Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 15 mars 2023
Plats: Digitalt

Strategidagar
Datum: 21 september 2023
Plats: Göteborg

Vårmöte
Datum: 16 mars 2023
Plats: Klara, Stockholm
Inbjudan och program

Konferenser 

Hälsoarbete för ett gott åldrande
Arrangörer: HFS-nätverkets temagrupp Hälsosamt åldrande tillsammans med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun.
Datum: 14-15 september 2023
Plats: Kristianstad
Mer information finns här

Nationell HFS-konferens
Arrangörer: HFS-nätverket tillsammans med Västra Götalandsregionen
Datum: 20 september 2023
Plats: Göteborg

Internationell HPH-konferens: Contributions of Health Promotion to well-being-oriented Healthcare
Arrangör: HPH-nätverket tillsammans med Österrikes HPH-nätverk.
Datum: 20-22 september 2023
Plats: Wien
Mer information finns här

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta anmäler du dig via länken vid respektive timme nedan eller i programmet. Direkt efter anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Spara den bekräftelsen, däri finns den länk som du sedan använder för att koppla upp dig till digitimmen. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här.

Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Cancerprevention med fokus matvanor och fysisk aktivitet - HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC) 
Datum: 9/2 kl. 14:00-15:00
Målgrupp: Processledare inom HFS samt medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården och friskvården som arbetar med sjukdomsprevention och/eller cancerrehabilitering.
Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att 30-50 procent av all cancer skulle kunna förebyggas. I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen. För att göra kodexen mot cancer mer känd genomförs den europeiska kampanjen PrEvCan, som initierats av European Oncology Nursing Society (EONS). Kampanjen pågår oktober 2022 till september 2023. Under januari 2023 kommer fysisk aktivitet att vara i fokus och under februari matvanor. Under denna digitimme kommer du att få ta del av arbetet med cancerprevention i olika regioner och exempel på aktiviteter och verktyg som används i preventionsarbetet inom områdena fysisk aktivitet och matvanor. Medverkar gör representanter från temagrupp Fysisk aktivitet, temagrupp Matvanor samt NAG prevention inom RCC.
Anmäl dig via denna länk.

Riktade hälsosamtal - evidens för deras effekt och betydelsen av samhällsintervention
Datum: 21/2 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: Alla som är intresserade av primärpreventiva insatser mot våra stora folksjukdomar, särskilt beslutsfattare samt verksamma i primärvården.
En expertgrupp har, på uppdrag av NPO levnadsvanor inom SKRs Kunskapsstyrning, genomfört en systematisk kunskapsgenomgång av hälsoeffekter av den svenska modellen för Riktade hälsosamtal. Under digitimmen redovisas resultaten från kunskapsgenomgången av två av gruppens medlemmar:

  • Resultat av kunskapsgenomgång avseende överlevnad och riskfaktorer.
    Margareta Kristenson, ordförande i expertgruppen, professor emerita/överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping.
  • Samhällsintervention – viktig, nödvändig, genomförbar?
    Lars Jerdén, medlem i expertgruppen, docent och specialist i allmänmedicin, Falun

Anmäl dig via denna länk. 

Jämlik munhälsa och tandvård på lika villkor - kan det åstadkommas genom samverkan?
Datum: 8/3 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: Personer som på strategisk nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård samt övriga intresserade.
En god och jämlik munhälsa och tandvård skapas bäst av tandvård, övrig vård och omsorg tillsammans. Genom att individen sätts i centrum och de organisatoriska mellanrummen fylls, kan en vård skapas som baseras på individens behov. Medverkar för att prata om detta gör Elisabeth Wärnberg Gerdin, Medicinalråd tandvård och munhälsa, Socialstyrelsen.
Anmäl dig via denna länk.

Hälsa inför, under och efter graviditet
Datum: 28/3 kl. 09:00-10:00
Målgrupp: Personal och chefer inom Familjecentraler, personer som på strategisk nivå arbetar med folkhälsa samt övriga intresserade.
Hälsokoordinatörerna Sandra Vikman och Therese Nygren presenterar projektet Hälsa, inför under och efter graviditet som bedrivs inom Mödrahälsovården i Region Kalmar län sedan januari 2020. Som en del utav projektet erbjuds samtalsstöd inför, under och efter graviditet till kvinna och partner. Stöd ges inom områdena fysisk aktivitet, kost, tobak och stress, för att förbättra hälsan hos målgruppen och eventuell familj. Under digitimmen får vi ta del av bakgrund till projektet, genomförande, ekonomisk analys samt resultat. 
Anmäl dig via denna länk.

Standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Datum: 17/4 kl. 13:00-14:00
Målgrupp: HFS processledare, strateger som på övergripande nivå verkar för en hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård i regionen samt medarbetare som på operativ nivå utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Dessa standards återspeglar policyområden, praxis och evidens för att stödja en bredare implementering av HFS vision. Vi får en genomgång av de fem områden som täcks in av standards och hur de kan utvärderas i en region. Förväntan är inte att en vårdorganisation enkelt kan leva upp till alla dessa standards. Förhoppningen är att de ska uppmuntra till en fokusering av organisationens strategi för att bättre hantera övergripande utmaningar inom hälso- och sjukvården samt skapa en hälsofrämjande kultur i organisationen. Diskussion i mindre grupper om hur standards kan stödja HFS-arbetet. Anmäl dig via denna länk.

Rehab östs arbete med patientreferensgrupper - ökad personcentrering genom delaktighet och involvering av patienter och närstående
Datum: 27/4 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som är intresserade av hur hälso- och sjukvården kan arbeta med patientmedverkan.
Hanna Hillestrand, Tf Verksamhetschef Rehab öst, Region Östergötland, medverkar och berättar om ett pilotprojekt som genomförts under 2022 för att testa en modell för patientreferensgrupp. Syftet med projektet är att i ett längre perspektiv driftsätta en klinikansluten patientreferensgrupp som en naturlig del i de ständiga förändrings- och utvecklingsarbetena. Genom projektet vill Rehab öst även bredda sitt synsätt med ett ökat patientperspektiv i de kliniknära frågorna.
Anmäl dig via denna länk.

HFS erbjudande och betydelse för medlemsregionerna
Datum: 11/5 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: HFS processledare.
Under 2022 påbörjade HFS-nätverket ett utvecklingsarbete för att tydliggöra HFS budskap och erbjudande till medlemsregionerna. Under denna digitimme kommer vi att ta del av resultatet och få utrymme för att diskutera hur vi kan kommunicera det i hemregionerna för att underlätta omställningen till en hälsoorientering.
Anmäl dig via denna länk. 

Vad är det som påverkar barns hälsotillstånd och utveckling av fetma?
Datum: 25/5 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: Personer som arbetar med barns hälsa och vill ta del av forskning på området.
Pontus Henriksson, universitetslektor och docent i näringsfysiologi, Linköpings Universitet, medverkar och berättar om aktuell och kommande forskning inom området nutrition, fysisk aktivitet, obesitas och hälsa hos barn.
Anmäl dig via denna länk.

Hur har din region organiserat arbetet med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård?
Datum: 8/6 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som inom regioner arbetar med folkhälsa och/eller hälso- och sjukvård på strategisk nivå.
Under den här digitimmen får ni ta del av en övergripande bild av hur Region Sörmland och Region Stockholm har organiserat sitt arbete med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hur påverkades uppdraget kring folkhälsa av regionbildningen, var i organisationen finns HFS processledare, vilka mötesplatser och samarbeten finns mellan olika delar i organisationen? Fokus under timmen kommer sedan vara på en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i smågrupper, vi pratar om utmaningar och framgångsfaktorer, hur olika regioner har löst frågan, vad ni upplever fungerar och var det fortfarande finns saker att lösa. Förbered dig gärna inför timmen genom att fundera på nedan frågeställningar:

  • Hur har ni organiserat arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt folkhälsa i din region?
  • Vad har ni för mötesplatser, samverkansytor för att sammanföra personer som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling?
  • Utmaningar och framgångsfaktorer?

Anmäl dig via denna länk.

Tips på externa arrangemang

LUFT
Arrangör: Nätverk för TobaksPrevention i landets regioner (TPLR)
Datum: 7-8 september 2023
Plats: Linköping
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)