Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Uppdrag - Uppföljning

Temagruppens syfte

  • Driva HFS-nätverkets årliga verksamhetsuppföljningar av medlemsorganisationernas hälsoinriktning.
  • Bereda förslag till förbättrade uppföljningar.
  • Ta fram exempel på uppdrag, ersättningsmodeller, indikatorer och uppföljningsmodeller inom regioner som stödjer en hälsoorientering av vården, för spridning inom nätverket.
  • Kartlägga, analysera och utvärdera uppdrags- och uppföljningsprocesser hos nätverkets medlemmar.
  • Omvärldsbevaka och sprida kunskap om styr- och ledningsperspektivet.

Temagruppens arbete består av två områden: Uppdrag och uppföljning.

Vad gäller Uppdrag ligger fokus på bevakning av styrning och ledning av hälsofrämjande hälso- och sjukvård hos nätverkets medlemmar. Detta görs genom kartläggningar och analyser av befintliga uppdragsbeskrivningar, ersättningsmodeller, avtal och andra styrdokument.

Vad gäller Uppföljning ligger fokus på att driva HFS-nätverkets årliga verksamhetsuppföljningar och utveckling av nätverkets självskattningsenkät. Självskattningen följer en gemensam manual och görs under december - februari genom att HFS-nätverkets webbenkät besvaras. Under mars-april sammanställs och återkopplas resultaten till nätverket.

Ett viktigt utvecklingsområde är att inventera övriga befintliga datakällor som belyser medlemsorganisationernas hälsoinriktade arbete, i synnerhet på verksamhetsnivå. Exempel är Nationella diabetesregistret (NDR), Nationell patientenkät (NPE), Vårdbarometern, Vården i siffror och övriga nationella kvalitetsregister.

Temagruppen arbetar på Presidieutskottets (PU) uppdrag.

Temagruppsordförande

Ingemar Götestrand
Telefon: 
072-199 83 34
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)