Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en personcentrerad
behandlingsmetod som används i svensk hälso- och sjukvård. Fysisk aktivitet kan vara första behandling eller ett komplement till läkemedel eller specifik rehabilitering. Vid ett individuellt rådgivande samtal formuleras en anpassad skriftlig ordination på fysik aktivitet i dialog med personen. Hänsyn tas till personens hälso-och funktionsstatus, tidigare erfarenhet och intresse av fysisk aktivitet samt målsättning med behandlingen. På receptet anges vilken/vilka aktiviteter som rekommenderas, hur ofta, hur länge och med vilken intensitet de ska genomföras. Uppföljning planeras utifrån individuellt behov. Som metodstöd används FYSS- fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Sjukvården samarbetar lokalt med förenings -och friskvårdsaktörer och hänvisning kan göras till lämpliga aktiviteter inom friskvården förutom råd om egna aktiviteter.

Indikatorfrågor för fysisk aktivitet

I de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ingår otillräcklig fysisk aktivitet som en av fyra ohälsosamma levnadsvanor. För att uppmärksamma patienter som skulle kunna minska sin risk för sjukdom och förtidig död genom mer fysisk aktivitet föreslogs i riktlinjerna ett antal indikatorfrågor. Dessa frågor kan även användas för att utvärdera resultatet av införandet av rådgivande samtal om fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården. Forskningsstudien om valideringen av indikatorfrågorna kan läsas här.

Rekommendationer för fysisk aktivitet

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet har tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna, dessa är antagna av Svenska Läkaresällskapet och finns att läsa här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)