Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Aktuella områden

Under 2022 har temagruppen fokuserat på områdena brukarinflytande och anhörigstöd. Temagruppen har dels arbetat med kortare dragningar från verksamheter som arbetat med något av temaområdena, kopplat till internt erfarenhetsutbyte, dels haft två längre externa webbinarier, öppna för alla intresserade. Här hittar du material från dessa aktiviteter.

Inspirationsträffar brukarinflytande och anhörigstöd

Den 4 respektive 6 oktober 2022 anordnade temagruppen externa webbinarier på temat brukarinflytande respektive anhörigstöd. Bildspel, filmer och annan dokumentation finns via nedan länkar.

Anhörigperspektivet är en viktig del av vården

Var femte svensk är anhörig till en person med psykisk ohälsa. Många av dessa upplever en ökad merbelastning fysiskt och psykisk och önskar i sin roll som anhörig stöd i olika former. Det är få som känner till att stöd finns att få och flertalet har inte blivit erbjudna stöd. Kommunerna har i uppgift att ge stöd till anhöriga, ofta konkret genom rollen anhörigkonsulent/anhörigstödjare. Stöd, kunskap och möjligheten att träffa andra i samma situation ges ofta av intresseorganisationer med fler. Att sprida informationen och visa vägen till det stöd som finns att få för anhöriga kommer vara en viktig del för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg framöver. Sedan april i år har Sverige en nationell anhörigstrategi som trycker på att anhörigperspektivet behöver genomsyra all verksamhet inom kommun och region.

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt var det går att söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Expertråd Patientfokus i Primärvården i Region Skåne

Några viktiga erfarenheter från patientmedverkan:

  • Bred sammansättning av patientföreträdare ger allsidig belysning av aktuella frågeställningar. 
  • Arbetet bör ske strukturerat och systematiskt och i tät dialog med vårdverksamheten.
  • Frågeställningarna bör vara tydligt formulerade och resultatet av reflektioner och diskussioner måste dokumenteras så att det blir tydligt vad patientföreträdarna kommer fram till.
  • Återkoppling - patientföreträdarna måste känna att deras reflektioner når fram både till ledningsfunktioner och (kanske viktigast) till dem som utför vården. 
  • Patientföreträdarna måste känna att deras synpunkter tas på allvar och gör skillnad.

Bup Skåne online

Bup Skåne arbetar med att undersöka och hitta nya lösningar med målet att tillgängliggöra hjälp för alla barn och unga kring psykisk (o)hälsa. Detta sker med stort engagemang kring att omsätta barnkonventionen i praktiken, barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras hälsa och liv. Målgruppsinvolvering har skett bland annat med Bris metod ”expertgrupp barn”. Detta innebär att barn i projektet Bup Skåne online innehar en expertisroll i framtagande av digitala tjänster och utbud. Expertgrupp barn innebär att jobba tillsammans med barn och unga och inte enbart för barn och unga. Projektet har haft workshops med ungdomar från olika högstadie- och gymnasieskolor i olika delar av Skåne. Resultatet är bland annat digitala tjänsten Bup Skåne online med fakta, självhjälp och kontaktvägar. Tjänsten är i linje med insatser enligt Nära vård. 

Efterlevandestöd vid suicid Region Kalmar län

Kärnbudskap: 

  • En livsviktig insats. 
  • En sällaninsats som kan förändra, förbättra och rädda flera liv.
  • En insats där flera professioner och enheter ger stöd i en sammanhållen process så den efterlevande ska få sitt individuella stöd.
  • Rutinen ger trygghet och säkerhet för alla inblandade.
  • Hela familjen är inkluderad och individen ska få stödet utifrån dennes behov.

Material:

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)