Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Introduktion

Introduktion för medlemmar i HFS-nätverket - processledare och presidieledamöter

Som medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket) finns det mycket som är bra och viktigt att känna till. Denna introduktion har därför tagits fram som en hjälp till att sätta sig in i vad ett medlemskap innebär för din organisation, men också som en checklista för dig i din roll i nätverket.

Det har också tagits fram en uppdragsbeskrivning för de olika rollerna inom HFS-nätverket, dokumentet beskriver de krav som ställs på de olika roller som finns inom nätverket.

Medlemskriterier/krav enligt Letter of Intent

I samband med ett inträde eller en förnyelse av medlemskapet i HFS-nätverket signeras ett Letter of Intent (avsiktsförklaring). En förnyelse sker vart fjärde år och varje gång ett Letter of Intent signeras åtar sig medlemmen att uppfylla vissa kriterier (se Medlemskap). Kriterierna är framtagna av det internationella nätverket HPH (Health promotion hospitals and Healthservices) och gäller samtliga medlemsländer. Därutöver har det svenska HFS-nätverket några tilläggskriterier. Det är viktigt att du som processledare/presidieledamot känner till dessa kriterier och dess innebörd då de bland annat innefattar vissa obligatoriska åtaganden. Utöver medlemskraven/kriterierna bör du också känna till och ta ansvar för nedan områden:

 • Att er medlemsorganisation har ett giltigt Letter of Intent, signerat av hälso- och sjukvårdsdirektör eller motsvarande (förnyas vart fjärde år).
 • Vid förnyelse av ett Letter of Intent: 
  • Bifoga er organisations policy för ert hälsofrämjande arbete. Detta kan vara en separat policy men allt fler väljer att integrera detta i organisationens övergripande policy. 
  • Bifoga en handlingsplan som visar hur ni arbetar för att stödja införandet av det hälsofrämjande arbetet i er organisation under den fyraårsperiod som medlemskapet gäller 
  • Skicka in en återrapportering baserad på er handlingsplan för att beskriva den senaste medlemsperioden utifrån de fyra perspektiven (mall hämtas under Medlemskap). Rapporteringen är framförallt till för medlemmens egna skull men också för att sprida erfarenheter och lära av varandra.
 • Ha kännedom om HFS-nätverkets stadgar.
 • Delta i den årliga indikatormätningen.
 • Delta i nätverksgemensamt arbete.

HFS kommunikationsinsatser

Webben

På nätverkets webbsida hittar du följande:

 • HFS-nätverkets organisationsstruktur, stadgar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse med mera.
 • Information om det internationella HPH-nätverket.
 • Information om HFS-nätverkets samarbetspartners.
 • Information om kommande och genomförda aktiviteter eller händelser inom nätverket.
 • Publikationer (interna och externa).
 • Verktyg såsom kortare informativa filmer, Matwebben, Hälsokalkylatorn, ett webbaserat material om hälsofrämjande möten i vården, inspirationsfilmer om att samtala om levnadsvanor med mera.
 • Kontaktinformation till sekretariatet, presidieutskott (PU), presidieledamöter och processledare. Viktigt att du som processledare informerar sekretariatet vid eventuella förändringar så att detta hålls uppdaterat.
 • HFS-nätverkets temagrupper.
 • Information om medlemskapet.
 • HFS loggor och mallar (power-point, word) med mera.


Främja Hälsa

Nätverket har under många år tagit fram tidningen Främja hälsa där varje nummer är knutet till ett aktuellt tema. Alla tidigare nummer kan hittas i dokumentarkivet.

Socialmedicinsk tidskrift

2017 tog nätverket fram ett temanummer om hälsofrämjande hälso- och sjukvård till Socialmedicinsk tidskrift, detta nummer hittar du här.

Temagrupper

HFS-nätverkets arbete bedrivs huvudsakligen av nätverkets temagrupper med olika fokusområden. Varje temagrupp har en ordförande/samordnare och varierade antal aktiva deltagare ifrån olika medlemsorganisationer. Tanken är att ”spjutspetsarna” inom det aktuella temaområdet ska delta och via temagruppen sprida erfarenheter och kunskap ut i nätverket på olika sätt. Varje temagrupp har sina egna sidor presenterade på nätverkets webb. Här kan vem som helst gå in och bland annat läsa om respektive temagrupps syfte, aktiviteter, dokumentation och historik. Nedan finns ”Uppdragsbeskrivning för temagruppsdeltagare” samt mallar för temagruppernas årliga handlingsplaner och uppföljningar.

Årshjul

Februari:

 • HFS-nätverkets indikatorenkät

Mars:

 • Vårmöte
 • Presidie- och årsmöte

April/maj/juni:

 • Internationell HPH-konferens

September:

 • Strategidagar

November:

 • ENSH-enkät
 • Höstmöte

HFS-sekretariatet

För att få stöd i arbetet inom nätverket samt vid generella frågor kan du kontakta HFS sekretariat.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)