Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppen tipsar

Andra nätverk som arbetar med Hälsofrämjande förhållningssätt/Personcentrerad vård

SKL:s Forum för personcentrering i Sverige

SKL har gjort en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. I dagsläget har 13 av 21 regioner tagit ett övergripande beslut om att skapa förutsättningar och samordna insatser för personcentrerad vård. Dessa regioner samverkar i SKL:s forum för att ta till sig aktuell kunskap och för att dela erfarenheter. Forumet leds av Hanna Lundstedt. Mer information.

Svenska nätverket Lära och bemästra – metod för patient- och närståendeutbildning

Ett nätverk bestående av åtta verksamheter från olika regioner i Sverige. Deltagarna arbetar med patient- och närståendeutbildning med utgångspunkt från den norska læring och mestringsmodellen. Flera verksamheter har även influerats av andra pedagogiska modeller. Mer information.

Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

GPCC är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning som invigdes 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning (SFO) inom området vårdforskning. Det övergripande målet är att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård. År 2017 förlängdes regeringsuppdraget med ytterligare fem år. Föreståndare för GPCC är Inger Ekman. Mer information.

Litteraturtips

Orden som läker: kommunikation och möten i vård och terapi. Björn Enqvist och Karin Bengtsson (2005).

Patient–läkarrelationen - Läkekonst på vetenskaplig grund. Jan Otto Ottosson. SBU- rapport 144, (1999).

Tillit som bot. Lisbet Sachs (2004).

Det kognitiva samtalet i vården. Giacomo d ´Elia Liehr P, Meininger J C, Mueller W, Chandler S P, Chan W (1997).

The Innovator's Prescription: A Disruptive Solution for Health Care. Clayton M. Christensen, Jerome H. Grossman M.D. och Jason Hwang M.D. (2009).

The Anatomy of Hope: How People Prevail in the Face of Illness. Jerome Groopman (2005).

Let Patients Help! A patient engagement handbook. "e-Patient Dave" deBronkart med Danny Sands och introduktion av Eric Topol (2013).

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)