Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Redskap, metoder och förhållningssätt inom vården

Även om begreppet hälsolitteracitet är relativt nytt så har arbetet för ökad kommunikation och förståelse inom vården pågått länge. Det finns flera exempel på initiativ som bedrivs med potential att öka patientens hälsolitteracitet, även om begreppet i sig inte legat till grund för planeringen.

Personcentrerad vård

Flera regioner i Sverige arbetar i dag med begreppet personcentrerad vård. Personcentrerad vård kan ses som en övergång från en modell där patienten är ett passivt mål för en medicinsk intervention (och där fokus ligger på patientens behov i stället för på hens resurser), till en modell där en överenskommelse görs med patienten (ofta tillsammans med anhöriga) som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården samt rehabiliteringen. Det leder idealt till ett partnerskap mellan patienten, anhöriga och vårdgivaren. Utgångspunkten är patientens berättelse som tillsammans med kliniska undersökningar och provtagning utgör grunden för en hälsoplan. Vid personcentrerad vård ska sjukvården erbjuda kunskap och redskap som kan stödja patientens förmåga att göra passande val och eventuella förändringar.

Personcentrerad vård ger patienten större möjligheter till inflytande över behandlingen och ökade möjligheter att ta ansvar för sin egen vård. Arbetssättet kan leda till minskade kostnader för vården då det förväntas leda till färre besök.

För mer information:
Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet

Min vårdplan

Min vårdplan är ett dokument som skrivs vid varje misstanke eller utredning om cancer. Det är ett arbete som pågår inom cancervåden i hela Sverige. Vårdplanen uppdateras kontinuerligt och sammanfattar processen kring utredning, behandling och rehabilitering. Patienteten får med sig vårdplanen efter varje besök. I vårdplanen ska det finnas kontaktuppgifter till läkare, sjuksköterska, kurator och andra viktiga vårdkontakter. Det ska även finnas tid och datum för undersökning, behandling, beskrivningar av händelseförlopp och när åtgärder ska ske. Verktyget syftar till att patienten ska få tillgång till och förstå informationen kring hens hälsa och behandling.

För mer information:
Regionala cancercentrum i samverkan

Samordnad Individuell Plan (SIP)

Samordnad individuell plan är för personer som behöver samordning av insatser från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Precis som "Min vårdplan" syftar SIP till att öka individens inflytande och delaktighet men även till att förbättra samordningen och kunna ge en helhetsbild för patienten. SIP skapar en överblick för patienten om vem som gör vad, vilket kan göra det lättare att ta till sig information och värdera den.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)