Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vad innebär hälsofrämjande möten?

Ett hälsofrämjande möte skapar förutsättningar för att patienten eller den närstående känner sig delaktig, respekterad och lyssnad på.

Möten i vården har stor betydelse

Forskning visar att relationen mellan dig som medarbetare inom hälso- och sjukvård och en patient eller närstående har stor betydelse. Dels för den enskildes upplevelse av själva vårdkontakten och dels för tilltron och förmågan att själv kunna påverka sin situation och livskvalitet. Mötet påverkar följsamhet till behandling, vårdens resultat och medarbetarnas arbetsmiljö.

Tema 1 ska ge förståelse

Första temat baseras framförallt på två filmer, film 1 och film 2, tolv respektive femton minuter långa. De kan med fördel ses i följd och är tänkta att fungera som underlag för reflektion kring möten mellan vårdpersonal, patienter och närstående.

Det är själva mötet som är centralt och inte en specifik vårdsituation eller specialitet. Det är mycket som kan påverka möten i vården, såsom organisation, tidsfaktorer och vårdmiljö. Dessa faktorer är inte tänkta att tas upp för diskussion under tema ett. Möjlighet till fördjupade diskussioner kring dessa aspekter finns istället under tema fyra i materialet.

Syfte med tema 1

Syftet med filmerna är att väcka tankar kring bemötandet av patienter och närstående, oavsett patientgrupp, profession och verksamhetsområde.

Mål med tema 1

Få en förståelse för vad ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär.

Diskussionsfrågor till filmerna 1 och 2:

  1. Vad väcker filmerna för tankar?
  2. Hur ser förhållningssättet ut i respektive film?
  3. Resonera kring vilken betydelse ni tror att mötena i filmerna har för kvinnans fortsatta förmåga att hantera och leva med sin sjukdom?
  4. Hur ser våra egna möten med patienter och närstående ut?

Övriga filmer

Andra möten i vården till exempel mellan vårdpersonal av olika kategorier, telefonrådgivare och patient samt vårdpersonal och anhörig hittar ni under fliken filmbank. Dessa filmer är mellan 5 – 15 minuter långa och följs av diskussionsfrågor. Samtliga filmer exemplifierar olika typer av möten i vården, där ett hälsofrämjande förhållningssätt är av betydelse.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)