Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Introduktion: Vad är hälsofrämjande möte?

I sin enklaste form sker det goda mötet i allt från det sekundsnabba leendet som kan visa att man ser och bryr sig, till att i alla möten visa värdighet och respekt, att lyssna och vara lyhörd.

Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt. Att använda den tid man har till förfogande för att på olika sätt stärka individen i den situation hon befinner sig. I det hälsofrämjande mötet eftersträvas ömsesidighet, delaktighet, möjlighet för patienten att fatta självständiga beslut, samt respekt för patientens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kan innebära att understödja patienters psykosociala resurser t.ex. självkänsla, känsla av kontroll och förmågan att hantera stress. Det kan också innebära att stärka patientens tilltro till sina möjligheter att leva ett bra liv trots sjukdom eller funktionsnedsättningar. Flerårig forskning och erfarenhet bekräftar att viktiga aspekter i mötet med professionella inom hälso- och sjukvård är just att bli stöttad, tagen på allvar, respekterad och lyssnad på.

Forskning visar att innehållet i mötet mellan professionella och patienter och det stöd patienter upplever sig få kan påverka

 • Patientens livskvalitet och hälsa
 • De medicinska resultaten
 • Följsamheten till ordinerad behandlig
 • Konsultationstiden i det enskilda mötet
 • Placeboeffekter
 • Patientens tillfredställelse med hälso- och sjukvården
 • Antalet återbesök

Mötet mellan patient och professionella kan vidare ha betydelse för

 • Patientsäkerhetsarbete
 • Professionellas arbetsmiljö
 • Sjukvårdens effektivitet

Bemötandets betydelse finns slutligen fastställt i

 • Lagar och politiska styrdokument

Avsnitten i vänstra marginalen ger en kortfattad kunskapsöversikt som inte på något sätt är tänkt att vara täckande för området, utan syftet är snarare att ge en inblick i hur mångfacetterat det hälsofrämjande mötet kan vara och hur förhållningssätt kan påverka individer på olika sätt.

Avsikten med det här läromaterialet är att ge en baskunskap i mötets betydelse för vårdens resultat. Därutöver finns ett antal pedagogiska metoder för att arbeta med till exempel kognitiv beteendeförändring, motiverande samtal och bemästringsstrategier. Dessa metoder tas inte upp i det här materialet men är utmärkta som fördjupningsområden för de som vill gå vidare.

Läs igenom avsnitt 1-7 enskilt.

Kunskapsöversikten är framtagen av Ulrika Müssener i samarbete med Janna Malmsten, Johanna Lundberg och Per Nilsen, samtliga forskare vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

"Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt. Att använda den tid man har till förfogande för att på olika sätt stärka individen i den situation hon/han befinner sig."

"Flerårig forskning och erfarenhet bekräftar att viktiga aspekter i mötet med professionella inom hälso- och sjukvård är just att bli stöttad, tagen på allvar, respekterad och lyssnad på."

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)