Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tema 3 - Koppling till egna möten i vardagen

Forskning visar att goda möten har stor betydelse i hälso- och sjukvården. Minst lika viktigt är att ta vara på dina erfarenheter som medarbetare. Genom att diskutera och reflektera kring egna erfarenheter kan du utveckla din kompetens i hälsofrämjande bemötande.

Diskussion och reflektion

Under fem minuter tänker du igenom dina kontakter med patienter, närstående och arbetskamrater och väljer ett gott möte. Därefter väljer du ett utmanande möte. Diskutera sedan i arbetsgruppen kring era upplevelser av dessa möten. Sträva efter att utforska varandras erfarenheter, tankar och känslor utan värderande kommentarer. Ta gärna stöd av frågorna nedan eller reflektionscykeln.

 • Hur upplevde du mötet?
 • Beskriv dina tankar och känslor.
 • Reflektera över vad som ”triggar” dig och gör att du ibland tappar ditt professionella förhållningssätt i mötet.
 • Vilka yttre faktorer kan ha påverkat mötet, till exempel arbetets organisation, andra samarbetspartners, tid och resurser?
 • Vilka inre faktorer, hos dig, kan ha påverkat mötet såsom egna krav, självkänsla, och den egna kompetensen?
 • Det är oftare lättare för oss att skapa goda möten med individer som vi kan identifiera oss med. Reflektera över betydelsen av exempelvis social, kulturell och etnisk bakgrund vid utmanande möten. 
 • Vad kan du bidra med för att stärka det hälsofrämjande förhållningssättet i mötet?

Reflektionscykeln

 1. Beskriv situationen. Vad hände?
 2. Reaktioner. Hur kändes det för dig? Hur upplevde andra situationen?
 3. Analys. Hur kom det sig att det blev som det blev? Hur hanterade du/ni situationen?
 4. Utvärdering. När du tänker tillbaka på situationen: Hur önskar du att du hade hanterat den? Vad har situationen lärt dig?
 5. Syntes. Hur skulle du vilja agera om du hamnar i en liknande situation igen? Vilka strategier behöver du utveckla för att det ska vara möjligt?

Syfte med tema 3

Det här temat avser att reflektera och diskutera kring mötets betydelse för dig som professionell och det som utmärker just er verksamhet. Även i detta avsnitt kan någon av filmerna i tema 1 användas som underlag för diskussioner.

Mål med tema 3

Att uppmärksamma och utveckla den egna medvetenheten om hur attityder och värderingar påverkar mötet mellan dig, patienter, närstående och medarbetare.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)