Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande möten

Introduktion och översikt över tema 1-4

Hälsofrämjande förhållningssätt innebär att stödja och stärka individens förmåga att ha kontroll över sin egen hälsa och förbättra den. Det "goda mötet" är centralt, det vill säga hur man genom sitt förhållningssätt kan stärka individens tillit till sin egen förmåga.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att

  • stärka patientens tilltro till att kunna förebygga och/eller hantera skada/sjukdom genom att tydliggöra de resurser som finns (inre och yttre) (friskfaktorer - salutogent perspektiv)
  • patienten uppmuntras att vara delaktig och ta ansvar för den egna hälsan
  • den tid som finns till förfogande används på bästa sätt
  • medarbetare uppmuntras till delaktighet och att ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön

Läromaterialet

Materialet vill inspirera dig till nyfikenhet och lärande. Avsikten är att genom diskussioner och reflektioner väcka eftertanke och ge uppslag till utveckling. En utveckling som omfattar ditt och din enhets bemötande av patienter, närstående och medarbetare. Förhoppningen är att materialet bidrar till att möten i vården blir ännu bättre – oavsett patientgrupp, profession eller verksamhetsområde.

Temaavsnitten i läromaterialet är fristående och varje arbetgrupp kan själva arbeta med dem i den ordning som de önskar. Om gruppen inte är bekant med hälsofrämjande som begrepp kan det dock vara bra att starta med tema 1.

Läromaterialets avsnitt är fristående och kompletterar varandra. Illustration: Carolina Hawranek

Tema 1: Vad är ett hälsofrämjande möte?

Innehåll: Fyra korta filmer (se fliken filmbank) som ger underlag för reflektion kring möten mellan professionella, närstående och patienter samt mellan kollegor. Välj ut de filmer som ni vill se genom att läsa presentationerna av filmernas innehåll. Filmerna 1 och 2 ska ses ihop och rekommendationen är att de ses som en start på temat. Därefter kan man lämpligen se ytterligare en till två filmer vid ett och samma tillfälle.

Beräknad tidsåtgång: Cirka 3 timmar beräknas för att se och diskutera filmer enligt rekommendationen ovan.

Tema 2: Kunskapsöversikt

Innehåll: Presentation av aktuell forskning om mötets betydelse för att främja hälsa.

Beräknad tidsåtgång: Cirka 30 minuter för att läsa igenom materialet enskilt. För den som vill läsa referenserna för fördjupningar krävs ytterligare tid. För diskussion i arbetsgruppen beräknas 1½ timme.

Tema 3: Koppling till dagligt arbete

Innehåll: Underlag för att stimulera till egna reflektioner samt gemensamma diskussioner kring mötets betydelse i det dagliga arbetet på er arbetsplats.

Här kan ni gärna använda er av någon av filmerna från tema 1 för att hitta ingångar till diskussionerna.

Beräknad tidsåtgång: 2 timmar för att se en film och för diskussion i arbetsgruppen.

Tema 4: Förbättringsarbete

Innehåll: Underlag för att stimulera till egna reflektioner och gemensamma diskussioner kring förbättringsarbeten på er arbetsplats. Diskussionerna handlar om hur befintliga arbetssätt och rutiner kopplat till hälsofrämjande möten kan förbättras. En film ger underlag för diskussion.

Beräknad tidsåtgång: 3 timmar för att se filmen gemensamt och därefter diskutera och föreslå förbättringsarbeten i arbetsgruppen.

Hur du kan använda materialet

Det finns ingen inbördes ordning mellan de teman som ingår i materialet. En rekommendation är dock att starta med Tema 1 - Hälsofrämjande möten.

Grundtanken är att avhandla ett tema per tillfälle, men ni kan också välja att gå igenom flera teman vid ett och samma tillfälle. Här kan du läsa om hur andra har gjort.

Praktiska råd

Ni behöver internet, dator, projektor, högtalare och vid behov grupprum.

Arbetet kan läggas upp på det sätt som passar dig och din arbetsplats bäst. Utvärderingar visar att tvärprofessionella arbetsgrupper uppskattas av deltagarna.

Varje arbetsgrupp kan förslagsvis bestå av sex till åtta medarbetare. För att underlätta grupprocessen och för att få en kontinuitet i arbetet kan det vara positivt att behålla samma gruppindelning vid alla tillfällen.

Under varje tema i läromaterialet finns mer utförliga beskrivningar av innehåll och genomförande.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)