Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet (från engelskans health literacy) handlar om människors förmåga att förvärva, förstå och tillämpa hälsorelaterad information. Individers grad av hälsolitteracitet har betydelse när de gör bedömningar och fattar beslut som har med sjukvård, sjukvårdsprevention och hälsopromotion att göra och är betydelsefull för att behålla och förbättra livskvaliteten under hela livet.

Tre olika nivåer av hälsolitteracitet:

  • Funktionell hälsolitteracitet syftar på exempelvis läs- och räkneförmåga för att förstå information och hantera läkemedel.
  • Interaktiv hälsolitteracitet syftar på individens förmåga att förvärva (uppfatta, känna igen och förstå), analysera, välja, värdera och utnyttja hälsoinformation.
  • Den kritiska hälsolitteraciteten handlar om förmågan att använda ny terminologi, tillämpa ny kunskap genom målsättningar och i problemlösning och att dela med sig av nyförvärvad kunskap.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)