Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vi arbetar i HFS-nätverket för att...

Läs mer här »

Externa arrangemang

Kunskapsseminarium Levnadsvanor

Datum: 6-7 februari 2020, 1-2 oktober 2020
Plats: Stockholm 

Mer information finns här.

Tillit i en välfärd utifrån behov

Datum: 12-13 februari 2020
Plats: Folkets hus, Umeå

Mer information finns här.

Personcentrerad vård - styrmodell eller förhållningssätt

Datum: 27 februari 2020
Plats: Stockholm

Mer information finns här.

International forum on quality and safety in health Care

Datum: 28-30 april 2020
Plats: Köpenhamn

Mer information finns här.

Nationell utvecklings-konferens Hälsa Vård Omsorg

Datum: 3-4 november 2020
Plats: Göteborg

Mer information finns här.


Externa rapporter

Från mottagare till medskapare 

En ny rapport från myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen. Syftet är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.

Läs rapporten här.

HÄLSOKALKYLATORN

Ett verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

HFS DIGITIMMAR

Tips från nätverkets digitimmar.

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

HÄLSOLITTERAT ORGANISATION

En verktygslåda för att arbeta med hälsolitterata organisationer.

Nyheter

Nytt utbildningsmaterial: Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling

Temagrupp fysisk aktivitet har i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet tagit fram ett utbildningsmaterial om fysisk aktivitet och FaR. Materialet är upplagt som en bildbank där det går att plocka de bilder man vill använda.

Materialet hittar ni här.

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor - en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård!

För att vi ska få önskade effekter i form av bättre hälsa behöver vi diskutera hur kopplingen mellan styrsystem (nationella riktlinjer, kunskapsstyrning mm), stödsystem (kvalitetsregister, dokumentation av levnadsvanor mm) och stödfunktioner (människor, metoder och arbetssätt mm) ser ut och bör se ut för ett framgångsrikt levnadsvanearbete i hela hälso- och sjukvården.

Därför anordnade HFS-nätverket tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen den 22 oktober en dag för att lära av varandra, inspireras och tillsammans driva arbetet med levnadsvanor framåt.

Dagen webbsändes och går att se i efterhand via den här länken. Föreläsarnas bildspel går att ta del av här.

Broschyrer om tobak, graviditet och barn

Broschyrerna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn - ge ditt barn en uppväxt utan tobak är framtagna av Psykologer mot tobak med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten. Broschyrerna är sedan tidigare framtagna på svenska men finns nu på ytterligare åtta språk: arabiska, finska, dari, engelska, somaliska, kurmanji, tigrinja och farsi.

Broschyrerna finns tillgängliga på temagrupp tobaks sida.

Sverige ny ordförande i HPH-nätverket

Under HPH-konferensen i Bolonga valdes Margareta Kristenson till ny styrelseordförande i det internationella HPH-nätverket för åren 2018-2020.

- Genom en aktiv roll i styrelsen kan vi påverka nätverkets arbetsformer och härigenom öka möjligheten till kunskapsutbyte och lärande mellan medlemsländerna, säger Margareta Kristenson.

Här finns en längre artikel på Region Östergötlands webbsida.

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. 

I den nya målstrukturen ingår målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, helt i linje med HFS-nätverkets verksamhetsidé.

Här finns mer information om betänkandet och Riksdagens beslut. 

Podd från Socialstyrelsen om hälsosamtal och att arbeta förebyggande

I Socialstyrelsens podd "På djupet" diskuteras olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det senaste avsnittet tas det upp att allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Frågor som behandlas är hur vården kan arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar, samt vilka metoder som är effektiva. En av de medverkande i podden är Mats Hellstrand, ordförande i temagrupp riktade hälsosamtal.

På djupet, avsnitt 40, om förebyggande arbete och hälsosamtal, finns tillgänglig här.

Uppföljning som driver förbättring

Onsdagen den 11 april bjöd HFS-nätverket tillsammans med Socialstyrelsen in till ett seminarium för att diskutera hur uppföljning driver förbättring. Dagen lockade närmre 60 personer från hela landet.

Några centrala frågor som togs upp under dagen var hur landsting/regioner arbetar med uppföljning av prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, vilka tekniska utmaningar vi kan ställas inför och hur vi bäst kan lära av varandra.

De presentationer som visades under dagen finns tillgängliga här.

På samma tema genomför Socialstyrelsen just nu sin årliga uppföljning av landstingens/regionernas arbete med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, en enkät har skickats ut till landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och datainsamlingen ska vara klar den 5 juni.

Slutrapport publicerad: Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor

Rapporten Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan vara en del i prevention och behandling av olika diagnoser/tillstånd - Kartläggning av rekommendationer i landstingens/regionernas Rek-listor 2017 är nu färdigställd.

Utdrag ur rapportens slutsats: "Läkemedelskommittéerna i olika landsting/regioner gör i flera avseenden olika val när det gäller rekommendationer om rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor. En konsekvens av dessa skillnader kan vara att all hälso- och sjukvårdspersonal inte i samma omfattning får tillgång till bästa möjliga kunskap inom området – om de inte får den på annat sätt. En annan konsekvens kan vara att möjligheterna för patienter att få stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor kan variera mellan olika landsting/regioner – och det är inte att erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård."

