat, och kan vara en del av ett personalmöte men kan även ses individuellt. Sammantaget ger de fyra filmerna en överblick av vad de nationella riktlinjerna innebär. Filmerna förutsätts inspirera till såväl metodutveckling som kunskapsinhämtning. För andra kan filmerna ge en uppdatering av aktuell kunskap inom det egna arbetsområdet.

Implementering av Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanor

Bakgrund och uppdrag
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja införandet av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanor för att stärka sjukvårdens hälsofrämjande arbete.

Uppdraget går i korthet ut på att:

  • Tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner.
  • Kartlägga behovet av och stödja metodutveckling för det förebyggande arbetet inom vård och omsorg.
  • Skapa en interaktiv utbildning för olika yrkesgrupper med hjälp av IT-lösningar.
  • Utveckla modeller eller metoder för att säkerställa datatillgång för uppföljning av införandet av riktlinjerna.

Alla råd och samtal om levnadsvanor bör ges i en hälsofrämjande anda. Med hälsofrämjande menas att de stödjer individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och att förbättra den.

Råd och samtal på tre olika nivåer
I de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder anges tre olika åtgärdsnivåer:

  • Enkla råd
  • Rådgivande samtal
  • Kvalificerat rådgivande samtal

På Socialstyrelsens hemsida hittar du mer inspiration i form av utbildningar och verktyg kring samtal om levnadsvanor.

Inspiration och information om FaR

Stockholms läns landsting (SLL) har tagit fram en film om fysisk aktivitet på recept, FaR, som riktar sig till vårdgivare. I filmen berättar både FaR-experter, forskare och en patient om vilken nytta FaR kan göra och vilka förutsättningar som gäller.

Filmen går att se här och mer om FaR ifrån SLL går att läsa här.

Stockholms FaR®ledarnätverk har även tagit fram en film för patienter, den finns att se här.

Föreläsningar om levnadsvanor

Svenska läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet har bland annat genomfört en lång rad utbildningstillfällen, flera av dessa föreläsningar kring levnadsvanor går att se här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)