Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tidigare nyheter

Är du HFS-nätverkets nya nationella koordinator?

HFS-nätverket söker en nationell koordinator. Den nationella koordinatorn är arbetsledare för sekretariatet och de huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar att driva frågor för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skapa förutsättningar för kunskapsutbyte, lärande och utvecklingsarbete samt utveckla och upprätthålla kontakter och samarbete med beslutsfattare och andra aktörer i Sverige samt med det internationella HPH-nätverket.

Läs mer om tjänsten genom att klicka på den här länken.

Vad är viktigt för dig? - dagen 4 juni 2019 

Vad är viktigt för dig-dagen uppmärksammas internationellt i över 70 länder runt den 6:e juni. Här i Sverige  uppmärksammas dagen den 4 juni på flera olika sätt. SKL arrangerar en digital konferens som bjuder på inspiration och goda exempel kring hur vi ställer om till ett mer personcentrerat arbetssätt och en nära vård. Hur kan  frågan Vad är viktigt för dig? bjuda in till en meningsfull dialog och skapa förutsättningar för en god hälsa, vård och omsorg. 

När:               Den 4 juni 2019 14.00 - 15.30 (sändningen kan ses efteråt) 
Målgrupp:      Du som arbetar för en mer personcentrerad vård 
Kostnad:        Kostnadsfritt 

För mer information.

Temadag: Ökar den psykiska ohälsan och hur bemöter vi den?

Vi kan ständigt läsa om den skenande psykiska ohälsan. I primärvården sägs var tredje patient lida av psykisk ohälsa. En större del av långtidssjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa. Men hur ska vi se på psykisk ohälsa? Ökar den eller är det vår toleransnivå för psykisk ohälsa som sjunkit? Kan vi förvänta oss att vara lyckliga och vad är i så fall lycka? Kan alla som känner sig olyckliga få hjälp av vården? Vad är vårdens uppgift gällande psykisk ohälsa? Och hur ska vi organisera vården för att bemöta den psykiska ohälsan? 

Här finns program.

Uppföljning som driver förbättring

Onsdagen den 11 april bjöd HFS-nätverket tillsammans med Socialstyrelsen in till ett seminarium för att diskutera hur uppföljning driver förbättring. Dagen lockade närmre 60 personer från hela landet.

Några centrala frågor som togs upp under dagen var hur landsting/regioner arbetar med uppföljning av prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, vilka tekniska utmaningar vi kan ställas inför och hur vi bäst kan lära av varandra.

De presentationer som visades under dagen finns tillgängliga här.

På samma tema genomför Socialstyrelsen just nu sin årliga uppföljning av landstingens/regionernas arbete med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, en enkät har skickats ut till landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och datainsamlingen ska vara klar den 5 juni.

Slutrapport publicerad: Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor

Rapporten Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan vara en del i prevention och behandling av olika diagnoser/tillstånd - Kartläggning av rekommendationer i landstingens/regionernas Rek-listor 2017 är nu färdigställd.

Utdrag ur rapportens slutsats: "Läkemedelskommittéerna i olika landsting/regioner gör i flera avseenden olika val när det gäller rekommendationer om rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor. En konsekvens av dessa skillnader kan vara att all hälso- och sjukvårdspersonal inte i samma omfattning får tillgång till bästa möjliga kunskap inom området – om de inte får den på annat sätt. En annan konsekvens kan vara att möjligheterna för patienter att få stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor kan variera mellan olika landsting/regioner – och det är inte att erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård."

Här finns rapporten i sin helhet.

Personcentrerad vård främjar hälsa!

Den 8 februari bjöd temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt in till temadagen "Personcentrerad vård främjar hälsa!"
Omkring 100 personer från hela landet fick ta del av föreläsningar ur både patient- och verksamhetsperspektiv där olika begrepp och verktyg diskuterades.

