Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Personcentrerad patientutbildning

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) erbjuder vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen ledarutbildningar i en pedagogisk modell för patient- och närståendeutbildning. Målet är att deltagarna ska öka sin möjlighet att hantera sin sjukdom i vardagen och att uppleva en ökad livskvalitet.

Patientutbildningen har två ledare, en som arbetar inom vården och en som har egen erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom. I denna pedagogiska utbildningsmodell har deltagarna i varje enskild utbildningsgrupp stort inflytande över utbildningens innehåll, utifrån övergripande syfte och mål som vårdverksamheten definierar för patientgruppen.

Rent konkret formulerar varje deltagare sina frågor och behov till det första utbildningstillfället. Dessa samlas in av utbildningsledarna och utgör sedan grunden för utbildningens innehåll. Utbildningen bedrivs i dialogform och ett aktivt deltagande är en grundläggande förutsättning för lärande. Varje deltagare får möjlighet att få sina frågor belysta och besvarade och får även samtala kring frågorna utifrån sin egen förförståelse och kunskapsnivå. KJV håller ledarutbildningar i modellen på olika orter i Västra Götalandsregionen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)