Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Avsnitt 2 - Mötets betydelse för följsamhet till ordinerad behandling

  • Följsamhet till behandling gynnas av att patienten involveras i processen och har inflytande på beslut
  • Att känna sig sedd och lyssnad på har visat sig vara centralt för motivationen att följa råd och rekommendationer

Delaktighet

Vilken betydelse har mötet mellan patienter och professionella när det gäller att följa läkarens ordination av läkemedel? Forskning visar att betydelsen är stor. Att känna sig sedd och lyssnad på har visat sig vara centralt för motivationen att följa råd och rekommendationer. En studie (McDonald, Garg & Haynes, 2002) konstaterade att de interventioner kring följsamhet som gett effekt på lång sikt har kretsat kring information och rådgivning blandat med familjeterapi, olika belöningssystem och individuell uppföljning. En patient som är delaktig i besluten blir mer angelägen att följa och förstå det man kommit fram till, eftersom hon också förstått skälen till de val och planeringar som gjorts. Kunskap och information är en av vårdens viktigaste tillgångar och en trygghetsfaktor för att patienter ska uppfatta att de möts av personal som på ett bra sätt kan ge stöd och god behandling.

Personlig kontakt

En av de nyaste studierna kring följsamhet (Brunner et al. 2009) tittade på 36 282 kvinnor i åldern 50-79 år som genomgått klimakteriet och deras benägenhet att regelbundet ta ett förskrivet piller. Det som påverkade om kvinnan tog pillren i högre eller lägre grad var telefonkontakt i en tidig fas efter förskrivningen och en personlig social kontakt en bit in i studien. Båda aktiviteterna ökade chansen till följsamhet.

Information

En tidigare studie om följsamhet (Lytsy & Westerling, 2007) tittade på vilka förväntningar 829 patienter hade på läkemedel med statiner som behandlingsmetod. Resultaten visade att om patienten kände sig missnöjd med läkarens beskrivning av läkemedlets syfte och verkan, påverkade detta tilltron till medicineringen negativt. Det var alltså inte enbart läkarnas skäl för förskrivningen av statiner som påverkade patientens inställning till behandlingen utan även hur läkaren förmedlade informationen. Resultaten understryker vikten av att skapa ett möte där den professionella ser till att patienten förstår den information som ges och där patienten ges möjlighet att ställa frågor. Samtalsklimatet kan på det viset bidra till att få patienten motiverad att följa föreslagen behandling.

"Forskning visar att det är själva mötet mellan professionella och patienter som har stor betydelse för effekten – att känna sig sedd och lyssnad på har visat sig vara centralt för motivationen att följa råd och rekommendationer."

Litteraturtips till detta avsnitt:

Brunner, R., Dunbar-Jacob, J., Leboff, M.S., Granek, I., Bowen, D., Snetselaar, L.G., Shumaker, S.A., Ockene, J., Rosal, M. Wactawski-Wende, J., Cauley, J., Cochrane, B., Tinker, L., Jackson, R., Wang, C.Y., Wu, L: “Predictors of adherence in the Women's Health Initiative Calcium and Vitamin D Trial”. 2009, Behavioral medicine (Washington, D.C.) 34:4, 145-155.

Lytsy P, Westerling R: Patient expectations on lipid-lowering drugs. Patient Education and Counselling, 2007, 67:1-2, 143-50.

McDonald HP, Garg AX, Haynes RB: “Interventions to enhance patient adherence to medication prescriptions: scientific review”. 2002, JAMA, 11:288, 2868-79.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)