Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Förebygg sjukdomsrelaterad undernäring

Sjukdomsrelaterad undernäring är ett vanligt problem i samhället, speciellt vid kronisk sjukdom. Minst en tredjedel av patienter som vårdas på sjukhus är eller löper risk att bli malnutrierade. Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig.
I förlängningen kan detta leda till ökad risk för komplikationer, ökat lidande, förlängda vårdtider samt ett ökat vårdbehov och t.o.m. ökad risk för dödlighet. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling vid sjukdom.

Informationsvideo om malnutrition utgiven av European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN.

Problemet har föranlett Europarådet att 2003 anta en resolution med rekommendationer till medlemsländerna om nutritionsbehandling på sjukhus.

I korthet innebär Europarådets resolution att:

  • Alla patienter som läggs in på sjukhus ska screenas med avseende på malnutrition.
  • Patienter med tecken på malnutrition ska utredas mer omfattande.
  • Malnutrierade patienters näringsbehov ska beräknas.
  • En individuell nutritionsplan ska upprättas för malnutrierade patienter.
  • Nutritionsplanen ska dokumenteras i journalen, följas upp och överrapporteras till mottagande vårdinstans.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)