Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kommande evenemang

  • 28/3, digitimme: Hälsa inför, under och efter graviditet.
  • 17/4, digitimme: Standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mer information finns här.

Nyheter

2023-03-27

Tips: webbinarium om nikotinprodukter

Den 31 maj arrangerar Länsstyrelserna ett webbinarium om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga. Webbinariet kommer att fokusera på de nya nikotinprodukterna, deras hälsorisker, hur användningen ser ut och hur vi kan arbeta för att förebygga användning.

Mer information och anmälan finns att ta del av här.

2023-03-23

Nationellt forskarmöte - riktade hälsosamtal

I oktober bjuder HFS-nätverkets temagrupp riktade hälsosamtal in till ett nationellt forskarmöte för regioner som forskar, vill forska eller som har intresse av forskning kring metoden och effekterna av riktade hälsosamtal. Vid det här tillfället får du ta del av inspiration från fyra regioner samt diskutera fortsatt samverkan kring forskning.

Datum: onsdagen den 4 oktober kl. 13:00-15:30
Plats: digitalt via Zoom

Mer information och anmälan.

2023-03-09

Inställd digitimme: Rehab östs arbete med patientreferensgrupper

Digitimmen Rehab östs arbete med patientreferensgrupper - ökad personcentrering genom delaktighet och involvering av patienter och närstående som skulle ägt rum 27/4 är tyvärr inställd. Den kommer istället att arrangeras under hösten, välkommen då!

2023-02-23

Uppdaterat verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyget för utvärdering av regionernas arbete med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är primärt tänkt att användas som ett självskattningsverktyg. Genom att systematiskt gå igenom de standards som finns inom fem områden kan varje medlemsorganisation ta fram en profil som speglar hur långt verksamheten kommit i sitt arbete. 

Verktyget uppdateras kontinuerligt och nu finns en ny version att ta del av på den här sidan. Testa gärna!

2023-02-15

Nytt policydokument från SFAM "Allmänmedicinens roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete"

SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) utarbetar policydokument inom ämnesområden som är aktuella för allmänmedicin. Nu har SFAMs levnadsvaneråd uppdaterat policydokumentet "Allmänmedicinens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete” och lagt ett särskilt fokus på allmänläkarens roll.

Några exempel från dokumentet:

  • Hälso- och sjukvården, primärvården och särskilt allmänläkaren har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, i kontakten med patienter, och i samarbetet med andra inom hälso- och sjukvården och andra delar av samhället.
  • Vården ska bedrivas personcentrerat med hänsyn till bland annat patientens biologiska och sociala förutsättningar, ärftlighet, levnadsberättelse och levnadsvanor. I behandlingen kan stöd för förändring av levnadsvanor ingå.

Hela dokumentet finns på SFAMs webbsida.

2023-02-09

SAVE-THE-DATE Nationell HFS-konferens

Den 20 september 2023 bjuder HFS-nätverket ihop med Västra Götalandsregionen in till en nationell konferens i Göteborg. Temat för konferensen är Hur bidrar hälso- och sjukvård till jämlik hälsa? Anmälan öppnar i mars, men boka redan nu in datumet i din kalender!

Mer information finns här.

2023-02-06

Nu har anmälan till LUFT 2023 öppnat

Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende är temat på 2023 års LUFT-konferens - Sveriges största förebyggandekonferens inom nikotin- och tobaksområdet. Konferensen äger rum i Linköping 7-8 september 2023 och arrangeras av TPLR, ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete. Konferensen är ett tillfälle för kompetenshöjande, inspiration och att få lära av den senaste forskningen.

Läs mer här om program, anmälan och hur du gör om du vill anmäla din forskning/projekt till posterpresentation.

2022-12-22

Tala om tänder - ny rapport om patienters erfarenheter och behov

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MYVA) har släppt en ny rapport, Tala om tänder, Patienters erfarenheter och behov av information om tandvården.

MYVA har undersökt patienters erfarenheter och behov av information om tandvården. Undersökningen visar att de flesta är förhållandevis nöjda med sin tandvård och har förtroende för tandvårdspersonalen, men att många efterfrågar bättre information om kostnader och behandlingsalternativ. 

Slutsatser i korthet:

  • Patienter har ofta dålig kännedom om tandvårdssystemet och om vilka stöd som finns.
  • Mindre än hälften av patienterna upplevde att de fick tillräcklig information om vad behandlingen skulle kosta innan den påbörjades. Många uppger också att de inte fått tillräcklig informationen om eventuella behandlingsalternativ.
  • Det är relativt få patienter som själva söker efter information och av de som gör det upplever många att informationen är svår att hitta och förstå.
  • Personer som ofta får träffa samma tandläkare upplever i högre utsträckning än andra att de får tillräckligt med information och att de är delaktiga i sin vård.
  • Tandvården utgör en viktig del av människors hälsa och behöver fortsätta att följas med patienternas perspektiv i fokus.

