Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Om HFS-nätverket

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket består av Sveriges regioner och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av WHO 1993.

Nätverkets vision

En hälsoorienterad hälso- och sjukvård för en god och jämlik hälsa.

Nätverkets verksamhetsidé

Vi ska driva utveckling för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

Olika perspektiv skapar en helhet

Nätverket arbetar genom att sprida kunskap, ge inspiration och påverka andra aktörer och verkar inom fyra perspektiv som beskrivs nedan:

Styr- och ledningsperspektivet
Genom en helhetssyn på hälso- och sjukvårdens uppdrag och fokus på dess resultat, utvecklar vi en hälso- och sjukvård där resurserna används effektivt utifrån målet en god och jämlik hälsa.

Patientperspektivet
Nätverkets vision innebär att alla patienter ska få en god och jämlik hälso- och sjukvård med respekt för olikheter i behov, värderingar och kultur. Det sker dels genom att skapa förutsättningar för hälsofrämjande möten där patienten stärks i tillit till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa och livskvalitet dels genom att stärka integreringen av sjukdomsförebyggande insatser och levnadsvaneåtgärder i ordinarie verksamhet.

Befolkningsperspektivet
Nätverket verkar för att förstärka hälso-och sjukvårdens insatser för att bidra till en god och jämlik hälsa genom förebyggande insatser på befolkningsnivå.

Medarbetarperspektivet
Nätverket verkar för att hälso- och sjukvården ska vara en förebild för en god arbetsmiljö. Detta arbete är nära kopplat till övriga perspektiv eftersom skapande av förutsättningar för till exempel personcentrerade möten, även mellan medarbetare, leder till en förbättrad arbetsmiljö.

Fokus på hälsa skapar en bättre vård

En hälsoorienterad verksamhet styr mot hälsoresultat och tydliggör hälso- och sjukvårdens uppdrag; att utöver evidensbaserad medicinsk behandling av sjukdom också utveckla insatser för att förebygga sjukdom och stärka patienternas självupplevda hälsa. Det innebär att "riva sjukhusets väggar", att hälso- och sjukvården aktivt deltar i folkhälsoarbetet ute i samhället.

HFS kan beskrivas som en idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet innebär således ett dokumenterat beslut hos sjukhusets/vårdorganisationens ledning att verka i denna riktning.

Som medlem i HFS får regionen en unik insikt i utvecklingen i Sverige och andra länder. WHO menar att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoorienterad och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde.

Ett bildspel om HFS-nätverket

Klicka på nedan bild för att ta del av en presentation om HFS-nätverket.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)