Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Café i entré, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)

Café i entré är ett led i sjukhusets kvalitetsarbete och genomförs under två timmar en gång per år i alla entréer på Sahlgrenska universitetssjukhus. Entréerna bemannas vid dessa tillfällen med personal som intervjuar vårdbesökarna. Temat för 2014 och 2015 har haft koppling till hälsolitteracitet.

Resultatet av Café i entré har utfallit i fyra förbättringsområden som Sahlgrenska universitetssjukhuset ska arbeta med under det kommande året.

Café i entré 2014
2014 handlade Café i entré om patientinflytande. Tre frågor besvarades med en VAS-skala från 0-100:

 • Hur stort inflytande har du som patient i din behandling?
 • Hur mycket inflytande önskar du ha?
 • Hur stor möjlighet har du att ha inflytande i din behandling?

De som ville ha ökat deltagande i sin behandling upplevde tillgänglighet som ett hinder. Vissa upplevde en balans mellan och var nöjda med det. Flera av dem som inte önskade vara aktiva i sin behandling gav uttryck för ett stort förtroende för vården.

Röster från patienterna:

 • "Vill ha inflytande över hur vården samordnas".
 • "Definitivt skulle jag vilja ha mer inflytande kring valet om min förlossning! Önskar jag på grund av rädsla få kejsarsnitt så ska jag inte behöva genomgå ifrågasättande och förhör in i det sista".
 • "Jag har haft inflytande över tidbokning, behov, tillgänglighet, sjukskrivning och behandling".
 • "Skönt att någon tar hand om besöket och bestämmer".
 • "Situationsberoende. Ibland har man inte kompetensen själv".

Café i entré 2015

2015 utvecklades frågeställningen till:

 • Hur ofta följer du ordinationer från vårdpersonalen när det gäller din vård och behandling?
 • Vad är det som gör/inte gör att du följer din behandling?

De flesta är följsamma till ordinationerna som ges och anledningen är förtroende för vården. En relativt stor grupp går hem och hanterar ordinationen "enligt eget huvud".

Enligt kommentarerna uppger drygt tio procent av de tillfrågade att de gör som de blir tillsagda och att det är lättare att följa en ordination som inte kräver så stor insats av en själv (läkemedel). Att känna sig motiverad och tro på behandlingen alternativt att det får konsekvenser för sjukdomen eller hälsan, är andra anledningar att följa ordinationen.

Identifierade åtgärder:

 • Bättre tillgänglighet för frågor/ diskussion
 • Säkerställa att ordinationer är möjliga att genomföra
 • Säkerställa att vår information har nått fram
 • Förbättra den skriftliga informationen

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)