För att ta del av de olika rapporter och verktyg som presenterades under dagen går det att klicka sig vidare på nedan länkar:
Verktygslådan för hälsolitterata organisationer
Kollegialt lärandet om personcentrerad vård
Verktygslåda för att involvera patienter i förbättringsarbete
Bildspel från dagen

Statsbidrag för ohälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa

Nu har Socialstyrelsen öppnat upp ansökan för landsting och regioner som vill söka statsbidrag för utvecklingsarbete i primärvården för att stödja hälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa. Statsbidraget kan sökas för att under 2018 genomföra utvecklingsarbete i primärvården för att ge stöd för levnadsvaneförändringar till patienter med psykisk ohälsa. Eftersom satsningen är treårig finns möjlighet att söka statsbidrag för att under 2018 påbörja ett utvecklingsarbete med avsikt att söka statsbidrag för 2019 och 2020 för att fullfölja arbetet.

Det kommer att vara möjligt för landstingen/regionerna att få expertstöd från Socialstyrelsen för att genomföra utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen kommer till exempel att kunna bidra med: 

  • kunskap om de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • underlag till stöd för styrning och ledning för arbetet med levnadsvanor
  • kunskap om förbättringsarbete

Ansökan om statsbidrag ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 8 juni, här finns mer information

HFS temagrupper Psykisk hälsa och Hälsofrämjande primärvård är nu i planeringsstadiet för en gemensam temadag på temat psykisk ohälsa i primärvården.

Verktygslåda för hälsolitterata organisationer

Under hösten 2017 har en verktygslåda för hälsolitterata organisationer arbetats fram som ett av de projekt HFS-nätverket fick beviljade statsbidrag för inom satsningen för bättre vård vid kroniska sjukdomar.

I verktygslådan finns ett antal verktyg som kan användas i hälso- och sjukvårdsorganisationer som vill arbeta aktivt med att göra det enklare för människor att få tag på, förstå, värdera och använda information och tjänster som har med vård och hälsa att göra. I verktygslådan ingår även ett bildspel vars syfte är att ge en översiktlig bild av vad hälsolitteracitet och hälsolitterata organisationer är, varför det är viktigt att arbeta med detta – och inte minst HUR man kan arbeta med frågan.

Här finns verktygslådan för hälsolitterata organisationer.

Temadag "Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv"

Den 5 december anordnade temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser en temadag om ett hållbart arbetsliv, dagen lockade över 100 deltagare från hela Sverige. Inbjudna föreläsare pratade om allt från digitaliseringens möjligheter och bristande kvalitet i medarbetarundersökningar till arbetspassutvärdering och vad som händer när det är chefen som blir mobbad. 

Här finns ett längre referat från dagen. 
Här finns föreläsarnas presentationer.

Nya koncept för rökstopp

Projektets syfte har varit att utveckla och i klinisk praktik pröva nya koncept för att få rökande patienter att sluta röka samt att bedöma koncepten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där den samhälleliga nyttan värderas i termer av kostnadseffektivitet. Ambitionen har även varit att resultat och det material som tagits fram ska kunna användas för fortsatt tillämpning och utveckling. 

Det praktiska arbetet har genomförts av i huvudsak tre samarbetande delprojekt fördelade mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Sörmland men där Region Örebro län (lung- och tobaksläkare från USÖ) bidragit med expertis och utbildningar. Allt kliniskt arbete har utförts under 2016.

Hela rapporten finns att ta del av här.

Seminarium om Riktade hälsosamtal

Den 13 november bjöd HFS-nätverket och Svenska Läkaresällskapet in samtliga regioner och landsting till ett seminarium där evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyftes fram utifrån de förslag som framkommer i Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa.

På Svenska Läkaresällskapets webbsida finns presentationerna från seminariet i bildspel och film.

Tobaksfri psykiatri

Temagrupp Tobaksprevention har tillsammans med Psykologer mot Tobak tagit fram en webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Den finns nu tillgänglig på temagruppens sida tillsammans med filmens PowerPointbilder och skriften Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst.

Klicka här för att ta del av webbutbildningen och materialet.

Hälsosamma matvanor - patientmaterial

HFS har i samarbete med Landstinget i Uppsala län tagit fram ett patientmaterial om hälsosamma matvanor.

Det här materialet innehåller lättillgänglig fakta, bilder och hemuppgifter om hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, maten och kroppen. Syftet är att materialet ska kunna användas vid kvalificerade rådgivande samtal för mer hälsosamma matvanor för olika patientkategorier, även till personer med lätt nedsatt kognitiv förmåga.

Materialet är framtaget för att i första hand användas av dietister och behöver individanpassas i förhållande till patientens/brukarens sjukdomsbild och förutsättningar. Materialet kan med fördel även användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har god kompetens inom kost och nutrition och som arbetar med matvaneförändringar.  I en kontakt för kvalificerat rådgivande samtal med personer som har ohälsosamma matvanor behöver ofta många delar av matvanorna diskuteras och förändras.

Därför innehåller materialet tolv teman, där tanken är att dietist/behandlare och patient/brukare tillsammans väljer ut de delar som personen behöver arbeta med under tiden för kontakten. Varje tema består av ett enkelt faktablad med tillhörande hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på att personen ska träna in ett nytt beteende och kunna utvärderas vid återbesök. Faktablad och hemuppgifter kan användas var för sig och i den ordning som är aktuellt för varje person. Materialet kan gärna kompletteras med matdagbok, anpassade recept och annat diagnosspecifikt material.

Ta del av materialet här.

Studier om riktade hälsosamtal

Under sommaren har två  vetenskapliga artiklar om riktade hälsosamtal publicerats, med författare från nätverket som deltar i temagruppen riktade hälsosamtal och även i sekretariatet. 

A health dialogue intervention reduces cardiovascular risk factor levels: a population based randomised controlled trial in Swedish primary care setting with 1-year follow-up.

Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better?

Rapporten "Styrning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård -  En analys av vård- och uppdragsgivarnas syn på styrincitamentens genomslag" är nu klar!

Ur rapporten: Uppdragstexter, uppföljningsindikatorer, ersättningar och målvärden uppfattas av både uppdrags- och vårdgivarna som grundläggande incitament för det hälsofrämjande arbetets utveckling. Samtidigt anser de att dessa styrincitament är i stort behov av utveckling och är beroende av andra faktorer såsom kultur, kunskap, resurser, dialog och stödstrukturer. Dessa faktorer uppfattas som avgörande förutsättningar för styrincitamentens genomslag. Intervjupersonerna i samtliga regioner/landsting upplever att intresset har ökat och att det är lättare att arbeta med de hälsofrämjande frågorna idag jämfört med för tio år sedan, även om man önskar att utvecklingen hade skett i en snabbare takt. 

Ni hittar hela rapporten här.

Socialmedicinsk tidskrift - Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverket har i samarbete med många kunniga författare tagit fram ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Numret ger en omfattande översikt av vad en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är, varför den behövs och hur den kan uppnås. Temat presenteras i femton kapitel/artiklar under de fyra perspektiv som kännetecknar HFS-nätverket: 1) Patientperspektivet, 2) Medarbetarperspektivet, 3) Befolkningsperspektivet samt 4) Styr- och ledningsperspektivet. 

Tidningen, nummer 2 2017, går att läsa på Socialmedicinsk tidskrifts webbsida, som du hittar här.

Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017

Den 30-31 maj arrangerades en unik konferens där
Utvecklingskraft och HFS-nätverket gick samman för att erbjuda en gemensam mötesplats.

Konferensen arrangerades på Elmia i Jönköping och besöktes av omkring 500 personer. Besökarna fick bland annat ta del av en stor poster- och monterutställning, föreläsningar om hur vi tillsammans ska arbeta för en god och jämlik hälsa, tre seminarieblock som innehöll allt från sexuell hälsa, sällsynta diagnoser och dansa utan krav till e-hälsa, etik och hälsoguider. Det var två dagar med mycket inspiration och framtidstankar.

Här kan du ta del av Region Jönköpings reportage från konferensen.

Den 6 juni arrangeras "What matters to you-dagen" runt om i världen. "What matters to you?" är ett koncept där personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg uppmuntras att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?" i mötet med patienter och anhöriga. Under konferensen hade deltagarna möjlighet att skriva ned det som är viktigt för dem och fästa sin lapp i den monter du ser här på bilden.

Ny nationell koordinator i HFS-nätverket

Margareta Kristenson valde att vid årsmötet den 22 mars 2017 kliva av som nationell koordinator i nätverket. Hon kommer dock att finnas med som en resurs i sekretariatet under hela 2017.

Som ny nationell koordinator valdes Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin.
- Det känns jättespännande och som en stor förmån att få arbeta med HFS-nätverket säger Sofia Dahlin om sitt nya uppdrag.

Uppföljning som driver förbättring - nu är anmälan öppen

Onsdagen den 11 april bjuder HFS-nätverket tillsammans med Socialstyrelsen in till ett seminarium för att diskutera hur uppföljning driver förbättring. 

Hur arbetar landsting/regioner med uppföljning av prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor? Vilka tekniska utmaningar har vi? Hur kan vi lära av varandra? 

Fullständigt program och anmälningslänk hittar du här.

Webbsändning av seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar

Seminariet ägde rum den 30 november och syftade till att sprida kunskap från landsting/regioner om arbetssätt och erfarenheter av arbete med interventionsprogram för att förebygga hjärtkärlsjukdomar genom riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar. Det utgjorde även ett tillfälle för inspiration och diskussion om hur sådana insatser kan utvecklas och drivas vidare i det egna eller andra landsting/regioner samt utbyte av erfarenheter och tankar kring detta.

Seminariet är uppdelat i kapitel, tryck på youtube-symbolen i filmen nedan för att komma till kapitelförteckningen.

Bildspelen från dagen hittar ni här.

Rapporten ”Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling – 2016” är nu klar!

Rapporten är en kartläggning/exempelsamling av texter i 2016 års styr- och ledningsdokument hos svenska landsting/regioner avseende ledning och styrning av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kartläggningen baseras på en enkät och omfattar områdena prevention, med fokus på levnadsvanor utifrån Nationella riktlinjer, samt personcentrerad vård och hälsofrämjande förhållningssätt, med fokus på möten/bemötande.

Exempelsamlingen innehåller 135 exempel på texter om uppdrag, uppföljningsmått, målvärde, ersättningar och/eller åtgärder från 18 av totalt 22 medlemmar i HFS-nätverket.

Tanken med rapporten är att den ska användas för interaktiva processer mellan nätverkets medlemmar under det kommande året, men också för att inspirera till en kreativ diskussion om, samt utgöra en bra grund för, en fortsatt utvärdering av styrning och ledning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

Nedan finns också exempelsamlingen uppdelad på respektive fråga:
Exempelsamling tobak
Exempelsamling alkohol
Exempelsamling mat
Exempelsamling fysisk aktivitet
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård

Temadag existentiell hälsa, 29 november 2016

Den 29 november anordnade temagrupp Psykisk hälsa en temadag om existentiell hälsa. Cecilia Melder, som skrivit sin avhandling om existentiell folkhälsa, inledde dagen med ett pass om existentiell hälsa i vården. Hon poängterade att det finns tydliga samband mellan upplevelse av existentiell hälsa och en rad sjukdomar och symptom. Vi behöver bli bättre på att ta upp och kunna prata om existentiella frågor i vården, en aktiv ”livshjälp” för att hjälpa människor att få en hållbar hälsa. 

Ullakarin Nyberg som är psykiatriker och suicidforskare pratade om vikten av att kunna möta människor med respekt och lyhördhet. Och att kunna dela det allmänmänskliga för att hjälpa människor att hitta skäl att leva.  

Lena Bergqvist från Studiefrämjandet i Västmanland beskrev sitt arbete med existentiell hälsa i olika grupper. Hon har tagit fram en kortlek med de åtta dimensionerna av existentiell hälsa som WHO definierat. I kortleken finns tre kort för varje dimension som illustrerar tanke, handling och känsla.  

