Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Avsnitt 4 - Mötets betydelse för patientens tillfredställelse med hälso- och sjukvården

  • Respekt, stöd och engagemang är exempel på betydelsefulla egenskaper från professionella, sett utifrån patientens perspektiv.
  • Ovanstående kvaliteter hos professionella är avgörande för patienters tillfredställelse med vården.

Känslomässigt stöd

Singer et al. undersökte patienttillfredsställelse hos 396 cancerpatienter. De fann att emotionellt stöd från de professionella är en mycket viktig aspekt av patienters tillfredställelse med de insatser de erbjudits från hälso- och sjukvården. De egenskaper som patienterna ansåg vara viktigast var respekt och engagemang från läkaren och att hon/han gav information före behandlingen. De områden med störst förbättringspotential var delaktighet, tydlighet i vem som ansvarar för olika behandlingsinsatser samt möjlighet att prata enskilt med personal. Dessa områden är exempel på brister där professionella kan och bör utvecklas. Detta för att bli bättre på att ge det betydelsefulla emotionella stödet.

Samtal och bra möten

Kommunikation och interaktion mellan vårdgivare och patienter har studerats och utvärderats i termer av tillfredställelse sedan slutet av 1960-talet. Korsch et al. (1968) spelade in totalt 800 konsultationer med barn på en akutmottagning i Kalifornien. Efteråt intervjuades de medföljande mammorna. Läkarens kommunikationsförmåga och lyhördhet för oro, skuldkänslor och förväntningar hos mammorna, påverkade mammornas tillfredsställelse positivt. Brist på värme, vänlighet, förklaringar av diagnoser och orsaker till sjukdom, samt användning av medicinska svårförståliga termer gav istället upphov till missnöje.

Flera studier visar att patienters tillfredsställelse har starka samband med professionellas förmåga att ge tydlig information, att använda sig av tyst, empatisk kommunikation och att våga samtala om sociala och känslomässiga frågor. Tjugoåtta svenska patienter har intervjuats om sina läkarbesök (Andén et al., 2005). Resultatet visar att brist på bekräftelse och att inte bli lugnad under läkarbesöket ledde till missnöje, även om besöket lett till bot eller symtomlindring. De missnöjda patienterna upplevde också att de inte blivit sedda eller lyssnade till under mötet.

"...emotionellt stöd från de professionella är en mycket viktig aspekt av patienters tillfredställelse med de insatser de erbjudits från hälso- och sjukvården."

Litteraturtips till detta avsnitt:

Andén, A., Andersson, S-A., Rudebeck, C-E. Satisfaction is not all – patients' perceptions of outcome of general practice consultations, a qualitative study. BMC Family Practice 2005,6:43

Hall, J.A., Roter, D., & Katz, N. Meta-analysis of Correlates of Provider Behavior in Medical Encounters. Medical care 1988,26: 657-675

Korsch, B.M., Gozzi, E.K., Francis V. Gaps in doctor-patient communication. Pediatrics 1968,42:855-871

Singer, S., Götze, H.,. Möbius, C., Witzigmann, H., Kortmann, R-D., Lehmann, A., Höckel, M., Schwarz, R.,.& HaussJ. Quality of care and emotional support from the inpatient cancer patient’s perspective. Langenbecks Arch Surg, 2009,394:723–731

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)