Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

AFA-försäkringar

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. En viktig del av verksamheten är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet.
Forskning som möter viktiga samhällsutmaningar.

Forte.se

Institutet för stressmedicin (ISM)

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. De bedriver forskning, utvecklingsarbete och förmedlar kunskap och erfarenhet om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Ringla

Ringla bidrar till en bättre hälsa i Sverige. De utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring, men även att själv vara med och sprida goda exempel. De bidrar också till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och närstående, till vårdprofessionella, näringsliv och regering.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pausgympa:

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna samt arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner och Sobona.

Med Stressdialogen får ni stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKRs uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

SKR.se - Friskfaktorer

Om uppdrag Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Region Västerbotten

Hälsofrämjande arbetsplatser

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)