Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nyheter

2022-01-21

Doktorn frågar Doktorn om riktade hälsosamtal

Region Skåne har nyligen publicerat en film om riktade hälsosamtal utifrån konceptet Doktorn frågar Doktorn. Filmen är uppdelad i två delar, den ena tar upp metoden riktade hälsosamtal och den andra hanterar forskning och utveckling.

Filmen går att ta del av här.

2021-12-20

Naturaktivitet på recept - Hälsoslingor

I en nypublicerad film presenterar Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland ett nytt koncept för att få människor ut i naturen i syfte att förbygga ohälsa. Tidigare har patienter som fått Fysisk aktivitet på recept (FaR) hänvisats till friskvårdsanläggningar och föreningslivet, nu har detta utökats till att även innefatta kvalitetssäkrade promenadslingor runt om i Västernorrland. Totalt finns 77 promenadslingor i tre olika svårighetsgrader, som ska passa olika individers intresse och förmåga.

Klicka här för att titta på filmen om naturaktivitet på recept.

I oktober arrangerades en digitimme på temat naturaktivitet på recept, då både Västernorrland och Norrbotten deltog och berättade om sitt arbete, klicka här om du vill titta på den i efterhand.

2021-12-16

Uppdragsbeskrivning för roller inom HFS-nätverket

Nu finns det uppdaterade dokumentet Uppdragsbeskrivning för roller inom HFS-nätverket publicerat på den här sidan. Dokumentet är en uppdragsbeskrivning utifrån HFS-nätverkets krav på de olika roller som finns inom nätverket, utifrån dokumentet kan sedan regionala tillägg göras. 

2021-12-13

Vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor

Den 19 januari anordnar Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård ett webbinarium för att presentera Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling. Mer information om detta och tips på andra externa arrangemang hittar du i kalendariet.

2021-12-09

Resultat från GNTH-enkät 2021

Det svenska HFS-nätverket är medlem i det globala nätverket GNTH (Global network for tobacco free health care services). En gång per år rekommenderas medlemmarna att fylla i en självutvärdering. Det är GNTH som förfogar över enkäten men den har omarbetats och översatts för att bli mer anpassad efter svenska förhållanden och arbetssätt.

Enkäten är uppdelad på åtta standards som är grunden för ett effektivt tobaksarbete, till exempel tobaksavvänjning, tillgänglighet och styrning. Den kan användas som ett verktyg i det strategiska tobakspreventiva arbetet som utförs i regionerna, för att utveckla och följa upp de insatser som görs.

Här hittar du en sammanställning av resultatet 2021.
Observera att denna sammanställning innehåller svar från fler regioner än den version som mejlats ut till nätverket. Därför skiljer sig genomsnittspoängen mellan versionerna. 

2021-11-30

Vårens digitimmar

Nu finns stora delar av vårens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring Hälsolabb Nära vård, vad som är på gång i nationellt programområde levnadsvanor, patienter som medskapare på fler olika nivåer och en hel del annat.

Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

2021-11-23

Uppdatering av verktyg för självevaluering

Utifrån de synpunkter som kommit in har HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård nu uppdaterats. Hör gärna av er till HFS sekretariat om ni har önskemål om ytterligare utveckling av verktyget, antingen via mejl eller via detta formulär.

Den nya versionen av verktyget finns att ta del av här.

2021-10-14

Temagruppernas arbete värdefullt för regionerna

Under våren 2021 skickade temagrupp psykisk hälsa ut en enkät till HFS-nätverkets processledare. Syftet med enkäten var att undersöka hur temagruppen på bästa sätt kan sprida kunskap och lärande i HFS-nätverket, i syfte att stödja regionernas arbete med att främja psykisk hälsa bland patienter, medarbetare och befolkning.

I enkäten fanns bland annat en fråga om och på vilket sätt arbetet i nätverkets olika temagrupper varit värdefullt för regionerna. Utifrån svaren på enkäten kan framförallt tre värdefulla områden lyftas fram:

  • Inspiration, erfarenhets- och metodutbyte i olika former: tips och idéer för att starta nya projekt, diskussionsforum för gemensamma utmaningar, kraftsamling kring gemensamma satsningar.
  • Arrangerade digitimmar och utbildningsdagar.
  • Framtaget kommunikationsmaterial och broschyrer.

Svaren i enkäten lyfter också upp problematiken i att information från temagrupperna sällan når ut i regionernas verksamheter, utan ofta stannar på den enhet som temagruppsdeltagaren tillhör.

Temagrupp psykisk hälsa arbetar nu vidare utifrån de svar de fick in i enkäten. Är du nyfiken på deras arbete kan du läsa mer här.

2021-09-23

HFS-nätverkets strategidagar 2021

Den 15-16 september arrangerades nätverkets årliga strategidagar. Vi tackar alla deltagare och föreläsare för härligt engagemang och fina diskussioner!

Nu finns dokumentation i form av bildspel, filmade föreläsningar och länkar till fördjupad läsning på den här sidan.

2021-09-06

Dokumentation från digitimme

Nu finns dokumentation från HFS-nätverkets senaste digitimme, Utbildningar i kultur och hälsa, att ta del av på den här sidan.

2021-06-23

2nd Baltic Sea Region Conference – “Are we a health promoting institution?”

Hur blir vi en hälsofrämjande organisation och hur vet vi om vi är det var temat för ett baltiskt seminarium som den 18 juni arrangerades av det svenska HFS-nätverket tillsammans med det internationella HPH-sekretariatet. Vid seminariet deltog representanter från Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Tyskland.

Under seminariet diskuterades vad vi egentligen menar med en hälsoorientering i hälso- och sjukvården och hur de nya HPH-standards kan vara en hjälp för att utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Några av de frågeställningar som diskuterades var: 

  • Vem ska använda dessa standards?
  • På vilken nivå i organisationen ska de användas?
  • Hur tar vi hand om resultaten?

- Det är värdefullt att ta del av olika länders syn på hälsoorientering för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig mellan våra nordiska grannländer, säger Ralph Harlid, Nationell koordinator för det Svenska HFS-nätverket. De nya HPH-standards ger oss värdefull draghjälp för att kunna föra en dialog om vad hälsoorientering innebär och vad vi behöver göra för att ta oss dit.

Här finns en inspelning från seminariet.

2021-06-03

Nytt verktyg för utvärdering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nu finns ett nytt verktyg för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Verktyget är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg och utgår från HPH-nätverkets nya standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med hjälp av verktyget kan varje medlemsorganisation systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden och ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete. Verktyget gör det också enkelt att ta fram en handlingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena.

Här hittar ni verktyget.

Webbutbildningar levnadsvanor

Äntligen kan vi nu dela med oss av den webbutbildning om levnadsvanor, riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, som tagits fram av Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Information om utbildningen och hur ni kan ta del av den finns publicerat här på HFS-nätverkets webb, tillsammans med information om några andra webbutbildningar på samma tema.

På den här sidan hittar du mer information om utbildningarna och tillvägagångssätt. 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)