Här finns rapporten i sin helhet.

Personcentrerad vård främjar hälsa!

Den 8 februari bjöd temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt in till temadagen "Personcentrerad vård främjar hälsa!"
Omkring 100 personer från hela landet fick ta del av föreläsningar ur både patient- och verksamhetsperspektiv där olika begrepp och verktyg diskuterades.

För att ta del av de olika rapporter och verktyg som presenterades under dagen går det att klicka sig vidare på nedan länkar:
Verktygslådan för hälsolitterata organisationer
Kollegialt lärandet om personcentrerad vård
Verktygslåda för att involvera patienter i förbättringsarbete
Bildspel från dagen

Verktygslåda för hälsolitterata organisationer

Under hösten 2017 har en verktygslåda för hälsolitterata organisationer arbetats fram som ett av de projekt HFS-nätverket fick beviljade statsbidrag för inom satsningen för bättre vård vid kroniska sjukdomar.

I verktygslådan finns ett antal verktyg som kan användas i hälso- och sjukvårdsorganisationer som vill arbeta aktivt med att göra det enklare för människor att få tag på, förstå, värdera och använda information och tjänster som har med vård och hälsa att göra. I verktygslådan ingår även ett bildspel vars syfte är att ge en översiktlig bild av vad hälsolitteracitet och hälsolitterata organisationer är, varför det är viktigt att arbeta med detta – och inte minst HUR man kan arbeta med frågan.

Här finns verktygslådan för hälsolitterata organisationer.

Temadag "Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv"

Den 5 december anordnade temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser en temadag om ett hållbart arbetsliv, dagen lockade över 100 deltagare från hela Sverige. Inbjudna föreläsare pratade om allt från digitaliseringens möjligheter och bristande kvalitet i medarbetarundersökningar till arbetspassutvärdering och vad som händer när det är chefen som blir mobbad.

Här finns ett längre referat från dagen.
Här finns föreläsarnas presentationer.

Seminarium om Riktade hälsosamtal

Den 13 november bjöd HFS-nätverket och Svenska Läkaresällskapet in samtliga regioner och landsting till ett seminarium där evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyftes fram utifrån de förslag som framkommer i Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa.

På Svenska Läkaresällskapets webbsida finns presentationerna från seminariet i bildspel och film.

Tobaksfri psykiatri

Temagrupp Tobaksprevention har tillsammans med Psykologer mot Tobak tagit fram en webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Den finns nu tillgänglig på temagruppens sida tillsammans med filmens PowerPointbilder och skriften Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst.

Klicka här för att ta del av webbutbildningen och materialet.

Studier om riktade hälsosamtal

Under sommaren har två  vetenskapliga artiklar om riktade hälsosamtal publicerats, med författare från nätverket som deltar i temagruppen riktade hälsosamtal och även i sekretariatet. 

A health dialogue intervention reduces cardiovascular risk factor levels: a population based randomised controlled trial in Swedish primary care setting with 1-year follow-up.

Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better?

Rapporten "Styrning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård -  En analys av vård- och uppdragsgivarnas syn på styrincitamentens genomslag" är nu klar!

Ur rapporten: Uppdragstexter, uppföljningsindikatorer, ersättningar och målvärden uppfattas av både uppdrags- och vårdgivarna som grundläggande incitament för det hälsofrämjande arbetets utveckling. Samtidigt anser de att dessa styrincitament är i stort behov av utveckling och är beroende av andra faktorer såsom kultur, kunskap, resurser, dialog och stödstrukturer. Dessa faktorer uppfattas som avgörande förutsättningar för styrincitamentens genomslag. Intervjupersonerna i samtliga regioner/landsting upplever att intresset har ökat och att det är lättare att arbeta med de hälsofrämjande frågorna idag jämfört med för tio år sedan, även om man önskar att utvecklingen hade skett i en snabbare takt. 

Ni hittar hela rapporten här.

Socialmedicinsk tidskrift - Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverket har i samarbete med många kunniga författare tagit fram ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Numret ger en omfattande översikt av vad en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är, varför den behövs och hur den kan uppnås. Temat presenteras i femton kapitel/artiklar under de fyra perspektiv som kännetecknar HFS-nätverket: 1) Patientperspektivet, 2) Medarbetarperspektivet, 3) Befolkningsperspektivet samt 4) Styr- och ledningsperspektivet. 

Tidningen, nummer 2 2017, går att läsa på Socialmedicinsk tidskrifts webbsida, som du hittar här.

Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017

Den 30-31 maj arrangerades en unik konferens där
Utvecklingskraft och HFS-nätverket gick samman för att erbjuda en gemensam mötesplats.

