Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Lärandeprojekt Vård på lika villkor

Vård på lika villkor var ett treårigt projekt mellan 2011 och 2014 som initierades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialdepartementet. Projektet syftade till att utveckla en mer jämlik vård genom att hitta metoder för att nå dem vården inte redan når, utveckla arbetssätt och metoder inom bemötande, kommunikation och tillgänglighet samt styrning och ledning. Målområden var att förbättra tillgängligheten, förbättra kommunikationskompetensen inom vården, förbättra tillgängligheten för hälsofrämjande och förebyggande insatser samt förbättra patientnöjdheten.

Totalt deltog nio verksamheter varav tre i Sörmland. Verksamheterna utgick från lokala behov och flera strategier och arbetsmetoder har testats. Nedan följer tre erfarenheter från Sörmland.

Vårdcentralen City i Eskilstuna

Vårdcentralen har under projekttiden arbetat för att nå ut till befolkningen i större skala och utvecklat strategier för uppsökande verksamhet. Följande exempel har prövats:

  • Rådgivningssjuksköterska på föräldragrupp, hälsoträffar och på "Nyforsdagen"
  • Arabisktalande sjuksköterska på drop-in-mottagningen och i rådgivningssamtal på telefon.
  • I arbetet för att förbättra bemötandet har patientrepresentanter och intresseföreningar bjudits in som stöd i arbetet med bemötande utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Erfarenheter och lärdomar från projektet visar att det tar tid att skapa relationer och förtroende med målgruppen. Att utöka sin uppsökande verksamhet uppfattas som resurskrävande men ger långsiktig utdelning. Projektet har skapat goda förutsättningar för fortsatt arbete med att nå utsatta grupper långsiktigt.

Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Vårdcentralen har under projektets tid arbetat med tillgänglighet genom språk och kulturkompetens och uppsökande verksamhet: Följande arbete har prövats:

  • Underläkare med somalisk bakgrund på bedömningsmottagningen.
  • Föräldragrupp med tolk för somaliska mammor och djupintervjuer med somaliska mammor. Det ledde till en omarbetad kallelse till hälsosamtal för nyanlända.
  • Undervisning och dialog på Svenska För Invandrare (SFI).

På vårdcentralen var en reflektion att man nu nådde patienterna och att de kom till hälsosamtalen, det förekom inte uteblivna besök i samma omfattning.

Den somalisktalande läkaren har verkat som en brobyggare, vilket gav en ökad trygghet och förståelse bland både patienter och personal. Genom ökad kulturkompetens ökar kunskapen och tryggheten. Det ger gott bemötande och ökad förståelse. Undervisningen på SFI väckte stort intresse och efterfrågan.

Vårdcentralen Åsidan, Nyköping

Vårdcentralen ligger i ett område som under tiden före och under projektet hade en stor grupp nyanlända från Somalia listade till vårdcentralen, vilket påverkat fokus för förbättringsarbetet. Vårdcentralen har arbetat med följande:

  • Hälsoskola för somaliska kvinnor med risk för ohälsa.
  • Anpassad föräldrautbildning för somaliska förstagångsföräldrar tillsammans med familjecentralen.
  • Undervisning vid SFI.

Erfarenheterna från projektet handlar om insikten att göra olika för att skapa lika villkor. Muntlig information är det bästa sättet för att nå fram och det sker genom möten. Ökad kunskap om mångfald ger tryggare personal som leder till trygga patienter. Det är viktigt att ta vara på utbildad sjukvårdspersonal från andra länder.

Läs mer:
Socialmedicinsk tidskrift 2015 årgång 92, häfte 2: Vård på olika villkor- lärande för en jämlik primärvård.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)