Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vi arbetar i HFS-nätverket för att...

Läs mer här »

Externa arrangemang

Enabling health, care and wellbeing through design research

Datum: 23-25 augusti 2021
Plats: Rotterdam, Nederländerna

Mer information finns här.


Externa rapporter

Från mottagare till medskapare 

En ny rapport från myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten baseras till stor del på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen. Syftet är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.

Läs rapporten här.

SAMARBETSRUM

Vill du vara med och diskutera hälsofrämjande hälso- och sjukvård i HFS Samarbetsrum?  Klicka här!

HFS DIGITIMMAR

Tips från nätverkets digitimmar.

GODA LEVNADSVANOR GÖR SKILLNAD

Ett verktyg för att arbeta med levnadsvanor.

HÄLSOLITTERAT ORGANISATION

En verktygslåda för att arbeta med hälsolitterata organisationer.

Nyheter

Nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser

Nu finns nytt material om hälsofrämjande arbetsplatser framtaget av temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats.  

Guide för en hälsofrämjande arbetsplats
Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Områdena baseras på arbetslivshälsoforskning. Inom varje område ges konkreta exempel på arbete och faktorer som arbetsplatsen kan arbeta med för ett hållbart och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete. Guiden är därmed tänkt att användas både för att identifiera arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden. 

En introduktion till Hälsofrämjande arbetsplats
Bildspelet är tänkt att användas för att sprida kunskap och arbetssätt inom området hälsofrämjande arbetsplats. Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare läsning. 

Materialet hittar ni här.

Samarbetsrum - HFS-nätverkets nya mötesplats

En ny mötesplats för nätverkets medlemmar är HFS-nätverkets Samarbetsrum, där skapar vi dialog och kunskapsutveckling genom att enkelt ställa frågor och hitta varandra för att driva vårt gemensamma arbete framåt.

Resultat från GNTH-enkät

Nu är resultaten för 2019 års GNTH-enkät här. Ni hittar dem genom att klicka på den här länken.

Det svenska HFS-nätverket är medlem i det globala nätverket GNTH (Global network for tobacco free health care services), tidigare ENSH. En gång per år rekommenderas medlemmarna att fylla i en självutvärdering. Självutvärderingen syftar till att ge den enskilda organisationen stöd i utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet. Om organisationen väljer att arbeta utifrån GNTH-standards får organisationen ett strukturerat tobakspreventivt arbete i alla perspektiven.

Enkäten har nyligen omarbetats och översatts för att bli mer anpassad efter svenska förhållanden och arbetssätt. Därför är det svårt att jämföra bakåt i tiden och den här mätningen får ses som en nystart.

Alkoholfri operation - ny sida

Då många regioner arbetar med att införa alkoholfri operation har temagrupp alkoholprevention startat upp en sida om just det, med lite information och material om ämnet. Ni hittar den här.

Nytt utbildningsmaterial: Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling

Temagrupp fysisk aktivitet har i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet tagit fram ett utbildningsmaterial om fysisk aktivitet och FaR. Materialet är upplagt som en bildbank där det går att plocka de bilder man vill använda.

Materialet hittar ni här.

Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor - en förutsättning för en jämlik och hållbar hälso- och sjukvård!

För att vi ska få önskade effekter i form av bättre hälsa behöver vi diskutera hur kopplingen mellan styrsystem (nationella riktlinjer, kunskapsstyrning mm), stödsystem (kvalitetsregister, dokumentation av levnadsvanor mm) och stödfunktioner (människor, metoder och arbetssätt mm) ser ut och bör se ut för ett framgångsrikt levnadsvanearbete i hela hälso- och sjukvården.

Därför anordnade HFS-nätverket tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen den 22 oktober en dag för att lära av varandra, inspireras och tillsammans driva arbetet med levnadsvanor framåt.

Dagen webbsändes och går att se i efterhand via den här länken. Föreläsarnas bildspel går att ta del av här.

Broschyrer om tobak, graviditet och barn

Broschyrerna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn - ge ditt barn en uppväxt utan tobak är framtagna av Psykologer mot tobak med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten. Broschyrerna är sedan tidigare framtagna på svenska men finns nu på ytterligare åtta språk: arabiska, finska, dari, engelska, somaliska, kurmanji, tigrinja och farsi.

Broschyrerna finns tillgängliga på temagrupp tobaks sida.

Sverige ny ordförande i HPH-nätverket

Under HPH-konferensen i Bolonga valdes Margareta Kristenson till ny styrelseordförande i det internationella HPH-nätverket för åren 2018-2020.

- Genom en aktiv roll i styrelsen kan vi påverka nätverkets arbetsformer och härigenom öka möjligheten till kunskapsutbyte och lärande mellan medlemsländerna, säger Margareta Kristenson.

Här finns en längre artikel på Region Östergötlands webbsida.

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. 

I den nya målstrukturen ingår målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, helt i linje med HFS-nätverkets verksamhetsidé.

Här finns mer information om betänkandet och Riksdagens beslut. 

Podd från Socialstyrelsen om hälsosamtal och att arbeta förebyggande

I Socialstyrelsens podd "På djupet" diskuteras olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det senaste avsnittet tas det upp att allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Frågor som behandlas är hur vården kan arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar, samt vilka metoder som är effektiva. En av de medverkande i podden är Mats Hellstrand, ordförande i temagrupp riktade hälsosamtal.

På djupet, avsnitt 40, om förebyggande arbete och hälsosamtal, finns tillgänglig här.

Läs tidigare nyheter här >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)