BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=madeleine.liljegren@gu.se;RSVP=TRUE:mailto:madeleine.liljegren@ gu.se ATTENDEE;CN=anna.bengtsson@slu.se;RSVP=TRUE:mailto:anna.bengtsson@slu.se ATTENDEE;CN="Helle Heslyk Wijk";RSVP=TRUE:mailto:helle.wijk@vgregion.se ATTENDEE;CN=helen.sundberg@vgregion.se;RSVP=TRUE:mailto:helen.sundberg@vgre gion.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220621T121622Z DESCRIPTION:Hej!\n\n \n\nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Ut veckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvård ens verksamheter.\n\nMålgrupp för digitimmen: personal inom hälso- och sjukvården som är intresserad av att arbeta både inomhus och utomhus me d patienter samt lokal- och funktionsplanerare som medverkar i utformninge n av fysiska inne- och utemiljöer.\nI nuläget erbjuds majoriteten av all a behandlingsinsatser vid sjukhus och vårdcentraler/hälsocentraler inomh us. Aktuell forskning lyfter fram utevistelsens betydelse för hälsa och välbefinnande\, både för patienter och personal. För att skapa goda f örutsättningar för att genomföra vissa insatser utomhus\, som ett komp lement till inomhus\, behöver både verksamheten och utemiljöerna vid de ssa byggnader utvecklas. Under den här digitimmen får du lära dig mer o m hur utemiljön kan utvecklas och kring verksamhetsutveckling/implementer ing av behandlingsinsatser utomhus. Medverkar för att prata om detta gör Madeleine Liljegren\, fysioterapeut\, doktorand Göteborgs Universitet/Ch almers\, Anna Bengtsson\, landskapsarkitekt\, forskare\, Statens Lantbruks universitet Alnarp\, Helen Sundberg\, fysioterapeut\, Sahlgrenska Universi tetssjukhuset och Helle Wijk\, sjuksköterska\, professor Göteborgs Unive rsitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Chalmers.\n\n____________________ ____________\n\n \n\nAnslut till mötet via länk: https://natverken-se.zo om.us/j/89096205138?pwd=IO4D68Apmc9u29NrW92h5O8AKrzjOY.1 \n\n \n\n_______ _________________________\n\nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av at t diskutera. \n\nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hit ta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya sam arbeten.\n\n \n\nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igeno m nedan tips:\n\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt . En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kamera n.\n\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kam era och mikrofon.\n\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n\n· Stäng av din mikrofon n är du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n\n* V ill du ha ordet? \n\n* Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n\nMed vänlig hälsning\n\nHFS-sekretariat\n\n \n\nSofie Westerberg\n\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \n\nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\n\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n\n \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221215T140000 DTSTAMP:20220621T121513Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221215T130000 LAST-MODIFIED:20220621T121622Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Utveckling av utemiljöer och behandling sinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0D8BF78DC7BD801000000000000000 01000000005C425B3D866724EBDB92BA785CBFCDC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
< p class=MsoNormal>Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken till HFS digitimme: Utveckling av utemiljö\;er och behandlingsinsatser inom h& auml\;lso- och sjukvå\;rdens verksamheter.

Må\;lgrupp fö\;r digitimmen: personal inom hä\;lso- oc h sjukvå\;rden som ä\;r intresserad av att arbeta bå\;de ino mhus och utomhus med patienter samt lokal- och funktionsplanerare som medv erkar i utformningen av fysiska inne- och utemiljö\;er.
I nul&au ml\;get erbjuds majoriteten av alla behandlingsinsatser vid sjukhus och v& aring\;rdcentraler/hä\;lsocentraler inomhus. Aktuell forskning lyfter fram utevistelsens betydelse fö\;r hä\;lsa och vä\;lbefinnande \, bå\;de fö\;r patienter och personal. Fö\;r att skapa goda fö\;rutsä\;ttningar fö\;r att genomfö\;ra vissa insatser u tomhus\, som ett komplement till inomhus\, behö\;ver bå\;de verks amheten och utemiljö\;erna vid dessa byggnader utvecklas. Under den h& auml\;r digitimmen få\;r du lä\;ra dig mer om hur utemiljö\;n kan utvecklas och kring verksamhetsutveckling/implementering av behandlin gsinsatser utomhus. Medverkar fö\;r att prata om detta gö\;r Madel eine Liljegren\, fysioterapeut\, doktorand Gö\;teborgs Universitet/Cha lmers\, Anna Bengtsson\, landskapsarkitekt\, forskare\, Statens Lantbruksu niversitet Alnarp\, Helen Sundberg\, fysioterapeut\, Sahlgrenska Universit etssjukhuset och Helle Wijk\, sjukskö\;terska\, professor Gö\;tebo rgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Chalmers.


 \;

Anslut till mö\;tet via lä\;nk: https://natverken-se.zoom.us/j/89096205138?pwd=IO4D68Apmc9u29NrW92h5O8AKr zjOY.1 \;

 \;


Vad ä\;r en digitim me?
Å\;terkommande digitala m&ou ml\;ten\, med olika teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, uppt&au ml\;cka gemensamma områ\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

F&o uml\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

&mid dot\; \; \; \;  \; \; \; \; \; Ha en s&arin g\; bra internetuppkoppling som mö\;jligt. En lö\;sning om det sva jar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga program och kameran.

·\; \; \; \; \; \; \; \ ; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä\;lla in kamera och mikrofon.

< p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='margin-bottom:0cm\;margin-bottom :.0001pt\;mso-add-space:auto\;text-indent:-18.0pt\;line-height:normal\;mso -list:l1 level1 lfo2'>·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande f&o uml\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud.

·\; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\ ; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så\; delar samtalsledaren ut ordet.

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat< /span>

 \;

S ofie Westerberg

N&a uml\;tverket hä\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd < o:p>

Tel: 010-103 63 61\ , 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \;  \; \;

< p class=MsoNormal> \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220621T121513Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR