Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Goda exempel

Här samlar vi goda exempel från nätverkets medlemsorganisationer inom tobaksprevention. Nedan kan du se exempel på hur man arbetar med tobakspreventiva enheter.

Angereds väg till guldmedlemskap i ENSH

Angereds närsjukhus är guldmedlemmar i ENSH, en powerpointpresentation kring deras arbete går att läsa här.

Rökavvänjningsmottagningen i NU-sjukvården

Rökavvänjningsmottangningen i NU-sjukvården erbjuder:

  • Individuell tobaksavvänjning med personligt upplagd rökslutarplan.
  • Motivationshöjande samtal.
  • Möjligheter att prova nikotinläkemedel eller annat läkemedel vid tobaksavvänjning.
  • Uppföljning sker genom mottagningsbesök och/eller telefonrådgivning.

Under sjukhusvistelsen på hjärtavdelningen har patienten möjlighet att träffa rökavvänjningssköterskan. Kontakten fortsätter sedan med inplanerade mottagningsbesök eller telefonkontakter.

Patienter kan även komma till rökavvänjningsmottagningen via polikliniska besök på medicinmottagningen. (Gäller alla kategorier av sjukdomar).

I mars 2011 startade NU-sjukvården Rökstopp inför operation på ortopedkliniken som innebär att patienter som skall genomgå en planerad ortopedisk operation och är rökare skall erbjudas rökavvänjning, antingen via sin Vårdcentral eller hos rökavänjningssköterskan på sjukhuset. Patienten ska vara rökfri 4 veckor före och 6 veckor efter aktuell operation. Tillsammans med Kerstin Mattsson, processledare för Hälsofrämjande sjukhus inom NU-sjukvården, och i dialog med ortopedkliniken och primärvården Fyrbodal har Marianne Lång utarbetat ett vårdprogram ”Tobak och operation ABC bok”. Finns på vår externa hemsida se nedan.

Kontaktpersoner:

Marianne Lång, Rökavvänjningssjuksköterska Hjärtcentrum NU-sjukvården
Norra Älvsborgs Länssjukhus
461 85 Trollhättan
Tel 0520 478492, 91430
E-post: marianne.lang@vgregion.se

Kerstin Mattsson, Chefsjuksköterska och processledare för Hälsofrämjande sjukhus
Ledningsstaben/NU-sjukvården
Tel. 0522/ 65 45 30
Mobil: 070/ 55 67 377
E-post: kerstin.mattsson@vgregion.se

Hälsoenheten i Södertälje

Organisatoriskt tillhör Hälsoenheten i Södertälje primärvården Stockholms läns Sjukvårdsområde (SLSO) och är en egen resultatenhet. Vårt upptagningsområde är Salem, Nykvarn och Södertäljes kommuner med c:a 100.000 invånare. Av Södertäljes befolkning är ca hälften invandrarbakgrund, främst ortodox kristna från mellanöstern.

Vi arbetar med beteendeinriktad behandling inom områdena Fysisk inaktivitet, Tobaksberoende och Övervikt/fetma. Vi finns även som resurs för Skolhälsovård, Barnmedicinsk mottagning och Företagshälsovård. Inför gruppbehandling för övervikt/fetma erbjuds individer och deras anhöriga till en föreläsningsserie enl Handlingsprogram Övervikt och fetma inom SLL.

Det hälsofrämjande perspektivet är grunden för vårt arbete, och vi utgår från individens egna resurser och funderingar till att göra livsstilsförändring. Det är viktigt att se individen i sitt sammanhang och utgå därifrån. Detta sker individuellt, grupp eller i par där motiverande samtal är vårt redskap. Hälsoenheten använder FaR som en viktig åtgärd som ger individen ett verktyg när det gäller att komma igång.

Vi erbjuder kurser om livsstilens betydelse för hälsan som kallas "Tänk Om" till individer med mångfacetterad problematik som kan vara ett första steg på väg tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning/arbetslöshet. I detta samverkar vi med Arbetsförmedling, Kommunens Resursenhet Social och Omsorgskontoret samt öppenvårdspsykiatrin m.fl. Efter avslutad kurs erbjuds de som önskar fortsätta in i den ordinarie verksamheten.

Kontaktperson för tobak: Ulla Ljung-Lennartsson
E-post: ulla.ljung-lennartsson@sll.se

Kontaktperson för Hälsoenheten: Maria Löfgren
Telefon: 08-550 25480
E-post: maria.lofgren@sll.se

Tobakspreventiva mottagningen och tobaksprevention inom Region Gotland

Redan under 80 - talet lade en Hälsopolitisk kommitté fram ett förslag till kommunstyrelsen om ett tobakspreventivt projekt på Gotland. I början på 90 - talet pågick arbetet med att hälso- och sjukvårdens lokaler skulle bli rökfria. I samband med detta genomfördes utbildningsdagar för hälso- och sjukvårdens medarbetare om tobaksfrågan och hur man ger stöd i tobaksavvänjning.

Efter dessa insatser startades ett projekt på VC Hälsovården Gråbo där medborgarna i området fick erbjudande om stöd i tobaksavvänjning, med Mona Wahlgren som projektledare. Detta kom även att innefatta bildande av Nätverk mot Tobak.

I Nätverk mot Tobak kan alla med intresse för tobaksfrågor ingå, oavsett om man arbetar inom regionen eller är engagerad i en organisation eller förening såsom exempelvis VISIR ( VI Som Inte Röker).

Folkhälsoenheten ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet som rör området tobaksprevention inom Region Gotland. En samarbetspart är Tobakspreventiva mottagningen som hör till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Målgruppen i detta samarbete är barn och ungdomar och målsättningen är att förhindra att barn och ungdom börjar röka eller snusa.

Tobakspreventiva mottagningen, TPM, arbetar Mona Wahlgren heltid som Folkhälsoutvecklare/Specialistsjuksköterska och är till för hela det tobakspreventiva arbetet i regionen. Två dagar i veckan arbetar hon med en mottagning för tobaksavvänjning dit medborgaren får komma med eller utan remiss. Vid semester eller andra uppdrag hänvisas medborgaren till regionens växel och till Sluta - Röka - Linjen 020 - 84 00 00.

Mona Wahlgren är även ordförande i Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak sedan år 2002.

Kontaktuppgifter: Mona Wahlgren
Tobakspreventiva mottagningen, Visby lasarett
Telefon: 0498-269020
E-post: mona.wahlgren@gotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)