Dagen avslutades med en personlig berättelse på temat ”När livet inte blir som man tänkt sig” av Fredrik Ekdala, som bland annat drabbats av Parkinsons sjukdom. Ett fyrtiotal deltagare från hela Sverige var med under dagen. 

Presentationer från föreläsarna finns att ta del av här.

Patienters och personals åsikter om vårdmiljön

Att vårdmiljön kan ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande är väl dokumenterat. Forskning har visat att en god och stödjande vårdmiljö kan bidra till kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande läkemedel och lägre stressnivåer hos patienterna. Temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljö undersökte hur både patienter och personal som ofta vistas i hälso- och sjukvårdens lokaler skattar olika miljöaspekter. 

Läs rapporten här.

ENSH-resultat

Nu är resultaten för 2015 års ENSH-enkät här. Läs om hur din arbetsplats står sig i det svenska nätverket samt vilka insatser du ska driva inom tobaksprevention i din organisation.

Varje år i november skickas det ut en uppmaning till HFS-nätverkets processledare att fylla i ENSH:s självutvärdering. När detta görs får HFS ett samlat resultat för Sverige. Dessa resultat kan du ta del av genom att klicka på bilderna nedan. 

Självutvärderingen syftar till att ge den enskilda organisationen stöd i utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet. Om organisationen väljer att arbeta utifrån ENSH-Standards får organisationen ett strukturerat tobakspreventivt arbete i alla perspektiven: styr och ledning, patient, medarbetare och befolkning. 

För mer information om vad som händer i ENSH kan du läsa vidare här.

2013

2014

2015

Temadag "Personcentrerad vård främjar hälsa"

Temagruppen Hälsofrämjande förhållningssätt bjuder in till temadagen "Personcentrerad vård främjar hälsa". Dagen innehåller föreläsningar ur både patient- och verksamhetsperspektiv där olika begrepp kommer diskuteras och vävas samman. Vilka verktyg finns för att utveckla vården och hur skapar vi hälsolitterata organisationer? 

När? Torsdagen den 8 februari 2018, kl.10.00-16.00 (kaffe serveras från 09.30)
Var? Landstingshuset i Stockholm, Hantverkargatan 45 

Här hittar du information om anmälan och program.

Temadag "Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv"

Temagruppen Hälsofrämjande arbetsplatser bjuder in till temadagen ”Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv”. Dagen innehåller föreläsningar med koppling till den senaste forskningen och goda exempel från nätverkets medlemmar.  

När? Tisdagen den 5 december 2017, kl. 10.00-16.00 (registrering och fika från kl. 9) 
Var? Saturnus konferens, lokal Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm  

Här hittar du inbjudan och detaljerat program.

Seminarium om Riktade hälsosamtal

Seminariet äger rum den 13 november och är ett samarbete mellan HFS-nätverket och Svenska Läkaresällskapet. Under seminariet kommer evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyftas. 

Dagen riktar sig till specialister i allmänmedicin med intresse för prevention, samt politiker och beslutsfattare. I ett första skede erbjuds plats för två läkare samt två tjänstepersoner per region/landsting.

Snart dags för Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft

Programmet till konferensen, karta och annan information hittar ni här.

Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft - Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Arbetet med den nationella konferensen där HFS-nätverket och Utvecklingskraft går samman och erbjuder en gemensam mötesplats är i full gång. Konferensen arrangeras den 30-31 maj 2017 på Elmia i Jönköping. 

Ni kan här ta del av konferensens programförklaring.

Mer information publiceras löpande på webbplatsen: plus.rjl.se/utvecklingskraft

Socialstyrelsen beviljar nya medel till HFS-nätverket för 2016

HFS-nätverket har beviljats sökt statsbidrag för år 2016 inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, som pågår mellan åren 2014-2017. Beslutet är baserat på HFS-nätverkets två ansökningar med nedan huvudrubriker. 

