Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 15 mars 2023
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 15 september 2022
Plats: High Court, Malmö
Program med anmälningslänk.

Vårmöte
Datum: 16 mars 2023
Plats: Digitalt

Nationell HFS-konferens

Från kunskap till handling för en god och jämlik hälsa

  • Om samskapande mellan den lärda och den levda kunskapen
  • Om tilltro till den egna förmågan och tillit till välfärdssystemen
  • Om levnadsvanornas roll i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. Se utförligt program här.

Datum: 14 september 2022
Plats: High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö
Målgrupp: konferensen vänder sig till dig som verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regioner, kommuner eller civilsamhället.
Anmälan: då det finns ett fåtal platser kvar håller vi anmälningslänken öppen tills konferensen är fullbokad. Välkommen med din anmälan via den här länken.

Inspirationsträffar

Brukarinflytande - är det viktigt?
Datum och tid: 4/10 kl. 09:00-12:00
Plats: digitalt via Zoom
Målgrupp: inspirationsträffen riktar sig primärt till dig som har ett övergripande uppdrag inom psykisk hälsa eller på annat sätt är engagerad i frågorna.
Program och information om anmälan.

Anhörigstöd - är det viktigt?
Datum och tid: 6/10 kl. 09:00-12:00
Plats: digitalt via Zoom
Målgrupp: inspirationsträffen riktar sig primärt till dig som har ett övergripande uppdrag inom psykisk hälsa eller på annat sätt är engagerad i frågorna.
Program och information om anmälan.

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.
Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme! 

Psykisk ohälsa och tobaksavvänjning - vad ska vi tänka på?
Datum och tid: 21/9 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: personer som arbetar med tobaksavvänjning och möter individer med psykisk ohälsa.  Under den här timmen tittar vi på strategier för att stödja till varaktigt tobaksfrihet.
Margareta Pantzar, leg. Psykolog och psykoterapeut medverkar och berättar om hur individer med psykisk ohälsa kan stöttas till att sluta med tobak. Hon är medförfattare till boken ”Stödja patienter att sluta röka och snusa” och har själv arbetat som tobaksavvänjare under många år i Region Uppsala.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Lärdomar från HFS-nätverkets och Mötesplats social hållbarhets nationella konferenser
Datum och tid: 29/9 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: personer som på strategisk nivå verkar för en mer jämlik hälsa samt övriga intresserade.
Den 14:e september anordnas HFS-nätverkets nationella konferens ”Från kunskap till handling för en god och jämlik hälsa” och 20-21 september anordnas Mötesplats social hållbarhets nationella konferens ”Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid”. Under den här digitimmen lyfter vi höjdpunkter från konferenserna och reflekterar över hur de hänger ihop och stärker varandra. Vad drar vi för lärdomar för det fortsatta arbetet?
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården
Datum och tid: 12/10 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: personer som på strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård samt övriga intresserade.
Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys medverkar och presenterar rapporten Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022. I rapporten presenteras en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Indikatorerna som används är valda för att mäta utvecklingen mot centrala mål inom svensk hälso- och sjukvård: goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet – områden som är viktiga att följa ur ett patientperspektiv.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Den förföriska tobaksindustrin och barnen
Datum och tid: 23/11 kl. 11:30-12:30
Målgrupp: personer som möter barn och unga inom vård, skola och fritid samt personer som arbetar med tobaksavvänjning och vill uppdatera sig inom området av nya produkter. 
Som bubbelgum och hallonsoda marknadsförs nya nikotinprodukter för de unga, gott, fräscht och utan hälsorisker. De studier som görs visar att det inte alls är ofarliga produkter, tvärtom. Marknaden vill jämföra rökning och snusning men det är en orättvis jämförelse då det finns få saker som är så hälsoskadliga som cigaretter. Hur kan vi hejda rekryteringen av nikotinister, särskilt bland unga? Hur hjälper vi unga till kunskap om produkterna så att de kan säga nej och stärka sina chanser till fysisk och psykisk hälsa? Medverkar för att diskutera detta gör Johanna Reuterving Smajic, Leg. Tandhygienist och Tobakssamordnare Folktandvårdens Folkhälsoklinik, Region Kalmar län samt styrelseledamot Tandvård mot Tobak/Yrkesföreningar mot Tobak, Rf Kontraktsmetoden.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Utveckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter
Datum och tid: 15/12 kl. 13:00–14:00
Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvården som är intresserad av att arbeta både inomhus och utomhus med patienter samt lokal- och funktionsplanerare som medverkar i utformningen av fysiska inne- och utemiljöer.
I nuläget erbjuds majoriteten av alla behandlingsinsatser vid sjukhus och vårdcentraler/hälsocentraler inomhus. Aktuell forskning lyfter fram utevistelsens betydelse för hälsa och välbefinnande, både för patienter och personal. För att skapa goda förutsättningar för att genomföra vissa insatser utomhus, som ett komplement till inomhus, behöver både verksamheten och utemiljöerna vid dessa byggnader utvecklas. Under den här digitimmen får du lära dig mer om hur utemiljön kan utvecklas och kring verksamhetsutveckling/implementering av behandlingsinsatser utomhus. Medverkar för att prata om detta gör Madeleine Liljegren, fysioterapeut, doktorand Göteborgs Universitet/Chalmers, Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, forskare, Statens Lantbruksuniversitet Alnarp, Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Helle Wijk, sjuksköterska, professor Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Chalmers.
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupperna berättar

Varmt välkomna till nedan träffar då representanter ifrån nätverkets temagrupper kort kommer att berätta om vad som är aktuellt i deras arbete och vid behov be om era inspel. Självklart finns det också möjlighet för er som lyssnar att ställa frågor. Syftet med temagrupperna berättar är att öka erfarenhetsutbytet mellan temagrupperna och övriga delar av nätverket.

För att delta ansluter du dig via länken som finns i respektive Outlookinbjudan nedan.

Temagrupper: Hälsofrämjande arbetsplats, Psykisk hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Datum och tid: 27/9 kl. 13:00-14:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Temagrupper: Hälsofrämjande vård och omsorg för äldre, Fysiska och psykosociala miljöer
Datum och tid: 19/10 kl. 10:00-11:00
Öppna Outlookinbjudan (acceptera för att den ska läggas till i din kalender)

Tips på externa arrangemang

Mötesplats social hållbarhet, nationell konferens: 
Människan, mötet och närmiljön - gemenskap i en föränderlig tid
Arrangör: SKR, Folkhälsomyndigheten, Örebro kommun och Region Örebro län
Datum: 20-21 september 2022
Plats: Örebro

Mer information och anmälningslänk finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)