Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På gång i HFS-nätverket!

Läs mer här »

Externa arrangemang

Modet att ta sig an befolkningens behov i ett komplext välfärdssamhälle

Arrangör: Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa
Plats: Karlstad congress culture centre
Datum: 31 januari-1 februari 2018

Mer information finns här.

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

PERSONCENTRERAD VÅRD OCH PREVENTION

Lättillgänglig information om Personcentrerad vård respektive Prevention.

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

Nyheter

Uppföljning som driver förbättring - nu är anmälan öppen

Onsdagen den 11 april bjuder HFS-nätverket tillsammans med Socialstyrelsen in till ett seminarium för att diskutera hur uppföljning driver förbättring.

Hur arbetar landsting/regioner med uppföljning av prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor? Vilka tekniska utmaningar har vi? Hur kan vi lära av varandra?

Fullständigt program och anmälningslänk hittar du här.

Verktygslåda för hälsolitterata organisationer

Under hösten 2017 har en verktygslåda för hälsolitterata organisationer arbetats fram som ett av de projekt HFS-nätverket fick beviljade statsbidrag för inom satsningen för bättre vård vid kroniska sjukdomar.

I verktygslådan finns ett antal verktyg som kan användas i hälso- och sjukvårdsorganisationer som vill arbeta aktivt med att göra det enklare för människor att få tag på, förstå, värdera och använda information och tjänster som har med vård och hälsa att göra. I verktygslådan ingår även ett bildspel vars syfte är att ge en översiktlig bild av vad hälsolitteracitet och hälsolitterata organisationer är, varför det är viktigt att arbeta med detta – och inte minst HUR man kan arbeta med frågan.

Här finns verktygslådan för hälsolitterata organisationer.

Temadag "Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv"

Den 5 december anordnade temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser en temadag om ett hållbart arbetsliv, dagen lockade över 100 deltagare från hela Sverige. Inbjudna föreläsare pratade om allt från digitaliseringens möjligheter och bristande kvalitet i medarbetarundersökningar till arbetspassutvärdering och vad som händer när det är chefen som blir mobbad.

Här finns ett längre referat från dagen.
Här finns föreläsarnas presentationer.

Temadag "Personcentrerad vård främjar hälsa"

Temagruppen Hälsofrämjande förhållningssätt bjuder in till temadagen "Personcentrerad vård främjar hälsa". Dagen innehåller föreläsningar ur både patient- och verksamhetsperspektiv där olika begrepp kommer diskuteras och vävas samman. Vilka verktyg finns för att utveckla vården och hur skapar vi hälsolitterata organisationer?

När? Torsdagen den 8 februari 2018, kl.10.00-16.00 (kaffe serveras från 09.30)
Var? Landstingshuset i Stockholm, Hantverkargatan 45

Här hittar du information om anmälan och program.

Seminarium om Riktade hälsosamtal

Den 13 november bjöd HFS-nätverket och Svenska Läkaresällskapet in samtliga regioner och landsting till ett seminarium där evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyftes fram utifrån de förslag som framkommer i Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa.

På Svenska Läkaresällskapets webbsida finns presentationerna från seminariet i bildspel och film.

Tobaksfri psykiatri

Temagrupp Tobaksprevention har tillsammans med Psykologer mot Tobak tagit fram en webbutbildning för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Den finns nu tillgänglig på temagruppens sida tillsammans med filmens PowerPointbilder och skriften Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst.

Klicka här för att ta del av webbutbildningen och materialet.

Studier om riktade hälsosamtal

Under sommaren har två  vetenskapliga artiklar om riktade hälsosamtal publicerats, med författare från nätverket som deltar i temagruppen riktade hälsosamtal och även i sekretariatet. 

A health dialogue intervention reduces cardiovascular risk factor levels: a population based randomised controlled trial in Swedish primary care setting with 1-year follow-up.

Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better?

Rapporten "Styrning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård -  En analys av vård- och uppdragsgivarnas syn på styrincitamentens genomslag" är nu klar!

Ur rapporten: Uppdragstexter, uppföljningsindikatorer, ersättningar och målvärden uppfattas av både uppdrags- och vårdgivarna som grundläggande incitament för det hälsofrämjande arbetets utveckling. Samtidigt anser de att dessa styrincitament är i stort behov av utveckling och är beroende av andra faktorer såsom kultur, kunskap, resurser, dialog och stödstrukturer. Dessa faktorer uppfattas som avgörande förutsättningar för styrincitamentens genomslag. Intervjupersonerna i samtliga regioner/landsting upplever att intresset har ökat och att det är lättare att arbeta med de hälsofrämjande frågorna idag jämfört med för tio år sedan, även om man önskar att utvecklingen hade skett i en snabbare takt. 

