Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Avsnitt 5 - Mötets betydelse för patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsfrågorna har prioriterats allt mer under senare år. Goda möten mellan professionella, patienter, närstående och kollegor hänger samman med förbättrad kvalitet i patientarbetet. God kommunikation är avgörande för patientsäkerheten. God kommunikation kan främja lagarbete, minska risken att förväxla läkemedel och minska riskerna i operationssalen för att nämna några exempel. Bland de vanligaste orsakerna till tillbud och misslyckanden är brister i kommunikationen mellan:

  • den professionella och patienten
  • olika verksamheter i vården
  • kollegor

Otydlig kommunikation och annan form av informationsöverföring är starkt bidragande till att patientsäkerheten hotas. Misstag sker vid överflyttning av patienter, mellan vårdenheter, vid jour- och passbyten och andra liknande situationer där just kommunikation är avgörande för den fortsatta vården.

Anmälningar

Antalet ärenden hos patientnämnderna som registrerats som bemötande, kommunikation och information har ökat under senare år. Antalet anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ökar stadigt, vilket leder till en ökad risk för vårdpersonal att bli anmäld både en och flera gånger under ett långt yrkesliv. Att ge stöd är ett verktyg för att hantera dessa situationer. Det handlar om stöd till både de patienter och anhöriga som skadats i vården, och till de professionella som varit inblandade.

De råd som finns för att ge stöd är framtagna av Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag i dialog med företrädare för landstingen. Råden är inriktade på att:

  • lyssna på patientens och anhörigas upplevelse av skadan
  • beklaga att patienten fått en skada
  • förklara hur man arbetar för att förhindra liknande skador i framtiden
  • ge information om var patienten kan klaga
  • ge stöd till personal som varit med vid skadetillfälle
  • reflektera kring vad sjukvården kan lära av händelsen.

Det handlar med andra ord om ett förhållningssätt där patienten och den professionella blir bekräftade, ges information och får stöd. Detta förhållningssätt är aktuellt för att förebygga att anmälningar sker, men förhållningssättet är viktigt också när en situation gått snett och en anmälan är gjord.

"God kommunikation är avgörande för patientsäkerheten."

Litteraturtips till detta avsnitt:

Hans Ruthberg om patientsäkerhetsarbete. (Artikel i Läkartidningen.)

Eva Nilsson Bågenholm  Heidi Stens­myren
Kommunikation– en säkerhetsfråga (Ledare i Läkartidningen.)

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)