Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsoguiderna

Projektet Hälsoguiderna är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och stadsdelarna i Nordöstra Göteborg, via Hälsoteket i Östra Göteborg samt Hälsoteket i Angered. Hälsoguiderna får gratis utbildning och material via Hälsoteken och Angereds Närsjukhus. Efter utbildningen har hälsoguiderna verktyg för att lyfta hälsofrågor bland vänner, i sina nätverk och i sin familj. Alla utbildade hälsoguider träffas regelbundet för diskussion och vidareutbildning samt handledning.

Hälsoguidesutbildningen finns i två steg. Steg 1 innefattar nio timmars utbildning om hälsosamma levnadsvanor och vänder sig till en bredare målgrupp med mindre krav på engagemang. Steg 2 innefattar 17 timmar, där även motiverande samtal ingår. I steg 2 ställs högre krav på guidens engagemang och delaktighet.

För rekrytering av deltagare till hälsoguidesutbildningen har projektsamordnaren använt sig av redan etablerade kontakter i föreningar, organisationer och personalgrupper. Redan utbildade hälsoguider har inspirerat andra att anmäla sig och projektsamordnaren har bjudits in till rekryteringsträffar i guidernas föreningar vilket har resulterat i många anmälda. Kriterierna för utbildningen är att vara flerspråkig och ha kulturell kännedom utöver den svenska.

Mätinstrumentet HLS-EU-Q16 har använts för att mäta hälsoguidernas hälsolitteracitet och en enkät med frågor har utarbetats för att mäta de målsättningar som inte HLS-EU-Q16 fångar. Varje ny utbildningsgrupp får fylla i enkäterna före utbildningen, efter tre månader samt efter ett år.

Kunskapsspridningen ska verka interaktivt, vilket innebär att hälsoguiderna kan lyfta frågor och kunskapsbehov från befolkningen till vården men även från vården till befolkningen. Ett exempel på detta är hur hälsoguiderna uppmärksammat ett behov av ökad kunskap om kvinnans anatomi och sexualkunskap i sina nätverk. Detta har lyfts till projektsamordnaren som har bjudit in en barnmorska att stötta hälsoguiderna.

Hälsoguiderna kan arvoderas av verksamheter i såväl kommunen som regionen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)