Ni hittar hela rapporten här.

Socialmedicinsk tidskrift - Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverket har i samarbete med många kunniga författare tagit fram ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Numret ger en omfattande översikt av vad en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är, varför den behövs och hur den kan uppnås. Temat presenteras i femton kapitel/artiklar under de fyra perspektiv som kännetecknar HFS-nätverket: 1) Patientperspektivet, 2) Medarbetarperspektivet, 3) Befolkningsperspektivet samt 4) Styr- och ledningsperspektivet. 

Tidningen, nummer 2 2017, går att läsa på Socialmedicinsk tidskrifts webbsida, som du hittar här.

Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017

Den 30-31 maj arrangerades en unik konferens där
Utvecklingskraft och HFS-nätverket gick samman för att erbjuda en gemensam mötesplats.

Konferensen arrangerades på Elmia i Jönköping och besöktes av omkring 500 personer. Besökarna fick bland annat ta del av en stor poster- och monterutställning, föreläsningar om hur vi tillsammans ska arbeta för en god och jämlik hälsa, tre seminarieblock som innehöll allt från sexuell hälsa, sällsynta diagnoser och dansa utan krav till e-hälsa, etik och hälsoguider. Det var två dagar med mycket inspiration och framtidstankar.

Här kan du ta del av Region Jönköpings reportage från konferensen.

Den 6 juni arrangeras "What matters to you-dagen" runt om i världen. "What matters to you?" är ett koncept där personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg uppmuntras att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?" i mötet med patienter och anhöriga. Under konferensen hade deltagarna möjlighet att skriva ned det som är viktigt för dem och fästa sin lapp i den monter du ser här på bilden.

Ny nationell koordinator i HFS-nätverket

Margareta Kristenson valde att vid årsmötet den 22 mars 2017 kliva av som nationell koordinator i nätverket. Hon kommer dock att finnas med som en resurs i sekretariatet under hela 2017.

Som ny nationell koordinator valdes Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin.
- Det känns jättespännande och som en stor förmån att få arbeta med HFS-nätverket säger Sofia Dahlin om sitt nya uppdrag.

Nya koncept för rökstopp

Projektets syfte har varit att utveckla och i klinisk praktik pröva nya koncept för att få rökande patienter att sluta röka samt att bedöma koncepten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där den samhälleliga nyttan värderas i termer av kostnadseffektivitet. Ambitionen har även varit att resultat och det material som tagits fram ska kunna användas för fortsatt tillämpning och utveckling. 

Det praktiska arbetet har genomförts av i huvudsak tre samarbetande delprojekt fördelade mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Sörmland men där Region Örebro län (lung- och tobaksläkare från USÖ) bidragit med expertis och utbildningar. Allt kliniskt arbete har utförts under 2016.

Hela rapporten finns att ta del av här.

Temadag existentiell hälsa, 29 november 2016

Den 29 november anordnade temagrupp Psykisk hälsa en temadag om existentiell hälsa. Cecilia Melder, som skrivit sin avhandling om existentiell folkhälsa, inledde dagen med ett pass om existentiell hälsa i vården. Hon poängterade att det finns tydliga samband mellan upplevelse av existentiell hälsa och en rad sjukdomar och symptom. Vi behöver bli bättre på att ta upp och kunna prata om existentiella frågor i vården, en aktiv ”livshjälp” för att hjälpa människor att få en hållbar hälsa.

Ullakarin Nyberg som är psykiatriker och suicidforskare pratade om vikten av att kunna möta människor med respekt och lyhördhet. Och att kunna dela det allmänmänskliga för att hjälpa människor att hitta skäl att leva. 

Lena Bergqvist från Studiefrämjandet i Västmanland beskrev sitt arbete med existentiell hälsa i olika grupper. Hon har tagit fram en kortlek med de åtta dimensionerna av existentiell hälsa som WHO definierat. I kortleken finns tre kort för varje dimension som illustrerar tanke, handling och känsla. 

Dagen avslutades med en personlig berättelse på temat ”När livet inte blir som man tänkt sig” av Fredrik Ekdala, som bland annat drabbats av Parkinsons sjukdom. Ett fyrtiotal deltagare från hela Sverige var med under dagen. Presentationer från föreläsarna finns att ta del av här.