Ta del av mer information kring slutsatserna och rapporten i sin helhet här.

2022-12-15

Vårens digitimmar

Nu finns vårens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat cancerprevention, riktade hälsosamtal, jämlik munhälsa och tandvård på lika villkor, standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och en hel del annat.

Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

Varmt välkomna!

2022-11-11

Save the date - konferens hälsosamt åldrande

HFS-nätverkets temagrupp Hälsosamt åldrande kommer tillsammans med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun arrangera en konferens med fokus på hälsosamt åldrande. 

Konferensen kommer att genomföras torsdag 14 september - fredag 15 september 2023, lunch till lunch, i Kristianstad. Ett preliminärt program kommer att tillgängliggöras och spridas innan årsskiftet.

Notera redan nu datumet i din kalender!

2022-11-02

Workshop: Vad är egentligen primärvårdens uppdrag? - Så här kan vi stödja det befolkningsinriktade arbetet

De nya skrivningarna i hälso- och sjukvårdslagen pekar på att primärvården ska tillhandahålla befolkningsinriktade insatser. Hur kan primärvården ta sig an förebyggande insatser även för befolkningen och varför är det viktigt?

Under 2021 och 2022 har fem regioner tillsammans med företrädare för HFS-nätverket samt SKR:s arbete med Nära vård och Strategi för hälsa haft ett erfarenhetsutbyte. Utifrån dessa erfarenheter bjuder vi nu in till en workshop för att tillsammans med fler regioner hitta vägar framåt. 

Datum: 8 februari 2023 kl. 10:00-15:00
Plats: SKR, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Stora Hörsalen plan 12
Målgrupp:   
- Tjänstepersoner med ansvar för ledning, styrning och utveckling av primärvården i regionerna. 
- Verksamhets- eller utvecklingsansvariga i regionernas primärvård. 
Vi ser gärna att ni kommer flera från respektive region för att kunna verka vidare i den egna regionen. 
Anmälan: via den här länken

Varmt välkomna!
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård
Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa
Ralph Harlid, nationell koordinator HFS-nätverket

2022-11-01

Ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat en ny delrapport i uppdraget att utvärdera omställningen till en god och nära vård: Kontinuitet och fast läkarkontakt. Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2022.

Myndigheten har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen till en god och nära vård. I den här delrapporten kartläggs uppfyllelsen av de fyra mål om fast läkarkontakt och kontinuitet som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner formulerat i överenskommelserna om en god och nära vård 2021 och 2022.

2022-10-28

Tips om webbinarium: Vad är smittfri hiv?

Fler och fler som lever med hiv blir nu äldre, och de kommer att söka vård hos dig. Vet du det du behöver veta om hiv idag?

Dagens hivmediciner är så effektiva att hiv gått från dödsdom till kronisk sjukdom. Personer som lever med hiv skaffar barn, har relationer och åldras som alla andra. Det innebär också att de kan behöva besöka hälso- och sjukvården som alla andra. Gamla föreställningar och okunskap lever dock kvar.

Inför Internationella aidsdagen bjuder Smittskyddsenheten i Region Sörmland tillsammans med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige och Posithiva Gruppen in anställda inom hälso- och sjukvården in till webbinarium vid två tillfällen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv hos personal inom hälso- och sjukvården samt bana väg för ett gott omhändertagande och bemötande av personer som lever med hiv. Webbinariet är kostnadsfritt och ges vid två tillfällen i november.

Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare samt andra berörda inom regional och kommunal hälso- och sjukvård

Webbinariumtillfällen:
23 november kl. 09.00-12.00
29 november kl. 13.00-16.00

Mer information och anmälan.

2022-09-29

Tack för ert deltagande vid den nationella HFS-konferensen!

Tack för en konferens med många intressanta föredrag och givande diskussioner, vi hoppas att du fick med dig mycket inspiration och kunskap hem!

Nu finns bildspel från dagen och en film med Sir Michael Marmots föreläsning att ta del av under Dokumentation.

2022-09-20

Nytt datum för Temagrupperna berättar

Temagrupperna berättar med Hälsofrämjande arbetsplats, Psykisk hälsa och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har flyttats. Det tidigare annonserade datumet (27/9) är struket och ersatt med 22/11 kl. 10-11. 

Möteslänk för det här tillfället och andra evenemang finns i kalendern.

Vi hälsar alla intresserade välkomna!

