Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

AFA-försäkringar

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. En viktig del av verksamheten är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.

Från risk till frisk- om friskfaktorer i kommuner och landsting

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Arbetsmiljöverkets hemsida

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer - kunskapsöversikt

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om systematiskt arbetsmiljöarbete i Sverige del 1

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om systematiskt arbetsmiljöarbete i Sverige del 2

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet.

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

Institutet för stressmedicin (ISM)

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. De bedriver forskning, utvecklingsarbete och förmedlar kunskap och erfarenhet om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Hälsa på arbetsplatsen

IVL Svenska miljöinstitutet

IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedriver de FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.

Forskningsrapport om användning av företagshälsovård i kommuner och landsting, inklusive en hel del exempel på hur man resonerat i olika verksamheter för att få bättre stöd i det förebyggande arbetet.

Karolinska institutet

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen - En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015

Hälsoekonomiskt analysverktyg

Ringla

Ringla bidrar till en bättre hälsa i Sverige. De utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring, men även att själv vara med och sprida goda exempel. De bidrar också till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och närstående, till vårdprofessionella, näringsliv och regering.

Filmer från arbetsmiljölyftet - en satsning inom Stockholms läns landsting för att förbättra arbetsmiljön

Ett gott exempel från arbetsmiljölyftet på Danderyds sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pausgympa:

Kreativt avbrott

Kreativt avbrott II - Ständiga förbättringar

Kreativt avbrott III - Processen

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna samt arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner och Sobona.

Suntarbetslivs hemsida

Med Stressdialogen får ni stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen.

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landstings uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper

Jobbet och arbetsmiljön - Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

Uppdrag Psykisk hälsa - metodstöd för chefer och medarbetare

Uppdrag Psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting för 2017.

Filmerna och arbetsmaterialet. Vägen till väggen för chefer och medarbetare kan användas för att skapa samtal på arbetsplatser kring hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förebygga sjukskrivning. 

Region Västerbotten

Hälsofrämjande arbetsplatser

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)