Webbsändning av seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar

Seminariet ägde rum den 30 november och syftade till att sprida kunskap från landsting/regioner om arbetssätt och erfarenheter av arbete med interventionsprogram för att förebygga hjärtkärlsjukdomar genom riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar. Det utgjorde även ett tillfälle för inspiration och diskussion om hur sådana insatser kan utvecklas och drivas vidare i det egna eller andra landsting/regioner samt utbyte av erfarenheter och tankar kring detta.

Seminariet är uppdelat i kapitel, tryck på youtube-symbolen i filmen nedan för att komma till kapitelförteckningen.

Bildspelen från dagen hittar ni här.

Hälsosamma matvanor - patientmaterial

HFS har i samarbete med Landstinget i Uppsala län tagit fram ett patientmaterial om hälsosamma matvanor.

Det här materialet innehåller lättillgänglig fakta, bilder och hemuppgifter om hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, maten och kroppen. Syftet är att materialet ska kunna användas vid kvalificerade rådgivande samtal för mer hälsosamma matvanor för olika patientkategorier, även till personer med lätt nedsatt kognitiv förmåga.

Materialet är framtaget för att i första hand användas av dietister och behöver individanpassas i förhållande till patientens/brukarens sjukdomsbild och förutsättningar. Materialet kan med fördel även användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har god kompetens inom kost och nutrition och som arbetar med matvaneförändringar.  I en kontakt för kvalificerat rådgivande samtal med personer som har ohälsosamma matvanor behöver ofta många delar av matvanorna diskuteras och förändras.

Därför innehåller materialet tolv teman, där tanken är att dietist/behandlare och patient/brukare tillsammans väljer ut de delar som personen behöver arbeta med under tiden för kontakten. Varje tema består av ett enkelt faktablad med tillhörande hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på att personen ska träna in ett nytt beteende och kunna utvärderas vid återbesök. Faktablad och hemuppgifter kan användas var för sig och i den ordning som är aktuellt för varje person. Materialet kan gärna kompletteras med matdagbok, anpassade recept och annat diagnosspecifikt material.

Ta del av materialet här.

Patienters och personals åsikter om vårdmiljön

Att vårdmiljön kan ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande är väl dokumenterat. Forskning har visat att en god och stödjande vårdmiljö kan bidra till kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande läkemedel och lägre stressnivåer hos patienterna. Temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljö undersökte hur både patienter och personal som ofta vistas i hälso- och sjukvårdens lokaler skattar olika miljöaspekter.

Läs rapporten här.

Rapporten ”Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling – 2016” är nu klar!

Rapporten är en kartläggning/exempelsamling av texter i 2016 års styr- och ledningsdokument hos svenska landsting/regioner avseende ledning och styrning av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kartläggningen baseras på en enkät och omfattar områdena prevention, med fokus på levnadsvanor utifrån Nationella riktlinjer, samt personcentrerad vård och hälsofrämjande förhållningssätt, med fokus på möten/bemötande.

Exempelsamlingen innehåller 135 exempel på texter om uppdrag, uppföljningsmått, målvärde, ersättningar och/eller åtgärder från 18 av totalt 22 medlemmar i HFS-nätverket.

Tanken med rapporten är att den ska användas för interaktiva processer mellan nätverkets medlemmar under det kommande året, men också för att inspirera till en kreativ diskussion om, samt utgöra en bra grund för, en fortsatt utvärdering av styrning och ledning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

Nedan finns också exempelsamlingen uppdelad på respektive fråga:
Exempelsamling tobak
Exempelsamling alkohol
Exempelsamling mat
Exempelsamling fysisk aktivitet
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård

ENSH-resultat

Nu är resultaten för 2015 års ENSH-enkät här. Läs om hur din arbetsplats står sig i det svenska nätverket samt vilka insatser du ska driva inom tobaksprevention i din organisation.

Varje år i november skickas det ut en uppmaning till HFS-nätverkets processledare att fylla i ENSH:s självutvärdering. När detta görs får HFS ett samlat resultat för Sverige. Dessa resultat kan du ta del av genom att klicka på bilderna nedan.

Självutvärderingen syftar till att ge den enskilda organisationen stöd i utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet. Om organisationen väljer att arbeta utifrån ENSH-Standards får organisationen ett strukturerat tobakspreventivt arbete i alla perspektiven: styr och ledning, patient, medarbetare och befolkning.

För mer information om vad som händer i ENSH kan du läsa vidare här.

2015

2014

2013

Läs tidigare nyheter här >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland, 581 85 Linköping   
lovisa.karlsson@regionostergotland.se

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)