Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Uppföljning av hälsoinriktat arbete

Det hälsoinriktade arbetet följs upp på två sätt inom HFS-nätverket. Styrning- och ledningsperspektivet följs upp genom en årlig indikatorenkät. Patient, - befolknings och medarbetarperspektiven kan följas upp med hjälp av nationella indikatorer varav många finns samlade i Vården i siffror (VIS).

Indikatorenkäten med fokus på ledning- och styrningsperspektivet

Syftet är att följa upp HFS-medlemmarnas hälsoinriktade arbete och jämföra resultat över tid. Resultatet kan utgöra underlag för regionens vidare utvecklings- och förbättringsarbete, samt för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan HFS-medlemmarna. Nätverket är en del av ett internationellt nätverk (HPH) och uppföljningen sker i enlighet med medlemskapets ”Letter of intent”. Enkäten har fokus på ledning och styrning då det har stor betydelse för vidmakthållande och vidareutveckling av organisationernas hälsoinriktning. Resultaten från de senaste årens mätningar finns här.

Slutsatser

  • Resultatet i senaste indikatorenkäten avslöjar att flera regioner behöver göra en GAP-analys och upprätta en handlingsplan för en hälsofrämjande organisation. 
  • Den röda tråden behövs i uppdragen på alla nivåer, från regionledning till enhet.
  • Fördel att synkronisera mål och mått som är möjliga att följa i VIS.
  • Fokusera på kända framgångsfaktorer, se SKRs rekommendation i rapporten Ohälsosamma levnadsvanor, framgångsfaktorer för prevention och behandling från 2018:

Långsiktigt strategiskt arbete - Levnadsvanearbetet prioriteras i olika styrdokument
Aktivt ägarskap - Hälso- och sjukvårdsledning anger tydliga mål, följer upp arbetet.
Legitimitet - Kända vårdprogram och riktlinjer i verksamheterna.
Strukturella förutsättningar - Struktur som stödjer samverkan mellan vårdnivåer och olika professioner.
Dokumentation och uppföljning - En öppen redovisning av alla vårdenheters resultat.
Interprofessionell samverkan - Kontinuerlig samverkan mellan olika professioner på vårdenheten.
Patientmedverkan - Patientens mål, behov och förutsättningar bör alltid stå i fokus.

Nationella indikatorer med fokus på patient, - befolknings och medarbetarperspektivet

Under hösten 2018 startade ett pilotprojekt för att i några regioner testa ett indikatorpaket som godkändes vid årsmötet samma år. Kontakt togs med Vården i siffror hos SKR som därefter skapade en områdesrapport med många av dessa indikatorer. Se vidare i underlagsrapporten som presenterades vid nätverkets årsmöte 2018.

De tre regioner som har medverkat i pilotprojektet är Jämtland/Härjedalen, Blekinge och Västerbotten. Se rapporter på den här sidan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)