Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Begrepp och definitioner

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som innefattar dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa (se figur nedan). 

Psykiskt välbefinnande handlar om att känna tillfredsställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att kunna känna njutning, lust och lycka. Det är en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets olika svårigheter.  

Psykisk ohälsa delas in i psykiska besvär och psykiatriska tillstånd, beroende på om ohälsan uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos eller ej. 

Psykiska besvär är vanligt förekommande i befolkningen och något vi alla kan drabbas av. Ofta handlar det om normala reaktioner på påfrestningar i livet. Psykiska besvär kan röra sig om koncentrationssvårigheter, oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Psykiska besvär är psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos.

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa där kraven för psykiatrisk diagnos är uppfyllda. Psykiatriska tillstånd kan i sin tur delas in i psykiska sjukdomar och syndrom, såsom olika ångestsyndrom eller schizofreni respektive utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), såsom ADHD eller autism.  

Psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa är alltså olika dimensioner och en person med ett psykiatriskt tillstånd kan således uppleva psykiskt välbefinnande, på samma sätt som en person utan psykisk ohälsa kan uppleva lågt psykiskt välbefinnande. Det går också att röra sig längs med skalan, exempelvis kan en person med psykiska besvär i vissa fall utveckla ett psykiatriskt tillstånd.   

Referens: Begrepp inom området psykisk hälsa, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR (2020). 

WHO’s definition av psykisk hälsa är att det är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.  

Referens: Mental health: strengthening our response, WHO

Referens: Folkhälsomyndigheten

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)