Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Temagruppen arbetar för att:

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring alkohol inom samtliga fyra perspektiv (styrning- och ledningsperspektivet, medarbetarperspektivet, patientperspektivet samt befolkningsperspektivet).
  • Genom omvärldsbevakning samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet rörande alkohol. 
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller alkoholens effekter fysiskt, psykiskt och socialt. 
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om alkohol blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppens fokusområden

Under året kommer temagrupp alkoholprevention att fokusera på nedan områden:

  • Alkoholfri operation i samarbete med temagrupp Tobaksprevention.  
  • Alkohol och äldre, temagruppen kommer göra en sammanställning av material till vård- och omsorgspersonal.
  • Regionernas arbete med att implementera det nationella vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor.
  • Ta fram underlag till ett patientmaterial gällande rådgivande samtal för kontrollerat drickande. 

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Elisabeth Risberg
Telefon: 070-517 98 56
E-post: elisabeth.risberg@skane.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)