Konferensen arrangerades på Elmia i Jönköping och besöktes av omkring 500 personer. Besökarna fick bland annat ta del av en stor poster- och monterutställning, föreläsningar om hur vi tillsammans ska arbeta för en god och jämlik hälsa, tre seminarieblock som innehöll allt från sexuell hälsa, sällsynta diagnoser och dansa utan krav till e-hälsa, etik och hälsoguider. Det var två dagar med mycket inspiration och framtidstankar.

Här kan du ta del av Region Jönköpings reportage från konferensen.

Den 6 juni arrangeras "What matters to you-dagen" runt om i världen. "What matters to you?" är ett koncept där personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg uppmuntras att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?" i mötet med patienter och anhöriga. Under konferensen hade deltagarna möjlighet att skriva ned det som är viktigt för dem och fästa sin lapp i den monter du ser här på bilden.

Ny nationell koordinator i HFS-nätverket

Margareta Kristenson valde att vid årsmötet den 22 mars 2017 kliva av som nationell koordinator i nätverket. Hon kommer dock att finnas med som en resurs i sekretariatet under hela 2017.

Som ny nationell koordinator valdes Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin.
- Det känns jättespännande och som en stor förmån att få arbeta med HFS-nätverket säger Sofia Dahlin om sitt nya uppdrag.

Nya koncept för rökstopp

Projektets syfte har varit att utveckla och i klinisk praktik pröva nya koncept för att få rökande patienter att sluta röka samt att bedöma koncepten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där den samhälleliga nyttan värderas i termer av kostnadseffektivitet. Ambitionen har även varit att resultat och det material som tagits fram ska kunna användas för fortsatt tillämpning och utveckling. 

Det praktiska arbetet har genomförts av i huvudsak tre samarbetande delprojekt fördelade mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Sörmland men där Region Örebro län (lung- och tobaksläkare från USÖ) bidragit med expertis och utbildningar. Allt kliniskt arbete har utförts under 2016.

Hela rapporten finns att ta del av här.

Webbsändning av seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar

Seminariet ägde rum den 30 november och syftade till att sprida kunskap från landsting/regioner om arbetssätt och erfarenheter av arbete med interventionsprogram för att förebygga hjärtkärlsjukdomar genom riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar. Det utgjorde även ett tillfälle för inspiration och diskussion om hur sådana insatser kan utvecklas och drivas vidare i det egna eller andra landsting/regioner samt utbyte av erfarenheter och tankar kring detta.

Seminariet är uppdelat i kapitel, tryck på youtube-symbolen i filmen nedan för att komma till kapitelförteckningen.

Bildspelen från dagen hittar ni här.

Hälsosamma matvanor - patientmaterial

HFS har i samarbete med Landstinget i Uppsala län tagit fram ett patientmaterial om hälsosamma matvanor.

Det här materialet innehåller lättillgänglig fakta, bilder och hemuppgifter om hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, maten och kroppen. Syftet är att materialet ska kunna användas vid kvalificerade rådgivande samtal för mer hälsosamma matvanor för olika patientkategorier, även till personer med lätt nedsatt kognitiv förmåga.

Materialet är framtaget för att i första hand användas av dietister och behöver individanpassas i förhållande till patientens/brukarens sjukdomsbild och förutsättningar. Materialet kan med fördel även användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har god kompetens inom kost och nutrition och som arbetar med matvaneförändringar.  I en kontakt för kvalificerat rådgivande samtal med personer som har ohälsosamma matvanor behöver ofta många delar av matvanorna diskuteras och förändras.

Därför innehåller materialet tolv teman, där tanken är att dietist/behandlare och patient/brukare tillsammans väljer ut de delar som personen behöver arbeta med under tiden för kontakten. Varje tema består av ett enkelt faktablad med tillhörande hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på att personen ska träna in ett nytt beteende och kunna utvärderas vid återbesök. Faktablad och hemuppgifter kan användas var för sig och i den ordning som är aktuellt för varje person. Materialet kan gärna kompletteras med matdagbok, anpassade recept och annat diagnosspecifikt material.

Ta del av materialet här.

Rapporten ”Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling – 2016” är nu klar!

Rapporten är en kartläggning/exempelsamling av texter i 2016 års styr- och ledningsdokument hos svenska landsting/regioner avseende ledning och styrning av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kartläggningen baseras på en enkät och omfattar områdena prevention, med fokus på levnadsvanor utifrån Nationella riktlinjer, samt personcentrerad vård och hälsofrämjande förhållningssätt, med fokus på möten/bemötande.

Exempelsamlingen innehåller 135 exempel på texter om uppdrag, uppföljningsmått, målvärde, ersättningar och/eller åtgärder från 18 av totalt 22 medlemmar i HFS-nätverket.

Tanken med rapporten är att den ska användas för interaktiva processer mellan nätverkets medlemmar under det kommande året, men också för att inspirera till en kreativ diskussion om, samt utgöra en bra grund för, en fortsatt utvärdering av styrning och ledning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

Nedan finns också exempelsamlingen uppdelad på respektive fråga:
Exempelsamling tobak
Exempelsamling alkohol
Exempelsamling mat
Exempelsamling fysisk aktivitet
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård

Läs tidigare nyheter här >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)