Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nationell strategi

Det övergripande målet i den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra delmål som tar avstamp i den internationella definitionen av SRHR. Delmålen är långsiktiga, av visionär karaktär och ömsesidigt beroende av varandra. 

Sexualitet och sexuell hälsa
Alla har frihet att avgöra om, när och hur de vill vara sexuellt aktiva, välja sina sexualpartner i jämlikhet och samtycke, ha njutbara sexuella upplevelser, utan risk för sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. 

Reproduktion och reproduktiv hälsa
Alla har rätt till en god reproduktiv hälsa och kan välja om, när, hur många och på vilket sätt de önskar få barn samt har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort. 

Egenmakt, integritet och identitet med koppling till hälsa
Alla respekteras och stärks i sin egenmakt, i sin kroppsliga integritet och i sitt privatliv samt i sin sexuella identitet och könsidentitet, utan begränsningar och stigmatisering. Alla har rätt till frihet från diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, samt våld eller förtryck. 

Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa
Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation eller leva tillsammans med i jämlikhet. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med vem äktenskap ingås eller upplöses.

Här finns mer information om strategin.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)