Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Historik

2016

Temagruppens område har aktualiserats i hela landet genom att Arbetsmiljöverket kom med den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Stort fokus för temagruppen har legat i att diskutera innebörden av föreskriften och se över vad vi kan bidra med i arbetet. Deltagare i gruppen har delat med sig av material och redskap kopplat till föreskriften samt att vi har haft inbjudna forskare och föreläsare i ämnet.

Vi har dessutom uppdaterat och aktualisera HFA material och länkar på temagruppens sidor på HFS-nätverkets webbsida. Alla medlemmar i temagruppen har delat med sig av inspiration, redskap och material från sina ”hem”-landsting/regioner och vi omvärldsbevakar vad som sker inom forskning och inom andra verksamheter genom att t.ex. delta på konferenser och genom att bjuda in framstående aktörer och forskare inom området.

2015

Fokus har för temagruppen under 2015 varit att arbeta för en bättre spridning av temagruppens kärnfråga dvs. hur man skapar en hälsofrämjande arbetsplats, vilka faktorer gynnar och leder till en framgångsrik och hälsofrämjande verksamhet.

För att nå dit har vi under året spridit vår uppdaterade HFA-broschyr vid en mängd olika forum inom och utanför nätverket, så väl nationellt som internationellt på HPH konferensen i Oslo.

I början av året anordnade vi en tema- och inspirationsdag där aktuell forskning och goda exempel från medlemsorganisationer presenterades, dagen var fullsatt med 120 deltagare från 17 landsting och regioner.

Förutom ovanstående har vi uppdaterat och förnyat våra sidor på HFS webbsida. Alla medlemmar i temagruppen har delat med sig av inspiration, redskap och material från sina ”hem”-landsting/regioner. Vi har omvärldsbevakat vad som sker inom forskning och inom andra verksamheter genom att t.ex. bjuda in forskare och framstående aktörer inom området.

2014

Fokus under 2014 för temagruppen har varit att arbeta för en bättre spridning av temagruppens kärnfråga dvs. hur skapar man en hälsofrämjande arbetsplats, vilka faktorer gynnar och leder till en framgångsrik och hälsofrämjande verksamhet.

För att nå dit har vi under året jobbat intensivt med att uppdatera vår HFA-broschyr och vi har tagit fram en skrift som beskriver hur en välfungerande hälsoinspiratörsverksamhet kan byggas upp/verka i en organisation. Vi har i slutet av året arbetat med att ta fram ett program och inbjudan till vår tema- och inspirationsdag om HFA våren 2015. Förutom ovanstående har vi skickat in abstract för en poster till internationella HPH konferensen i Oslo 2015 där tanken är att vi ska ”marknadsföra” vår broschyr.

Alla medlemmar i temagruppen har delat med sig av inspiration, redskap och material från sina ”hem”-landsting och vi har omvärlds bevakat vad som sker inom forskning och inom andra verksamheter genom att tex.  delta på konferenser så som ”Gilla jobbet” och genom att bjuda in aktörer från tex. SKL till våra temagruppsträffar. Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera temagruppens sidor på hemsidan för att förenkla och göra det lättare för användarna att hitta det vi vill förmedla.

2013

Under 2013 har gruppen träffats fyra gånger. Vi har haft fyra externa föreläsare som deltagit en vid vardera möte. De externa föreläsarnas presentationer har varit väldigt givande för våra diskussioner. Ofta har vi efter respektive föreläsning som varit ca en timme diskuterat det aktuella området utifrån vilka erfarenheter vi bär med oss. Vi har tagit del av varandras verktygslådor för hälsofrämjande arbete, vi har påbörjat inventering av hur vi kan arbeta med hälsoinspiratörsverksamhet och vi har utifrån alla diskussioner fortsatt utvecklingen av vår broschyr för en hälsofrämjande arbetsplats.

2012

Framtagen modell för en hälsofrämjande arbetsplats har spridits till såväl chefer som medarbetare på hemmaplan. Goda exempel från medlemsorganisationerna har spridits inom nätverket via nätverkets webbplats. Likabehandlingsplaner har aktualiserats.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)