Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

"Ny policy från HPH"

New Haven Recommendations

- om samarbete med patienter, anhöriga och medborgare

Läs mer här »

Sammanfattning på svenska »

Externa konferenser 

Senior alerts inspirationsdag -Bästa möjliga vårdprevention

Plats: Qulturum, Jönköping
Datum: 8 juni 2017 

Information om program och anmälan finns här.

IHE Forum 2017
Från utfall till värde - Att mäta och betala för hälsa

Plats: Grand Hotel, Lund
Datum: 7-8 september 2017

Information om program och anmälan finns här.

Modet att ta sig an befolkningens behov i ett komplext välfärdssamhälle

Arrangör: Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa
Plats: Karlstad congress culture centre
Datum: 31 januari-1 februari 2018

Mer information finns här.

Externa rapporter

Alkoholen och samhället 2016 Tema: alkohol och cancer. En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

HÄLSOKALKYLATORN

Nytt verktyg för att visa vinster med förebyggande arbete.

PERSONCENTRERAD VÅRD OCH PREVENTION

Lättillgänglig information om Personcentrerad vård respektive Prevention.

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

MATWEBBEN

Råd, tips och fakta om mat.

Nyheter

Anmälan till Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft har öppnat

Programmet till konferensen ligger nu ute och mer information om anmälan och priser hittar ni här.

Ny nationell koordinator i HFS-nätverket

Margareta Kristenson valde att vid årsmötet den 22 mars 2017 kliva av som nationell koordinator i nätverket. Hon kommer dock att finnas med som en resurs i sekretariatet under hela 2017.

Som ny nationell koordinator valdes Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin.
- Det känns jättespännande och som en stor förmån att få arbeta med HFS-nätverket säger Sofia Dahlin om sitt nya uppdrag.

Nya koncept för rökstopp

Projektets syfte har varit att utveckla och i klinisk praktik pröva nya koncept för att få rökande patienter att sluta röka samt att bedöma koncepten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där den samhälleliga nyttan värderas i termer av kostnadseffektivitet. Ambitionen har även varit att resultat och det material som tagits fram ska kunna användas för fortsatt tillämpning och utveckling. 

Det praktiska arbetet har genomförts av i huvudsak tre samarbetande delprojekt fördelade mellan landstingen i Dalarna, Västmanland och Sörmland men där Region Örebro län (lung- och tobaksläkare från USÖ) bidragit med expertis och utbildningar. Allt kliniskt arbete har utförts under 2016.

Hela rapporten finns att ta del av här.

Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft - Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Arbetet med den nationella konferensen där HFS-nätverket och Utvecklingskraft går samman och erbjuder en gemensam mötesplats är i full gång. Konferensen arrangeras den 30-31 maj 2017 på Elmia i Jönköping.

Ni kan här ta del av konferensens programförklaring.

Detaljerat program och vidare information kommer ut i mitten av mars, då kommer också anmälan till konferensen att öppna.

Mer information publiceras löpande på webbplatserna: plus.rjl.se/utvecklingskraft samt www.hfsnatverket.se

Temadag existentiell hälsa, 29 november 2016

Den 29 november anordnade temagrupp Psykisk hälsa en temadag om existentiell hälsa. Cecilia Melder, som skrivit sin avhandling om existentiell folkhälsa, inledde dagen med ett pass om existentiell hälsa i vården. Hon poängterade att det finns tydliga samband mellan upplevelse av existentiell hälsa och en rad sjukdomar och symptom. Vi behöver bli bättre på att ta upp och kunna prata om existentiella frågor i vården, en aktiv ”livshjälp” för att hjälpa människor att få en hållbar hälsa.

Ullakarin Nyberg som är psykiatriker och suicidforskare pratade om vikten av att kunna möta människor med respekt och lyhördhet. Och att kunna dela det allmänmänskliga för att hjälpa människor att hitta skäl att leva. 

Lena Bergqvist från Studiefrämjandet i Västmanland beskrev sitt arbete med existentiell hälsa i olika grupper. Hon har tagit fram en kortlek med de åtta dimensionerna av existentiell hälsa som WHO definierat. I kortleken finns tre kort för varje dimension som illustrerar tanke, handling och känsla. 

Dagen avslutades med en personlig berättelse på temat ”När livet inte blir som man tänkt sig” av Fredrik Ekdala, som bland annat drabbats av Parkinsons sjukdom. Ett fyrtiotal deltagare från hela Sverige var med under dagen. Presentationer från föreläsarna finns att ta del av här.

