Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksfri i samband med operation

Rökare har mer än 50 procent ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operation. Ett rökstopp syftar till att optimera patientens förutsättningar och därmed öka patientsäkerheten i samband med operation. Det gäller både stora och små operationer men den faktiska risken är större vid stora operationer. Den största riskökningen gäller sårkomplikationer (fördubblad risk) och lungkomplikationer. 

Rökfrihet 4–8 veckor före och efter operation har visats eliminera eller starkt minska risken. Enbart reducerad rökning har ingen påvisad effekt. Nuvarande data talar för att längre tid än 4 veckor är fördelaktigt, särskilt bör detta gälla patienter med andra komplicerande sjukdomar samt vid högriskkirurgi. WHO rekommenderar rökfrihet 4 veckor före och efter operation men konstaterar samtidigt att enligt en reviewartikel är rökstopp längre tid än 4 veckor inom intervallet 4 till 8 veckor förenligt med förbättrade resultat.

Rekommendation och åtgärder:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal bör i mötet med patient som ska opereras tillfråga om rökvanor, informera om de ökade komplikationsriskerna vid operation och de goda resultaten av rökstopp. 
  • Personer som ska genomgå en selektiv operation och som röker ska erbjudas kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel alternativt rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin).
  • Personer som ska genomgå en akut operation och som röker ska omedelbart påbörja rökstopp med erbjudande om tillägg av nikotinläkemedel. Efter operation bör dessa individer erbjudas kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid behov alternativt rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin).

Referens: Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

  • I Region Skåne finns en regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation, den hittar ni här.

Tips!

  • HFS-nätverket har anordnat två digitimmar på temat tobaksfri (och alkoholfri) operation, 24 oktober 2018 och 12 december 2019.
  • Temagruppen har tillsammans med temagrupp alkoholprevention tagit fram ett bildspel kring rök- och alkoholfri operation, bildspelet går att hitta här.
  • Svenska Läkaresällskapet har samlat mycket information som går att hitta här.
  • Region Stockholm har tagit fram ett faktablad som ger en sammanfattning av kunskapsläget kopplat till rökning och operation, faktabladet finns att ta del av här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)