Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kalendarium

Nätverksmöten

Årsmöte
Datum: 13 mars 2024
Plats: Digitalt
Anmälan

Strategidagar
Datum: 18-19 september 2024
Plats: Stockholm

Vårmöte
Datum: 14 mars 2024
Plats: Klara konferens, Stockholm
Program och anmälan

Processledarmöte
Datum: 
Plats: 

Konferenser

Internationella HPH-konferensen
Datum: 6-8 november 2024
Plats: Hiroshima, Japan
Mer information finns här.

Digitimmar

Varmt välkommen till HFS-nätverkets digitimmar. För att delta anmäler du dig via länken vid respektive timme nedan eller i programmet. Direkt efter anmälan får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Spara den bekräftelsen, däri finns den länk som du sedan använder för att koppla upp dig till digitimmen. Dokumentation från tidigare digitimmar finns här. Kontakta gärna HFS sekretariat om du har tips på vad du vill höra eller berätta om vid en digitimme!

Att planera för rörelseglädje
Datum: 5/3 kl. 11:00-12:00
Målgrupp: Personer som på strategisk nivå verkar för att öka befolkningens fysiska aktivitet samt övriga intresserade.
I decennier har vi haft kunskap om effekterna av fysisk aktivitet. Liksom att våra livsmiljöer spelar en stor roll för hur mycket, och på vilket sätt, vi rör på oss. Trots detta ökar den stillasittande livsstilen. I projektet FASiS (Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland) har Region Sörmland tillsammans med länets nio kommuner undersökt vad styrande dokument säger om fysisk aktivitet och utforskat vilka verktyg som finns för att främja fysisk aktivitet. De har även lagt mycket tid på att utforska begreppet rörelseförståelse (physical literacy) och sett att en perspektivförskjutning kan vara till stor hjälp för att få fler att hitta glädjen i rörelse. Johannes Hedlund, strateg på Region Sörmland och projektledare för FASiS, berättar mer om projektets upplägg och resultat samt om perspektivförskjutningen mot rörelseförståelse.
Anmäl dig via denna länk.

Patientmedverkan inom styrning och ledning av hälso- och sjukvården 
Datum: 8/4 kl. 14:00-15:00
Målgrupp: Personer som vill få ökad kunskap om patientmedverkan på systemnivå.
Hur är patient-, brukar- och närståendemedverkan som en del av styrningen och ledningen av regionernas hälso- och sjukvård organiserad? Vilka deltar och vem representerar de? Och hur ser målbilderna och erfarenheterna ut? Det finns en stor kunskapslucka kring förväntningar på vad patientmedverkan konkret ska bidra till, vilken grad av patientinflytande som efterfrågas samt om bilden är samstämmig mellan olika intressenter eller inte. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt erfarenheter av patientmedverkan på systemnivå hos både patient-, brukar- och närståendeföreträdare samt region- och verksamhetsföreträdare. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur regionerna på ett systematiskt sätt kan arbeta med erfarenhetsbaserad kunskap  i styrningen, ledningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Sara Blume, analytiker på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys deltar och berättar om resultaten från projektet.
Anmäl dig via denna länk.

Satsa på friskfaktorer - för en frisk och attraktiv arbetsplats
Datum: 16/5 kl. 10:00-11:00
Målgrupp: Personer som vill få kunskap om och arbeta för en mer hälsofrämjande arbetsplats.
Forskning visar att arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen är det lättare att nå verksamhetens mål. Charlotte Jonzon, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv delar med sig av praktiska erfarenheter och berättar hur de arbetar med att stärka friskfaktorer i praktiken. Under föreläsningen får du 

  • kunskap om de åtta friskfaktorerna och hur de bidrar till att en arbetsplats blir frisk och attraktiv på sikt
  • insikt om hur vi bättre klarar av utmaningar när vi integrerar ett främjande arbetssätt
  • kännedom om vad olika roller och funktioner behöver göra för att stärka friskfaktorerna

Anmäl dig via denna länk.

Vad är nyttan med patientrapporterade mått inom hälso- och sjukvården? 
Datum: 3/6 kl. 14:00-15:00
Målgrupp: Personer som vill använda patientrapporterade mått inom hälso- och sjukvården.
Evalill Nilsson, docent i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö medverkar och berättar vad patientrapporterade mått är och varför vi ska använda dem. Vi får ta del av ett regionalt exempel och information om SKRs nya nationella tjänst för datainsamling av patientrapporterade mått (NAFS).
Anmäl dig via denna länk.

Tips på externa arrangemang

Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö
Arrangör: Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers
Datum: 28 februari 2024
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

Webbinarium cancerprevention – Goda exempel sunda solvanor
Arrangör: RCC
Datum: 9 april 2024
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

Har vi råd att låta bli? Ett samtal om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor
Arrangör: Socialstyrelsen
Datum: 11 april 2024
Plats: Digitalt
Mer information finns här.

Växa hållbart i Malmö
Arrangör: Mötesplats social hållbarhet
Datum: 16 april 2024
Plats: Malmö och delvis digitalt.
Mer information finns här.

Internationell konferens om social förskrivning
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Datum: 7-8 oktober 2024
Plats: Högsby
Mer information finns här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)