2022-09-12

Save the date - LUFT

Den 7-8 september 2023 anordnas LUFT-konferensen i Linköping. 
LUFT är Sveriges största förebyggandekonferens inom nikotin- och tobaksområdet. Ett tillfälle att inspireras och lära av den senaste forskningen och av varandra.

Mer information finns här.

2022-08-24

Sökes: projektledare

I verksamhetsplan 2022 har HFS-nätverket målet ”kunskap om hur befolkningens och individers hälsa kan användas systematiskt i regionernas planering, genomförande och uppföljning för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.

För att stödja regionerna i hur de kan omsätta kunskap om befolkningens hälsa i sin planering, genomförande av aktiviteter och uppföljning söker HFS-nätverket en projektledare på 50 %.

Mer information finns här.

2022-08-16

HPH-webbinarium

HPH-nätverkets task force HPH & Environment arrangerar ett webbinarium med titeln Towards a sustainable and health promoting health care system. Webinariet kommer handla om HPH-standard 5.3 (Insatser för minskad miljöpåverkan) och genom praktiska erfarenheter visa på hur vi kan minska miljöpåverkan från hälso- och sjukvårdssektorn.

Mer information och anmälningslänk finns här.

2022-06-27

Höstens digitimmar

Nu finns höstens digitimmar presenterade. Vi kommer få lyssna till och diskutera kring bland annat psykisk ohälsa och tobaksavvänjning, nationell uppföljning av hälso- och sjukvården och utveckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Teman, datum och möteslänkar finns i kalendariet.

2022-06-21

Inspirationsträffar brukarinflytande och anhörigstöd

I oktober bjuder HFS-nätverkets temagrupp Psykisk hälsa in till två inspirationsträffar om brukarinflytande respektive anhörigstöd. Under dessa förmiddagar kan ni ta del av föreläsningar med goda exempel på utvecklingsarbeten för förbättrat brukarinflytande och anhörigstöd, med syfte att sprida kunskap, inspirera, stärka och motivera. Inspirationsträffarna kan med fördel följas upp med lokala samtal i respektive region.

Varmt välkomna!

2022-04-14

FaR i Sverige

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport, FaR i Sverige, som beskriver det regionala arbetet med FaR-metoden avseende bland annat styrning, ledning, utbildning, kunskapsstöd och uppföljning. Rapporten är en del av EU-projektet, A European physical activity on prescription model, EUPAP, som Folkhälsomyndigheten koordinerar. Målgrupper är personal och beslutsfattare inom vård och omsorg.

Ta del av rapporten här.

Läs mer om FaR, EUPAP och fysisk aktivitet på Folkhälsomyndighetens websidor.

2022-04-07

Ordföranden i temagrupp matvanor utsedd till årets dietist

Vid Dietisternas Riksförbunds årsmöte den 24 mars delades pris till årets dietist ut. I år gick priset till Christin Anderhov Eriksson, ordföranden i HFS temagrupp matvanor. I nomineringen till priset står bland annat:

“Christin är värdefull för sitt brinnande engagemang och förmåga att främja goda hållbara matvanor på evidensbaserad grund genom att inkludera alla berörda, och med ett tålmodigt förhållningssätt hitta vägar till samverkan lokalt, nationellt, tvärprofessionellt samt med berörda myndigheter och organisationer. Christins insats har gjort, och gör skillnad framåt, såväl för kollegor, patienter och anhöriga som för andra yrkesgrupper och för folkhälsan i stort”.

Varmt grattis säger vi till Christin och tackar samtidigt för det fina arbetet i temagruppen.

Hela pressmeddelandet från Dietisternas Riksförbund finns att läsa här.

2022-03-30

Det internationella HPH-nätverket står i solidaritet med Ukraina

Det internationella HPH-nätverket har gjort ett uttalande om kriget i Ukraina:

"We urge the international community to provide support to counteract the tragic repercussions of war and threat to the environmental and social determinants of health that are being destroyed."

Det fullständiga uttalandet finns att läsa här.

2022-03-21

Fördjupande webbinarium om vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor och nationell arbetsgrupp (NAG) bjuder in till fyra fördjupande webbinarier om nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Mer information om detta och tips på andra externa arrangemang hittar du i kalendariet.

2022-03-16

Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt

Nu finns ett informationsmaterial med enkla tips och råd till föräldrar eller andra vuxna som tar hand om barn efter flykt. Materialet är evidensbaserat och framtaget i ett internationellt samarbete, det finns översatt både till ryska och ukrainska. 

Materialet är fritt att använda, sprid det gärna i dina nätverk till de som kan tänkas möta barn och föräldrar på flykt undan kriget.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)