Webbsändning av seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar

Seminariet ägde rum den 30 november och syftade till att sprida kunskap från landsting/regioner om arbetssätt och erfarenheter av arbete med interventionsprogram för att förebygga hjärtkärlsjukdomar genom riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar. Det utgjorde även ett tillfälle för inspiration och diskussion om hur sådana insatser kan utvecklas och drivas vidare i det egna eller andra landsting/regioner samt utbyte av erfarenheter och tankar kring detta.

Seminariet är uppdelat i kapitel, tryck på youtube-symbolen i filmen nedan för att komma till kapitelförteckningen.

Bildspelen från dagen hittar ni här.

Hälsosamma matvanor - patientmaterial

HFS har i samarbete med Landstinget i Uppsala län tagit fram ett patientmaterial om hälsosamma matvanor.

Det här materialet innehåller lättillgänglig fakta, bilder och hemuppgifter om hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, maten och kroppen. Syftet är att materialet ska kunna användas vid kvalificerade rådgivande samtal för mer hälsosamma matvanor för olika patientkategorier, även till personer med lätt nedsatt kognitiv förmåga.

Materialet är framtaget för att i första hand användas av dietister och behöver individanpassas i förhållande till patientens/brukarens sjukdomsbild och förutsättningar. Materialet kan med fördel även användas av hälso- och sjukvårdspersonal som har god kompetens inom kost och nutrition och som arbetar med matvaneförändringar.  I en kontakt för kvalificerat rådgivande samtal med personer som har ohälsosamma matvanor behöver ofta många delar av matvanorna diskuteras och förändras.

Därför innehåller materialet tolv teman, där tanken är att dietist/behandlare och patient/brukare tillsammans väljer ut de delar som personen behöver arbeta med under tiden för kontakten. Varje tema består av ett enkelt faktablad med tillhörande hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på att personen ska träna in ett nytt beteende och kunna utvärderas vid återbesök. Faktablad och hemuppgifter kan användas var för sig och i den ordning som är aktuellt för varje person. Materialet kan gärna kompletteras med matdagbok, anpassade recept och annat diagnosspecifikt material.

Ta del av materialet här.

Patienters och personals åsikter om vårdmiljön

Att vårdmiljön kan ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande är väl dokumenterat. Forskning har visat att en god och stödjande vårdmiljö kan bidra till kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande läkemedel och lägre stressnivåer hos patienterna. Temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljö undersökte hur både patienter och personal som ofta vistas i hälso- och sjukvårdens lokaler skattar olika miljöaspekter.

Läs rapporten här.

Socialstyrelsen beviljar nya medel till HFS-nätverket för 2016

HFS-nätverket har beviljats sökt statsbidrag för år 2016 inom ramen för regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, som pågår mellan åren 2014-2017. Beslutet är baserat på HFS-nätverkets två ansökningar med nedan huvudrubriker.

  • Att stärka utvecklingen av en personcentrerad vård med ett hälsofrämjande bemötande som stärker patienten som medskapare av sin hälsa.
  • Att stödja insatser som stärker prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar, särskilt vad gäller levandsvanor.

Beslutet är mycket glädjande och ett tecken på att Socialstyrelsen anser att HFS-nätverkets arbete är värdefullt. Med dessa medel kan vi förstärka och utveckla HFS-nätverkets pågående arbete ytterligare.

Rapporten ”Kartläggning av huvudmännens styr- och ledningsdokument avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård - En exempelsamling – 2016” är nu klar!

Rapporten är en kartläggning/exempelsamling av texter i 2016 års styr- och ledningsdokument hos svenska landsting/regioner avseende ledning och styrning av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kartläggningen baseras på en enkät och omfattar områdena prevention, med fokus på levnadsvanor utifrån Nationella riktlinjer, samt personcentrerad vård och hälsofrämjande förhållningssätt, med fokus på möten/bemötande.

Exempelsamlingen innehåller 135 exempel på texter om uppdrag, uppföljningsmått, målvärde, ersättningar och/eller åtgärder från 18 av totalt 22 medlemmar i HFS-nätverket.

