Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska som hälsomässiga konsekvenser.
Att minska och upptäcka våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en HBTQ-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

Vi vet att våld i nära relationer påverkar hälsan negativt och kan leda till fysik, psykisk och sexuell ohälsa samt att hälso- och sjukvården är den första instans som många söker sig till när man är utsatt för våld i nära relationer.

Många våldsutsatta pratar inte spontant om sina erfarenheter av våld och därför har hälso- och sjukvården ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till dem som blivit utsatta. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd där hälso- och sjukvårdens ansvar beskrivs. Dessutom finns en vägledning och en handbok för ytterligare kunskap och stöd i arbetet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har en kunskapsbank och arrangerar årligen utbildningar för verksamma inom området.

NCK har ett nätverk för landstings/regions-/strateger och driver också en nationell stödtelefon, Kvinnofridslinjen. NCK har även tagit fram en webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. SKL har ett Kvinnofridsnätverk för landsting och kommuner.

Många landsting arbetar bl.a. inom ramen för folkhälsoarbetet med stöd till de patientnära verksamheterna när det gäller att uppmärksamma och ge stöd till patienter som har utsatts för våld i nära relationer.

De flesta landstingen/regionerna har vårdprogram och generella samt lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer. På landsting/regionnivå genomförs både kompetensutvecklingsinsatser inom området och förebyggande/uppmärksammande aktiviteter.

Socialstyrelsen ger 2017 landsting och kommuner utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Pengarna kan rekvireras senast 1 juni 2017 och ska avrapporteras i mars 2018. Här finns mer information.

Exempel på satsningar

Västerbottens läns landsting har 2016:

  • utbildat behandlare av våldsutsatta 
  • implementerat vårdprogram för våld i nära relationer
  • genomfört en utåtriktad kampanj för att uppmärksamma tidiga tecken på kontroll och våld

Region Jönköpings län, 2016-2017:

  • Enkätundersökning till personal inom BUP, Psykiatrin och Kvinnohälsovården kring att ställa frågan om våld och dokumentation.
  • VERA - Webbutbildning om sjukvårdens anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa
  • Webbutbildning tillsammans med Amphi produktion och Region Jämtland – Härjedalen. Att ställa frågan om våld och att dokumentera i Cosmic.
  • Utveckling av mottagningen ATV (alternativ till våld) att även inbegripa våldsutsatta

Landstinget Blekinge har tagit fram ett nytt uppdrag för landstingets arbete med våld i nära relationer, vilket innebär att arbetsgruppen nu utökas så att det finns representanter från landstingets alla förvaltningar samt folkhögskolan och hjälpmedelscenter. I gruppen finns även representant från personalenheten med.

Under 2016 har kompetensutveckling kring Våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld i samverkan med Länsstyrelsen genomförs. Halvdagarna innefattade föreläsningar dels av kammaråklagare från länet, dels från Riksorganisationen GAPF. Sammanlagt var det över 700 anmälda från hela länet till föreläsningarna.

Grundläggande utbildning har även erbjudits nya medarbetare vid akutkliniken, Blekingesjukhuset, AT- och ST-läkare, rehabkoordinatorer osv.

Ett flertal medarbetare har stimulerats att delta i den webbaserade utbildningen från NCK.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)