Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Temagruppen arbetar för att:

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring alkohol inom samtliga fyra perspektiv (styrning- och ledningsperspektivet, medarbetarperspektivet, patientperspektivet samt befolkningsperspektivet).
  • Genom omvärldsbevakning samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet rörande alkohol. 
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller alkoholens effekter fysiskt, psykiskt och socialt. 
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om alkohol blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppens fokusområden 2022

Under året kommer temagrupp alkoholprevention att fokusera på nedan områden:

  • Göra en sammanställning av de broschyrer som finns ute i regionerna kring alkohol, rådgivande samtal och inför operation. Sammanställningen kommer att publiceras på HFS-webben.
  • Alkoholfri operation genom att dela erfarenheter samt uppdatera informationen på HFS-webben.
  • Hur vi når ut med budskap kring alkohol till medarbetare.
  • Alkohol och äldre, en digitimme kommer arrangeras i ämnet.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Elisabeth Risberg
Telefon: 070-517 98 56
E-post: elisabeth.risberg@skane.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)