  • Att stärka utvecklingen av en personcentrerad vård med ett hälsofrämjande bemötande som stärker patienten som medskapare av sin hälsa.
  • Att stödja insatser som stärker prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar, särskilt vad gäller levnadsvanor.

Beslutet är mycket glädjande och ett tecken på att Socialstyrelsen anser att HFS-nätverkets arbete är värdefullt. Med dessa medel kan vi förstärka och utveckla HFS-nätverkets pågående arbete ytterligare.

HFS strategidagar 2015

Internationell utblick och nationell inblick, hälsolitteracitet och hälsofrämjande tandvård. Det var något av det deltagarna fick ta del av under HFS strategidagar den 9-10 september. 

HFS strategidagar innehöll både nya insikter och tid för diskussion och reflektion. Den första dagen gav Hanne Tønnesen, koordinator för det internationella HPH-nätverket, en beskrivning av hur det internationella arbetet fungerar. Därefter fick Olle Lundberg ge sin syn på sitt nya uppdrag som ordförande för Nationell kommission för jämlik hälsa. Hans uppdrag är att lämna förslag på åtgärder för att minska hälsoklyftorna i landet och att öka medvetenheten och engagemanget i folkhälsofrågor hos olika samhällsaktörer. 

– Jag ser tre stora utmaningar, var hans budskap. Vi får inte fastna i retorik och problembeskrivningar, vi måste komma förbi politiska låsningar kring individens ansvar och vi behöver hitta modeller för samverkan på rätt sätt. 

Andra föreläsare under den första dagen var Malena Lau, enhetschef för Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götaland, som beskrev Angereds Närsjukhus arbete med att nå ut till sina invånare, och Katharina Wretlind som beskrev hur tandvården i Västra Götaland arbetar hälsofrämjande. 

Deltagarna fick under dagen även delta i en workshop med HFS temagrupper samt diskutera och reflektera över dagen i smågrupper. 

Förmiddagen av den andra dagen bestod främst av två stora block. Ett där Hans Lingfors och Margareta Norberg berättade om riktade hälsosamtal, hur de skiljer sig från hälsokontroller och att det är viktigt med ett tydligt stöd från beslutsfattarna för samtalens överlevnad. Det andra blocket handlade om hälsoekonomi där Kjell-Ola Engman berättade om hälsoekonomins grunder och om projektet ”Hälsoekonomisk analys av rökstopp vid planerad sjukhusvård” och Inna Feldman visade upp Hälsokalkylatorns uppgraderingar och berättade om att den snart finns på webben i en streamingversion. 

Bildspel ifrån strategidagarnas föreläsare finns här.

Inspireras av Akademiska sjukhusets kulturdygn

Kulturdygnet är ett årligen återkommande inslag på Akademiska sjukhuset. Under ett dygn får patienter, besökare och personal ta del av olika kulturella inslag som exempelvis musikframträdanden, utställningar, föredrag och teaterföreställningar. Här kan du läsa mer.

HFS-nätverkets nationella konferens 2015

Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella konferens på Aros Congress Center i Västerås. Jämlik hälsa och vård var temat för dagarna som samlade hundratals beslutsfattare, medarbetare och andra intresserade aktörer från landsting, kommun och privat verksamhet. 

Konferensen erbjöd fördjupad kunskap om ojämlikheter i hälsa och vård, förklaringar till hur stora skillnaderna faktiskt är och vad de beror på. Målet med konferensen var att bidra till att utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att öka jämlikheten, genom att förstå och främja hälsan, arbeta förebyggande och satsa på personliga möten i vården. 

Här kan ni läsa mer om det som hände och diskuterades under konferensen. 

Bildspelen från föreläsningarna i plenum samt från seminarierna finns här.

Här kan du läsa mer om Temagruppen hälsofrämjande vårdmiljös interaktiva utställning om olika vårdmiljöer.

Rapport om Riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal

Hur är kunskapsläget gällande Riktade hälsoundersökningar-Hälsosamtal, nationellt och internationellt?

Utvecklingsavdelningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, har genomfört en angelägen kartläggningen, med finansiellt stöd från HFS-nätverket.

Arbetet har utförts av MPh Gry Hatt och MPh Viveka Hammelin, under handledning av PhD Pia Bastholm-Rahmner och docent/överläkare Birger Forsberg. Arbetet har genomförts under augusti 2014 - januari 2015, med en omfattande kartläggning av arbetssätt och erfarenheter i Sverige (Gry Hatt) och en omfattande litteraturinventering av internationella och svenska artiklar (Viveka Hammelin). HFS-nätverkets temagrupp för Riktade hälsoundersökningar har fungerat som referensgrupp i arbetet. Resultatet är en rikhaltig rapport som både förmedlar en värdefull översikt av, och anger möjliga ramar för, riktade hälsoundersökningar/hälsosamtal. Därtill finns en omfattande bilaga med program- och litteraturöversikt.

Rapporten och bilagorna finns att läsa här.

Är du intresserad av rapporten i tryckt version så finns den i begränsad upplaga, kontakta HFS sekretariat på infohfsnatverket@regionostergotland.se

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?

Den 3 februari anordnade HFS-nätverkets temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats en inspirationsdag på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm. Det var ett stort intresse runt dagen och drygt hundra personer ifrån hela landet var på plats.

Organisationen Suntarbetsliv var på plats och dokumenterade dagen, deras artikel finns att läsa här.

Se film med Roger Molin från HFS Strategidagar

Roger Molin från Socialdepartementet berättar om regeringens satsning på att förbättra vården för kroniskt sjuka. Intervju från HFS strategidagar 4-5 september 2014. Filmens längd 3,18 min. För att se filmen klcka på bilden eller följ länken här.

Angereds närsjukhus vill nå ut med Comic health

-  Vi vill möjliggöra en högre delaktighet genom att ge information till patienten på ett sådant sätt att patienten förstår och kan ta beslut om sin egen hälsa. Det handlar inte om du talar svenska eller inte. Det är en rättighetsfråga och handlar om att du möter upp patientens eller invånarnas villkor för en ömsesidig kommunikationen i strävan att uppnå en bra hälsa.

De säger Ida Wernered, projektägare för projektet ”Interkulturellt kommunikationsstöd”, där tjänsten Comic Health ingår. Läs hela artikeln här.

Rättelse: I artikeln i Främja Hälsa har finansiärerna av projektet blivit fel. Projektet finansieras av Angereds Närsjukhus, Vinnova,Tillväxtverket och Robin Liendeborgs egen firma ”Tecknad hälsa Kalmar”

”Testa dina levnadsvanor” byter skepnad

Vår mest använda broschyr, "Testa dina levnadsvanor", har nu reviderats och fått en ny titel; "Goda levnadsvanor gör skillnad". Innehållet är granskat och godkänt av alla temagrupper och experter och vi hoppas på att den kommer att fortsätta att användas lika flitigt som innan. Vad som är viktigt att tänka på när vi nu byter namn på broschyren är att inte bägge varianterna florerar runt om i våra landsting. Gör därför så här:

  • Informera alla vårdcentraler och kliniker som använder broschyren om att det nu finns en ny variant på hemsidan.
  • Uppmana vårdcentralerna att dela ut och använda upp det lager av gamla broschyrer som man eventuellt sitter på.
  • När lagret är slut beställer man nya, reviderade broschyrer.

Bägge varianterna ska inte finnas framme samtidigt!

Sveriges första guld-medlemskap till Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus har som första sjukhus i Sverige tilldelats ENSH:s utmärkelse Guld-medlemskap för sitt utmärkta arbete med tobaksfrågan.

En presentation av deras arbete, samt mottagande av utmärkelsen, skedde på ENSH's förkonferens den 23 april i Barcelona. ENSH står för "Global Network for Tobacco Free Health Care Services" och är ett internationellt nätverk som arbetar för att vårdorganisationer ska ha en gemensam strategi för att förebygga och stoppa tobak i alla dess former.

Default content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)