Tanken med rapporten är att den ska användas för interaktiva processer mellan nätverkets medlemmar under det kommande året, men också för att inspirera till en kreativ diskussion om, samt utgöra en bra grund för, en fortsatt utvärdering av styrning och ledning avseende hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

Nedan finns också exempelsamlingen uppdelad på respektive fråga:
Exempelsamling tobak
Exempelsamling alkohol
Exempelsamling mat
Exempelsamling fysisk aktivitet
Exempelsamling hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerad vård

ENSH-resultat

Nu är resultaten för 2015 års ENSH-enkät här. Läs om hur din arbetsplats står sig i det svenska nätverket samt vilka insatser du ska driva inom tobaksprevention i din organisation.

Varje år i november skickas det ut en uppmaning till HFS-nätverkets processledare att fylla i ENSH:s självutvärdering. När detta görs får HFS ett samlat resultat för Sverige. Dessa resultat kan du ta del av genom att klicka på bilderna nedan.

Självutvärderingen syftar till att ge den enskilda organisationen stöd i utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet. Om organisationen väljer att arbeta utifrån ENSH-Standards får organisationen ett strukturerat tobakspreventivt arbete i alla perspektiven: styr och ledning, patient, medarbetare och befolkning.

För mer information om vad som händer i ENSH kan du läsa vidare här.

2015

2014

2013

HFS strategidagar 2015

Internationell utblick och nationell inblick, hälsolitteracitet och hälsofrämjande tandvård. Det var något av det deltagarna fick ta del av under HFS strategidagar den 9-10 september.

HFS strategidagar innehöll både nya insikter och tid för diskussion och reflektion. Den första dagen gav Hanne Tønnesen, koordinator för det internationella HPH-nätverket, en beskrivning av hur det internationella arbetet fungerar. Därefter fick Olle Lundberg ge sin syn på sitt nya uppdrag som ordförande för Nationell kommission för jämlik hälsa. Hans uppdrag är att lämna förslag på åtgärder för att minska hälsoklyftorna i landet och att öka medvetenheten och engagemanget i folkhälsofrågor hos olika samhällsaktörer.

– Jag ser tre stora utmaningar, var hans budskap. Vi får inte fastna i retorik och problembeskrivningar, vi måste komma förbi politiska låsningar kring individens ansvar och vi behöver hitta modeller för samverkan på rätt sätt.

Andra föreläsare under den första dagen var Malena Lau, enhetschef för Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götaland, som beskrev Angereds Närsjukhus arbete med att nå ut till sina invånare, och Katharina Wretlind som beskrev hur tandvården i Västra Götaland arbetar hälsofrämjande.

Deltagarna fick under dagen även delta i en workshop med HFS temagrupper samt diskutera och reflektera över dagen i smågrupper.

Förmiddagen av den andra dagen bestod främst av två stora block. Ett där Hans Lingfors och Margareta Norberg berättade om riktade hälsosamtal, hur de skiljer sig från hälsokontroller och att det är viktigt med ett tydligt stöd från beslutsfattarna för samtalens överlevnad. Det andra blocket handlade om hälsoekonomi där Kjell-Ola Engman berättade om hälsoekonomins grunder och om projektet ”Hälsoekonomisk analys av rökstopp vid planerad sjukhusvård” och Inna Feldman visade upp Hälsokalkylatorns uppgraderingar och berättade om att den snart finns på webben i en streamingversion.

Bildspel ifrån strategidagarnas föreläsare finns här.

Inspireras av Akademiska sjukhusets kulturdygn

Kulturdygnet är ett årligen återkommande inslag på Akademiska sjukhuset. Under ett dygn får patienter, besökare och personal ta del av olika kulturella inslag som exempelvis musikframträdanden, utställningar, föredrag och teaterföreställningar. Här kan du läsa mer.

HFS-nätverkets nationella konferens 2015

Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella konferens på Aros Congress Center i Västerås. Jämlik hälsa och vård var temat för dagarna som samlade hundratals beslutsfattare, medarbetare och andra intresserade aktörer från landsting, kommun och privat verksamhet.

Konferensen erbjöd fördjupad kunskap om ojämlikheter i hälsa och vård, förklaringar till hur stora skillnaderna faktiskt är och vad de beror på. Målet med konferensen var att bidra till att utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att öka jämlikheten, genom att förstå och främja hälsan, arbeta förebyggande och satsa på personliga möten i vården.

Här kan ni läsa mer om det som hände och diskuterades under konferensen.

Bildspelen från föreläsningarna i plenum samt från seminarierna finns här.

Här kan du läsa mer om Temagruppen hälsofrämjande vårdmiljös interaktiva utställning om olika vårdmiljöer.

Läs tidigare nyheter här >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland, 581 85 Linköping   
lovisa.karlsson@regionostergotland.se

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)