BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Jarledal Blom Lina";RSVP=TRUE:mailto:Lina.Jarledal.Blom@region ostergotland.se ATTENDEE;CN="Jeanette Carlsson";RSVP=TRUE:mailto:Jeanette.Carlsson@regionva sterbotten.se ATTENDEE;CN=margareta.pantzar@gmail.com;RSVP=TRUE:mailto:margareta.pantzar@ gmail.com CLASS:PUBLIC CREATED:20220614T120651Z DESCRIPTION:Hej!\n\n \n\nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Ps ykisk ohälsa och tobaksavvänjning - vad ska vi tänka på?\n\nMålgrupp: personer som arbetar med tobaksavvänjning och möter individer med psyki sk ohälsa. Under den här timmen tittar vi på strategier för att stödj a till varaktigt tobaksfrihet.\n\nMargareta Pantzar\, leg. Psykolog och ps ykoterapeut medverkar och berättar om hur individer med psykisk ohälsa k an stöttas till att sluta med tobak. Hon är medförfattare till boken ”Stödja patienter att sluta röka och snusa” och har själv arbetat s om tobaksavvänjare under många år i Region Uppsala. \n\n_______________ _________________\n\n \n\nAnslut till mötet via länk: https://natverken- se.zoom.us/j/85747661938?pwd=dWhtb0s1NXE5Mlk1ZkJuaC9WTUpydz09 \n\n \n\n___ _____________________________\n\nVad är en digitimme?\nÅterkommande digi tala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse a v att diskutera. \n\nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n\n \n\nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs i genom nedan tips:\n\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möj ligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och ka meran.\n\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon.\n\n· Använd headset\, ljudpuck eller likna nde för att höras bra och slippa eko.\n\n· Stäng av din mikrof on när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n\n* Vill du ha ordet? \n\n* Skriv ditt namn i chattfunktionen så d elar samtalsledaren ut ordet. \n\nMed vänlig hälsning\n\nHFS-sekretariat \n\n \n\nSofie Westerberg\n\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukv ård \n\nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\n\nWebbsida: www.hfsnatverket.s e \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220921T120000 DTSTAMP:20220614T120352Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220921T110000 LAST-MODIFIED:20220614T120651Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Psykisk ohälsa och tobaksavvänjning - vad ska vi tänka på? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000503A2F5E347FD801000000000000000 0100000001344419C4C216842B3556193E1C8E1C9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan &aum l\;r Zoom-lä\;nken till HFS digitimme: Psykisk ohä\;lsa och tobaks avvä\;njning - vad ska vi tä\;nka på\;?

Må\;lgrupp: personer som arbetar med tobaksavvä\;njni ng och mö\;ter individer med psykisk ohä\;lsa. Under den hä\;r timmen tittar vi på\; strategier fö\;r att stö\;dja till var aktigt tobaksfrihet.

Margareta Pantzar \, leg. Psykolog och psykoterapeut medverkar och berä\;ttar om hur ind ivider med psykisk ohä\;lsa kan stö\;ttas till att sluta med tobak . Hon ä\;r medfö\;rfattare till boken ”\;Stö\;dja patient er att sluta rö\;ka och snusa”\; och har sjä\;lv arbetat som tobaksavvä\;njare under må\;nga å\;r i Region Uppsala.


 \;

Anslut till mö\;tet via lä\;nk : https://natverken-se.zoom.us/j/85747661938?pwd=dWhtb0s1N XE5Mlk1ZkJuaC9WTUpydz09

&nbs p\;


Vad ä\;r en digitimme?
Å\;t erkommande digitala mö\;ten\, med olika teman beroende på\; vad n i har behov och intresse av att diskutera.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensamma områ\;den och kanske start a nya samarbeten.

 \;

< p class=MsoNormal>Fö\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som m ö\;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

·\;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så\; bra internetuppkoppling som mö\;jligt. En lö\;sning om det svajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga pro gram och kameran.

&m iddot\; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä\;lla in kamera och mikrofon .

·\; \; \; \; \; \;  \; \; \; Anvä\;nd headset\, lju dpuck eller liknande fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud.

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\; \ ; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så\; delar samtalsledaren u t ordet.

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS -sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tverket hä\;lsofrä\;mjande hä\;ls o- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220614T120352Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR