Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nyheter

2021-11-30

Vårens digitimmar

Nu finns stora delar av vårens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring Hälsolabb Nära vård, vad som är på gång i nationellt programområde levnadsvanor, patienter som medskapare på fler olika nivåer och en hel del annat.

Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

2021-11-23

Uppdatering av verktyg för självevaluering

Utifrån de synpunkter som kommit in har HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård nu uppdaterats. Hör gärna av er till HFS sekretariat om ni har önskemål om ytterligare utveckling av verktyget, antingen via mejl eller via detta formulär.

Den nya versionen av verktyget finns att ta del av här.

2021-10-14

Temagruppernas arbete värdefullt för regionerna

Under våren 2021 skickade temagrupp psykisk hälsa ut en enkät till HFS-nätverkets processledare. Syftet med enkäten var att undersöka hur temagruppen på bästa sätt kan sprida kunskap och lärande i HFS-nätverket, i syfte att stödja regionernas arbete med att främja psykisk hälsa bland patienter, medarbetare och befolkning.

I enkäten fanns bland annat en fråga om och på vilket sätt arbetet i nätverkets olika temagrupper varit värdefullt för regionerna. Utifrån svaren på enkäten kan framförallt tre värdefulla områden lyftas fram:

  • Inspiration, erfarenhets- och metodutbyte i olika former: tips och idéer för att starta nya projekt, diskussionsforum för gemensamma utmaningar, kraftsamling kring gemensamma satsningar.
  • Arrangerade digitimmar och utbildningsdagar.
  • Framtaget kommunikationsmaterial och broschyrer.

Svaren i enkäten lyfter också upp problematiken i att information från temagrupperna sällan når ut i regionernas verksamheter, utan ofta stannar på den enhet som temagruppsdeltagaren tillhör.

Temagrupp psykisk hälsa arbetar nu vidare utifrån de svar de fick in i enkäten. Är du nyfiken på deras arbete kan du läsa mer här.

2021-09-23

HFS-nätverkets strategidagar 2021

Den 15-16 september arrangerades nätverkets årliga strategidagar. Vi tackar alla deltagare och föreläsare för härligt engagemang och fina diskussioner!

Nu finns dokumentation i form av bildspel, filmade föreläsningar och länkar till fördjupad läsning på den här sidan.

2021-09-06

Dokumentation från digitimme

Nu finns dokumentation från HFS-nätverkets senaste digitimme, Utbildningar i kultur och hälsa, att ta del av på den här sidan.

2021-06-23

2nd Baltic Sea Region Conference – “Are we a health promoting institution?”

Hur blir vi en hälsofrämjande organisation och hur vet vi om vi är det var temat för ett baltiskt seminarium som den 18 juni arrangerades av det svenska HFS-nätverket tillsammans med det internationella HPH-sekretariatet. Vid seminariet deltog representanter från Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Tyskland.

Under seminariet diskuterades vad vi egentligen menar med en hälsoorientering i hälso- och sjukvården och hur de nya HPH-standards kan vara en hjälp för att utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Några av de frågeställningar som diskuterades var: 

  • Vem ska använda dessa standards?
  • På vilken nivå i organisationen ska de användas?
  • Hur tar vi hand om resultaten?

- Det är värdefullt att ta del av olika länders syn på hälsoorientering för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig mellan våra nordiska grannländer, säger Ralph Harlid, Nationell koordinator för det Svenska HFS-nätverket. De nya HPH-standards ger oss värdefull draghjälp för att kunna föra en dialog om vad hälsoorientering innebär och vad vi behöver göra för att ta oss dit.

Här finns en inspelning från seminariet.

2021-06-03

Nytt verktyg för utvärdering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nu finns ett nytt verktyg för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Verktyget är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg och utgår från HPH-nätverkets nya standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med hjälp av verktyget kan varje medlemsorganisation systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden och ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete. Verktyget gör det också enkelt att ta fram en handlingsplan för de viktigaste utvecklingsområdena.

Här hittar ni verktyget.

Webbutbildningar levnadsvanor

Äntligen kan vi nu dela med oss av den webbutbildning om levnadsvanor, riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, som tagits fram av Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Information om utbildningen och hur ni kan ta del av den finns publicerat här på HFS-nätverkets webb, tillsammans med information om några andra webbutbildningar på samma tema.

På den här sidan hittar du mer information om utbildningarna och tillvägagångssätt. 

Nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser

Nu finns nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser framtaget av temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats.  

Guide för en hälsofrämjande arbetsplats
Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Områdena baseras på arbetslivshälsoforskning. Inom varje område ges konkreta exempel på arbete och faktorer som arbetsplatsen kan arbeta med för ett hållbart och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete. Guiden är därmed tänkt att användas både för att identifiera arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden. 

En introduktion till Hälsofrämjande arbetsplats
Bildspelet är tänkt att användas för att sprida kunskap och arbetssätt inom området hälsofrämjande arbetsplats. Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare läsning. 

Materialet hittar ni här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)